Bijdrage Eppo Bruins aan het voortgezet algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 24 juni 2020)

dinsdag 30 juni 2020 00:00

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik ben dankbaar dat mevrouw Van der Graaf voor mij wilde invallen bij het AO, omdat ik een parallel debat had. Het is fijn dat dat kon. Ik wil de staatssecretaris bedanken voor de antwoorden bij het AO. Ik heb het nagekeken. Het waren hele inhoudelijke antwoorden. Ik wil haar veel zegen wensen op de nieuwe plek.

Ik heb twee moties als afscheidscadeau. De eerste.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen in de prostitutie doorgaans meer problemen ervaren dan andere zzp'ers omdat met hun werkverleden vaak moeilijker een volgende baan te vinden is;

overwegende dat er vaak sprake is geweest van een onveilige en ongelijkwaardige arbeidsverhouding en dat er in veel gevallen geen sociaal vangnet is in de vorm van een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering;

overwegende dat er vaak sprake is van psychosociale problematiek en dat er vaak geen beroep kan worden gedaan op voorliggende voorzieningen;

overwegende dat eventuele kinderen extra risico's kunnen lopen in hun loopbaan en pedagogische ontwikkeling als er sprake is van ernstige bestaansonzekerheid;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met VNG, Divosa en Valente om een werkwijze te ontwikkelen voor en kennisdeling tussen (centrum)gemeenten over maatwerk voor huisvesting, begeleiding, inkomen en arbeidsmarkttoeleiding voor mensen die noodgedwongen of vrijwillig de prostitutie verlaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Bruins en Van der Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 543 (24515).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen met schulden nog niet effectief geholpen worden, zoals ook de Nationale ombudsman onlangs heeft aangekaart;

overwegende dat dit mede wordt veroorzaakt door de beperkte toegankelijkheid van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);

overwegende dat het goed is om een volwaardige secundaire toegang tot schuldhulpverlening te realiseren en de mogelijkheid te bieden dat bij een stagnerend schuldhulptraject een deskundige derde de mogelijkheden beziet om het minnelijk traject vlot te trekken of door te geleiden naar een Wsnp-traject;

overwegende dat het stelsel van toevoegingen hier mogelijkheden voor biedt;

verzoekt de regering om in het kader van de quickscan naar de toegankelijkheid van de Wsnp ook in te gaan op de mogelijkheid om de Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II uit te breiden met een vergoeding voor het indienen van een verzoekschrift toelating Wsnp en de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 544 (24515).

Dank u wel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari