Bijdrage Eppo Bruins aan het voortgezet algemeen overleg ROC Leiden

17-12-2015 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een voortgezet algemeen overleg met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   VAO ROC Leiden (AO d.d. 16/12)

Kamerstuk:    33 495          

Datum:           17 december 2015

De voorzitter:
Heel verstandig. Dan gaan we nu luisteren naar de heer Bruins van de ChristenUnie. Het is de eerste keer dat hij hier staat. Dat noemen wij soms een maidenspeech, maar dat telt niet echt bij een VAO. Het is dus eigenlijk de opwarming voor zijn maidenspeech.

De heer Jasper van Dijk (SP):
Dus we mogen gewoon interrumperen.

De voorzitter:
Ja, u mag gewoon interrumperen, maar houdt u zich wel een beetje in, hè.

De heer Bruins (ChristenUnie)

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de minister voor haar antwoorden in het debat van gisteren. De docenten van het ROC Leiden geven met hart en ziel les aan de volgende generatie vakmensen. Er wordt hard gewerkt aan een betere toekomst, maar de inspectie kraakt ook harde noten. Alles afwegende, ben ik van mening dat we docenten en leerlingen nu niet in de kou kunnen laten staan. Ik kies voor de mensen op de werkvloer en spreek mijn vertrouwen in hen uit. Daarom zal ik het overmaken van de volgende tranche, zoals aangekondigd door de minister, steunen. Ik heb daarbij twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat is besloten op voorwaarden 40 miljoen euro in fasen ter beschikking te stellen aan ROC Leiden om op de termijn van drie jaar te komen tot kleinschaliger mbo-onderwijs van goede kwaliteit;

overwegende dat de Kamer bij overmaking van een volgende tranche in staat moet zijn om te beoordelen of aan de voorwaarden van het reddingsplan is voldaan;

verzoekt de regering, op korte termijn meer eenduidige, meetbare en tijdsgebonden afspraken te maken met ROC Leiden die getoetst worden alvorens in de toekomst opnieuw wordt besloten tot het ter beschikking stellen van geld, en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 88 (33495).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ROC Leiden in het kader van een herstelplan een samenwerkingsverband zal aangaan met andere mbo-scholen in de regio;

overwegende dat hiermee het gevaar bestaat dat als gevolg van deze samenwerking een nóg grootschaliger organisatie ontstaat die "too big to fail" is;

verzoekt de regering om tijdens de uitvoering van het herstelplan alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat dit proces leidt tot kleinschaliger middelbaar beroepsonderwijs in de regio Leiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 89 (33495).

Dank u wel. Dat belooft wat voor uw maidenspeech.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug