Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het VAO MIRT

25-09-2018 00:00 25-09-2018 00:00

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een voortgezet algemeen overleg met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 35 000

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Dank u wel, meneer de voorzitter, voor het woord. Het is alweer even geleden dat we over het MIRT hebben gesproken. Ook de ChristenUnie heeft een aantal moties voorbereid. De eerste komt tegemoet aan de zorgen van bewoners die veel geluidhinder hebben van wegen waarop verkeer langs hun woningen raast.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bewoners meer overlast ervaren door verouderde geluidsschermen, toegenomen drukte op snelwegen en de hogere maximumsnelheid;

constaterende dat voor geluidsschermen bij bestaande woonkernen de Wet milieubeheer van kracht is, maar voor nieuwe situaties de strengere Wet geluidhinder;

overwegende dat Rijkswaterstaat op een aantal plekken plannen voor renovatie en vervanging van geluidsschermen heeft en dat er daarmee een kans ligt om de overlast samen met gemeenten en provincies terug te dringen;

verzoekt de regering in overleg te gaan met Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten om bij renovatie van geluidsschermen in een vroeg stadium met een plan te komen om de overlast voor bewoners te verminderen;

verzoekt de regering tevens bij het invoegen van de geluidswetgeving in het stelsel van de Omgevingswet de bescherming tegen geluidhinder voor bestaande woonkernen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Graaf en Sienot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (35000-A).

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Dan de tweede motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij het verkeersveilig maken van N-wegen en het spoor soms grootschalige bomenkap dreigt, waarbij soms sprake is van eeuwenoude bomen;

van mening dat grootschalige bomenkap moet worden voorkomen, vanwege de grote waarde voor het landschap en de luchtkwaliteit;

verzoekt de regering eerst alternatieven te benutten voor een veilige weginrichting en spoorveiligheid en bomenkap alleen in het uiterste geval in te zetten, en hierover in overleg te gaan met de provincies, gemeenten, ProRail en Rijkswaterstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Graaf, Kröger en Sienot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (35000-A).

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
De laatste motie gaat over het belang van de regio.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot Mobiliteitsfonds, waarin niet de modaliteit maar de mobiliteit centraal staat;

constaterende dat het kabinet stelt dat de omvorming gunstig uitpakt voor complexe, brede gebiedsopgaven in stedelijk gebied;

overwegende dat ook in de regio veel infrastructurele knelpunten zijn;

verzoekt de regering binnen de NMCA- en MIRT-systematiek en bij de vorming van het Mobiliteitsfonds de niet-stedelijke regio's een prominente plek te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Van der Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9 (35000-A).

Er is een vraag van de heer Van Aalst.

De heer Van Aalst (PVV):
Ik heb een vraag aan mijn collega van de ChristenUnie over de laatste motie. Hoe ziet zij dat precies voor zich? De NMCA-systematiek is volgens mij vrij duidelijk. Ik hoor altijd van het ministerie dat met name de regio het ondergeschoven kindje wordt omdat ze volgens de NMCA-methode niet aan bod komen. Dat moet op een andere manier. Hoe ziet de ChristenUnie dat dan voor zich?

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Daarom verzoek ik de regering om dat mee te nemen. We constateren dat complexe gebiedsopgaven in stedelijke regio's beter uit de verf komen. De heer Van Aalst, komende uit de regio, zal het met mij eens zijn dat er in de regio ook knelpunten zijn. De ChristenUnie wil graag dat we zoeken naar een manier waarop ook die knelpunten goed naar voren komen, zodat we ook die kunnen aanpakken.

De voorzitter:
Heel goed. Afrondend, de heer Van Aalst, kort, puntig.

De heer Van Aalst (PVV):
Dus ik begrijp dat de ChristenUnie in ieder geval wel wil afwijken van de NMCA-methode?

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
De oproep uit de motie is duidelijk. Ik geef het kabinet nu de ruimte om daarmee bezig te gaan.

Meer informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november