Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber e.a. over de gaswinning op de Waddenzee

woensdag 16 oktober 2019

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en het Tweede Kamerlid Sienot (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Kamerstuknr. 2019Z19782

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Jacht op fossiel gas rond eiland Schiermonnikoog moet stoppen»? 1)

Vraag 2
Heeft u zelf opdracht gegeven aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor een studie door de NAM naar de te verwachten lange termijn bodemdaling (het na-ijleffect) bij kleine gasvelden in het oostelijk deel van de Waddenzee? 2) Zo nee, wie is dan de opdrachtgever?

Vraag 3
Wanneer verwacht u de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek?

Vraag 4
Deelt u de opvatting dat een goede analyse van de huidige bodemdaling en na-ijlende bodemdaling rond de oostelijke Waddenzee noodzakelijk is om de effecten van nieuwe gaswinning onder de Waddenzee zorgvuldig te kunnen beoordelen?

Vraag 5
Erkent u dat NAM grote financiële belangen heeft bij de uitkomst van deze studie?

Vraag 6
Hoe waarborgt de Minister dat dit onderzoek (door NAM) naar winningen onder de Waddenzee (door NAM) onafhankelijk wordt uitgevoerd conform de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid?

Vraag 7
Welke consequenties heeft de conclusie van het meest recente rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) dat de mondiale zeespiegel-stijging nu al ruim 4 millimeter per jaar is, specifiek voor de plannen voor nieuwe winningen van aardgas onder de Waddenzee vanuit Ternaard?

Vraag 8
Welke gevolgen heeft de stikstofuitspraak voor de gaswinning onder de Wadden?

Vraag 9
Kunt u toelichten hoe het precieze vergunningstraject er nu uitziet en hoe hierbij een zorgvuldige afweging van natuurbelangen versus economische belangen plaatsvindt?

Vraag 10
Bent u bereid verdere besluitvorming over gaswinning (door NAM) in de Waddenzee uit te stellen tot na een onafhankelijk oordeel op het NAM-onderzoek en een debat met de Kamer over zowel de uitkomsten van dit onderzoek als het onafhankelijk oordeel?

1) Het Financieele Dagblad, 12 september 2019, https://fd.nl/opinie/1316386/jacht-op-fossiel-gas-rond-eiland-schiermonnikoog-moet-stoppen

2) Kamerstuk 29 684, nr. 169.

Meer informatie

« Terug