Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Medische preventie

donderdag 18 april 2019

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een algemeen overleg met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuknr. 32793

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. De laatste vraag van de vorige spreekster heb ik moeten schrappen vanwege tijdgebrek, maar daar kan ik me dan bij aansluiten!

Mevrouw Diertens (D66):

Kijk!

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is de Week van de Teek. Het is goed dat deze regering zo veel aandacht heeft voor preventie. Elk jaar worden er 1 miljoen mensen gebeten door een teek. Goede publieksvoorlichting over de risico’s en wat te doen bij een tekenbeet is belangrijk. Deze week zijn ruim honderd patiënten met chronische lyme naar Den Haag gekomen om de politiek ervan te overtuigen dat er veel meer actie nodig is. Helaas herken ik hun verhalen maar al te goed van mensen uit mijn eigen omgeving. De petitie die we in ontvangst hebben genomen is een noodkreet. De gezondheid, de zorg, de behandeling en de kwaliteit van leven van chronische lymepatiënten zijn bedroevend. Mensen geven hun eigen leven een 4,5. De gezondheidszorg voor lyme krijgt zelfs maar een 2,3.

Het is goed dat er een expertisecentrum is opgericht nadat de Tweede Kamer hierover unaniem een motie heeft aangenomen, maar chronische lymepatiënten merken hier echt helemaal niets van. Patiënten voelen zich gestigmatiseerd en niet serieus genomen. Mensen moeten uitwijken naar het buitenland voor behandelingen die ze dan ook nog eens zelf moeten betalen. Nederland moet zich in internationaal verband gaan inzetten, niet alleen voor preventie, maar ook voor meer kennis over de oorzaak en het verloop van de ziekte, voor het ontwikkelen van betrouwbare testen om een goede diagnose te kunnen stellen en voor effectieve behandeling. Daar moet deze regering zich hard voor maken. De ChristenUnie wil graag dat er voor de zomer een brief komt. Wellicht dat we die vraag beter aan de Minister voor Medische Zorg zouden kunnen stellen. Ik had hem hier ook verwacht, maar hij is er helaas niet. Maar ik leg hier toch de vraag neer dat we graag voor de zomer een brief zouden willen ontvangen over hoe de tien punten uit de Lyme Monitor, die mevrouw Ploumen zo meteen verder zal toelichten, gaan worden uitgevoerd. Dan kunnen we daar namelijk ook een plenair debat over voeren, want de situatie is echt ernstig genoeg.

Voorzitter. Dan kom ik op vaccineren. De uitbraak van mazelen op een kinderdagverblijf in Den Haag heeft ons allemaal weer bepaald bij het belang van vaccineren. Kan de Staatssecretaris aangeven hoe de Vaccinatiealliantie van start is gegaan? Ik ben benieuwd naar de stand van zaken. Van de maatregelen die de Staatssecretaris onderzoekt om de vaccinatiegraad verder te verhogen, spreekt vooral het consult zoals dat in Duitsland wordt gevoerd, mijn fractie aan. Dat sluit ook mooi aan op de motie van mijn fractie die is aangenomen over het gebruiken van de expertise van dokters en die in te zetten om het goede gesprek te voeren. Maar laten we er niet op vooruitlopen. De Staatssecretaris brengt de maatregelen in kaart en ik ben benieuwd naar de bevindingen.

Voorzitter. Vorig jaar september heeft de Staatssecretaris een zevenpun-tenplan voor onbedoelde zwangerschappen gepresenteerd. Op het gebied van collectieve preventie via het onderwijs zou er begin 2019 een uitwerking komen. Hoe staat het hiermee?

Eerder heeft de Inspectie van het Onderwijs geconcludeerd dat seksuele gezondheid beter ingebed kan worden in de cultuur van scholen. Hierbij helpt het als scholen meer keuzevrijheid hebben als het gaat om lesme-thoden voor seksuele gezondheid. Ik krijg van scholen terug dat er voor het basisonderwijs eigenlijk geen alternatief is naast de methode Kriebels in je buik. Ik vind het belangrijk dat ook andere aanbieders ondersteund worden bij de erkenning van lesmethoden. De Staatssecretaris heeft daar ook geld voor beschikbaar. Kan hij aangeven of hier al resultaten van zijn? De preventie op scholen wordt vormgegeven via de Gezonde School. Voor het thema voeding is er een aparte programmalijn. Is de Staatssecre-taris bereid om met de Gezonde School ook voor het thema relaties en seksualiteit een aparte programmalijn af te spreken voor de komende schooljaren? En ik kan wel aansluiten bij de vragen die door het SGP en volgens mij CDA zijn gesteld: is dit wel voldoende aanbod richting de scholen? Moet het niet veel meer vraaggericht zijn en laagdrempelig, zodat scholen een pakket kunnen inkopen? Het moet dan uiteraard wel een volledig erkend preventieprogramma zijn.

Tot slot. Mijn laatste punt is de preventie van gehoorschade. Daar is ook al over gesproken. Een kwart van onze jongeren heeft een vorm van gehoorschade en meer dan 75% heeft soms last van een piep in het oor. Daar schrik ik van, zeker als jongeren zeggen: ik zie geen uitweg meer. Die brieven krijgt mijn fractie ook binnen. Er is een actieplan en inmiddels is er een derde convenant, gericht op preventie, maar wordt het na twee convenanten niet tijd voor concrete maatregelen? Moeten we de adviesnormen van het RIVM niet wettelijk vastleggen om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau daadwerkelijk overal, op alle plekken waar jongeren komen, omlaaggaat?

Dank u.

Meer informatie

« Terug