Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf over geluidsoverlast door verouderde geluidsschermen langs de A28 bij Harderwijk

dinsdag 20 maart 2018 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 2018Z05003

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de geluidoverlast en overlast door fijnstof die de inwoners van Harderwijk ervaren en die veroorzaakt wordt door de A28? 1)

Vraag 2
Klopt het dat de geluidsproductieplafonds in de aangrenzende woonwijken op grond van de Wet milieubeheer worden overschreden?

Vraag 3
Kunt u toelichten waarom bij de nieuwbouwwijk Harderweide geluidsscher-men van 8 meter tot 12 meter hoog nodig zijn, terwijl bij bestaande wijken zoals Stadsweiden de verouderde schermen van 2,5 meter tot 3 meter afdoende zouden moeten zijn?

Vraag 4
Klopt het dat Rijkswaterstaat plannen heeft om de verouderde geluidsscher-men na 2020 te vervangen, maar dat de schermen even hoog blijven als de bestaande schermen? Bent u bereid om te onderzoeken of de vervanging eerder kan plaatsvinden? Bent u bereid om samen met Rijkswaterstaat, de betrokken gemeente en de provincie te overleggen over het verhogen van de geluidsschermen om geluidsoverlast en fijnstof in de woonwijken terug te dringen, waarbij de kosten eventueel kunnen worden gedeeld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Klopt het dat bij vervanging van geluidsschermen de Wet geluidhinder niet van kracht is? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Vraag 6
Zijn geluidsoverlast en overlast door fijnstof onderdeel van het onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) naar de toegenomen drukte op de A28? Zo nee, bent u bereid dit onderwerp toe te voegen aan het MIRT-onderzoek, aangezien in het onderzoek wordt gekeken naar welke opgaven er op korte en langere termijn spelen en dat het uitgangspunt een slim en duurzaam vervoersysteem is? Bent u het ermee eens dat bij een slim en duurzaam vervoersysteem ook het terugdringen van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof horen? 2)

1) De Stentor, 23 juni 2017 https://www.destentor.nl/harderwijk/harderwijk-teleurgesteld-in-provincie-en-rijkswaterstaat-om-geluidsschermen-a28~a80548d0/ en De Stentor, 25 januari 2018 https://www.destentor.nl/harderwijk/voor-nieuwbouw-in-harderwijk-wel-hele-hoge-geluidsschermen-nodig~a056aa75/

2) De afsprakenlijst Bestuurlijk overleggen MIRT, 6 en 7 december 2017 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/12/08/bijlage-1-afsprakenlijst-bestuurlijk-overleggen-mirt-6-en-7-december-2017/bijlage-1-afsprakenlijst-bestuurlijk-overleggen-mirt-6-en-7-december-2017.pdf

Informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november