Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het notaoverleg MIRT

donderdag 29 november 2018 00:00

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een notaoverleg met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris ven Veldhoven - van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 34 775

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Voorzitter. Onze manier van vervoer is aan het veranderen. De fiets is ineens een aantrekkelijk alternatief voor kortere afstanden en elektrische auto's worden mogelijk wel de norm. De manier waarop we mobiliteit gaan organiseren, moet daarom ook met de tijd meegaan. In de huidige NMCA wordt te veel vanuit een geïsoleerd knelpunt geredeneerd. Steeds maar meer asfalt zal het fileprobleem niet kunnen oplossen. De vraag van de ChristenUnie is dan ook: kunnen we modaliteiten niet beter op elkaar laten aansluiten en daarmee nu al gaan werken in aanloop naar het Mobiliteitsfonds, waarbij meer wordt aangesloten op de combinatie van slimme en duurzame mobiliteit? Ik vraag ook aandacht voor de huidige verouderde systematiek. Zijn de bewindspersonen bereid om te kijken naar vernieuwing van die systematiek? En, zo ja, wat zou daar het tijdpad bij zijn? Specifiek wil ik daar ook de fiets bij noemen. Het is goed dat er extra geld beschikbaar is voor stallingen en fietsroutes. Ook dat zou volgens de ChristenUnie een plek moeten krijgen in de nieuwe systematiek.

De heer Von Martels (CDA):
Vorig jaar heeft het CDA een motie ingediend om die systematiek te wijzigen en om ook veel meer de grensregio's daarbij te betrekken. Wat vraagt u nog meer dan de motie die vorig jaar door het CDA is ingediend ten aanzien van de methodiek NMCA?

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Niet alleen het CDA heeft een motie ingediend. Ook de ChristenUnie heeft in september een motie ingediend om te kijken hoe we de regionale knelpunten beter in beeld kunnen krijgen. De systematiek brengt knelpunten naar voren, maar kent ook onvolkomenheden. Wij vinden het belangrijk om te kijken hoe we slimmer en duurzamer modaliteiten op elkaar kunnen laten aansluiten, maar ook om niet alleen te kijken vanuit het knelpunt van één weg. Ik heb eerder weleens het voorbeeld aangehaald van een vaarweg met een brug. Op het moment dat de burg openstaat, ontstaat daar een knelpunt. Dat soort knelpunten zie je echter niet terug in die systematiek. Daarom vraag ik de bewindslieden om daarop te reageren.

De voorzitter:
U vervolgt.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
De ChristenUnie maakt zich erg veel zorgen over de verkeersveiligheid en de deelname van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. De verkeersveiligheid, bijvoorbeeld rondom scholen, moet worden verbeterd. Daarom dienen wij graag een amendement mede in om hiervoor extra geld vrij te maken. Vorig jaar zijn er veel moties aangenomen. Ik heb gezien dat de bewindspersonen daar heel voortvarend mee aan de slag zijn gegaan. Ook nu hebben ze goede afspraken gemaakt met de verschillende regio's. De ChristenUnie is heel erg blij met de inzet van de bewindslieden om onveilige spoorwegovergangen aan te pakken en te werken aan verbeteringen van internationale verbindingen. Ook het knooppunt A1/A30 bij Barneveld noem ik daarbij. Ook zijn wij er erg blij mee dat het MIRT-onderzoek over de A28 van Amersfoort nu helemaal tot aan Hoogeveen zal worden uitgevoerd. Op de N59 zijn recent weer ernstige ongelukken gebeurd. Kunnen we daar de maatregelen versnellen?

Dan de sluis bij Kornwerderzand. Het is goed dat Rijk en regio daarin nu samen optrekken. Daar is het afgelopen jaar heel hard aan gewerkt — dat is van belang voor de hele IJsselmeerregio, voor de economie en de werkgelegenheid — maar de financiering is nog niet rond. Collega's vroegen daar ook naar. Is de minister bereid om in 2019 toe te werken naar een besluit over de realisatie en is zij bereid om het voortouw te nemen om, in goede samenwerking met de regio, op zoek te gaan naar financiering voor de resterende middelen?

Dan het spoor, de intercity's in Noord-Nederland. Het is belangrijk om andere regio's beter met de Randstad te verbinden. Onlangs meldde de NS testen te gaan doen met extra intercity's, bijvoorbeeld een extra spitstrein. De ChristenUnie ziet daar grote kansen, maar er moet wel voor worden gezorgd dat alle gemeenten worden meegenomen, zoals de gemeente Assen. Ziet de staatssecretaris kansen om vijftien minuten reistijdverkorting al op korte termijn te realiseren? Ziet zij kansen om in 2030 de reistijd een halfuur te verkorten en dit mee te nemen als prioriteit in het Toekomstbeeld OV?

Dan de Valleilijn. Hier zijn meer knelpunten en wensen aan de orde. De kwartierdienst stopt bij Barneveld, maar er ligt een wens om de lijn te verlengen tot Ede-Wageningen. Waarom is het onderzoek gestopt? Wil de staatssecretaris daar nog eens naar kijken? De Valleilijn zou ook kunnen aansluiten op de lijn naar Apeldoorn. Nu moeten reizigers eerst naar Amersfoort om vervolgens op hetzelfde spoor terug te gaan naar Apeldoorn. Graag een reactie van de staatssecretaris. Wil ze hiernaar kijken met de provincie en de gemeenten?

Ik sluit me aan bij de vragen die gesteld zijn over intercity's en ik wil daarbij specifiek Barneveld-Noord aanhalen.

Dan de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Dat is een oude spoorlijn die er al lang ligt. We zouden die graag willen reactiveren. Dat is een oproep vanuit de regio en de ChristenUnie ondersteunt die oproep. Er zijn nu goede afspraken met de regio gemaakt in het MIRT, maar hoe moeten we die afspraken nu precies begrijpen? Is het nu echt een gezamenlijke ambitie van Rijk en regio geworden om deze spoorlijn te realiseren?

Dan de wens uit de regio Overijssel, maar ook uit Drenthe en Groningen, om te kijken naar de Nedersaksenspoorlijn. Er komt een onderzoek. Is de staatssecretaris bereid om daarnaar te kijken?

Ik sluit me aan bij de opmerkingen die zijn gemaakt door de collega's over de bereikbaarheid van Utrecht en de vragen over de Noordelijke Randweg Utrecht. Twee extra tunnels zouden daar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid. Ziet de minister kans om daaraan bij te dragen? Ook sluit ik me aan bij de opmerkingen van collega's over de N35 en de N50 als het gaat om de aanpak van deze twee wegen in de regio. Ook sluit ik me aan bij de gemaakte opmerkingen over de A67.

Dan nog een opmerking over de vervanging van de brug in Steenwijkerland. De ijzeren brug over het spoor is door ProRail in beheer, maar door afsluiting van de brug ervaren omwonenden en het landbouwverkeer nu heel veel overlast en moeten zij ver omrijden. ProRail meldt dat vervanging op zijn vroegst pas in 2022 kan plaatsvinden. Kan dat niet veel sneller? Is de staatssecretaris bereid om daarnaar te kijken?

Ik sluit af met een laatste opmerking over station Zwolle. De laatste jaren is daar veel geïnvesteerd in het spoor, maar bij het station zelf moeten ook nog verbeteringen worden doorgevoerd. Ze lopen daar aan tegen een knelpunt. Is de staatssecretaris bereid om daarover eens met de regio te spreken? En wat zou zij kunnen bijdragen aan het realiseren van goede fietsenstallingen? Het is een grote opgave: 15.000 fietsen. Dat is niet niks, maar het sluit helemaal aan bij de ambities van deze staatssecretaris, dus graag een reactie.

De voorzitter:
Dank u wel. Een korte opmerking van de heer Van Aalst hierover.

De heer Van Aalst (PVV):
Gezien de tijdnood van mijn collega van de ChristenUnie wil ik hem toch nog een vraag stellen over de N35. Misschien kan zij dan wat duidelijkheid bieden. De afgelopen dagen waren de collega's van de VVD en het CDA in Overijssel nogal teleurgesteld in het resultaat dat uw gedeputeerde daar geboekt heeft. Hoe denkt u daarover? Bent u ook zo teleurgesteld in uw gedeputeerde in Overijssel?

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
De regio heeft flink ingezet op de N35 en er zijn met de minister ook afspraken gemaakt. Verder is het volgens mij goed om te kijken of we daar geen stapje extra kunnen zetten. Die vraag hebben mijn collega's gesteld en daar sluit ik mij helemaal bij aan. Ik ben dus heel erg benieuwd naar de mogelijkheden die de minister daarin ziet en spoor haar aan om er positief op te reageren.

De voorzitter:
Dank u wel.

Meer informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november