Bijdrage Gert-Jan Segers aan VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

donderdag 04 juli 2019 00:00

Bijdrage Gert-Jan Segers aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Broekers - Knol van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 28638

De heer Segers (ChristenUnie):
En die heeft twee moties, meneer de voorzitter.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de nieuwe regeling RUPS III een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's wordt beoogd voor mensen die uit de prostitutie willen stappen;

constaterende dat er zorgen zijn dat de herverdeeleffecten in de nieuwe regeling leiden tot een forse afname van het beschikbare budget in bijvoorbeeld de regio Groningen en daarmee ook expertise dreigt te verdwijnen;

van mening dat het onwenselijk is wanneer deze tijdelijke regeling leidt tot het verdwijnen van in de afgelopen jaren opgebouwde expertise;

verzoekt de regering gedurende de looptijd van de regeling RUPS III een vinger aan de pols te houden voor mogelijke negatieve herverdeeleffecten en zich ervoor in te spannen dat bestaande expertise geborgd kan blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Segers, Kuik en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 171 (28638).

De heer Segers (ChristenUnie):
En de tweede motie, al aangekondigd door collega Buitenweg.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal vreemdelingen dat aangifte wil doen van mensenhandel de afgelopen tijd sterk is gestegen, terwijl het onduidelijk blijft wat deze sterke stijging heeft veroorzaakt;

constaterende dat er zorgen zijn omtrent concrete opsporingsindicaties die niet altijd worden overgedragen bij een Dublinoverdracht en dat deze groep bij een overdracht lang niet altijd kan rekenen op adequate zorg en opvang;

verzoekt de regering in het belang van de opsporing en haar informatiepositie — al dan niet met andere EU-lidstaten — een verkenning te starten naar de toedracht van deze recente stijging in aangiften mensenhandel en indien dit hier aanleiding toe geeft over te gaan tot een fenomeenonderzoek;

verzoekt de regering tevens bij een Dublinoverdracht van mogelijke slachtoffers van mensenhandel extra zorg te dragen voor een overdracht van opsporingsindicaties en waar nodig medische en/of zorgindicaties, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Segers en Buitenweg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 172 (28638).

Meer informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020