Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 19/12)

dinsdag 21 januari 2020 00:00

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuknr. 29325

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een motie en nog een vraag voor de staatssecretaris. Allereerst de motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang naar beschermd wonen en wonen met ambulante begeleiding door verschillende factoren wordt beperkt;

overwegende dat er naast een gebrek aan beschermdwonenplekken en eigen woningen een gebrek is aan ambulante (ggz-)zorg en ondersteuning, inzet op preventie en goede verslavingszorg;

overwegende dat een goede begeleide uitstroom cruciaal is om te voorkomen dat mensen terugvallen en weer in de maatschappelijke opvang terechtkomen;

verzoekt de regering een goed begeleide overgang tussen maatschappelijke opvang, beschermd wonen en wonen met ambulante begeleiding onderdeel te laten zijn van het plan over het terugdringen van dakloosheid dat in het voorjaar van 2020 naar de Kamer wordt gestuurd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Regterschot, Diertens en Geluk-Poortvliet. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 112 (29325).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. In het debat hebben we ook met elkaar van gedachten gewisseld over de opvang van zwangere vrouwen en vrouwen met jonge kinderen. Mijn collega Diertens heeft daar ook al een motie over ingediend die mede door mij ondertekend is. Ik signaleer een knelpunt dat niet alleen bij deze staatssecretaris ligt, maar ook bij de staatssecretaris van Sociale Zaken, namelijk dat zwangere vrouwen op het moment dat pleeggezinnen — zo noem ik het — zich over hen ontfermen en de vrouwen daar gaan wonen, gelijk hun urgentieverklaring voor een huurwoning verliezen. Ook worden ze gekort op de uitkering. Ik vind dat een verkeerde prikkel in ons systeem. Dat kan niet de bedoeling zijn. Mijn vraag aan de staatssecretaris is of hij dit met de staatssecretaris van Sociale Zaken wil bespreken en of hij de Kamer over de uitkomsten van dat overleg zou willen informeren.

Meer informatie

« Terug

Nieuwsarchief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari