Inbreng Gert-Jan Segers met betrekking tot Voorstel wet Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten in verband met beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen (Boek 1, BW en Faillissementswet)

donderdag 19 maart 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie met betrekking tot Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Onderwerp:   Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Kamerstuk:    33 987

Datum:           19 maart 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet dat tot strekking heeft de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. De nota geeft de leden van de fractie van de ChristenUnie aanleiding tot het stellen van enkele nadere vragen. Deze leden vragen waarom de initiatiefnemers niet de klaarblijkelijke voorkeur van de meerderheid van de Nederlanders voor een algehele gemeenschap van goederen als toegankelijke keuzemogelijkheid behouden, nu zij zelf wel de mogelijkheid zien dat  echtelieden de huwelijkse voorwaarden bij de gemeenschap van goederen mogen verruimen. Deze leden vinden het opmerkelijk dat hiervoor de gang naar de notaris noodzakelijk wordt en vragen of op dit punt geen andere, minder vergaande oplossing is overwogen. Deze leden vragen of en hoe onderzocht is voor welke groep de huidige wettelijke gemeenschap van goederen uiteindelijk de richting zal zijn die men opnieuw uitwerkt, maar dan in akten van huwelijkse voorwaarden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen er op dat in de vakliteratuur wordt opgemerkt dat men vaker huwelijkse voorwaarden zal moeten maken alvorens in het huwelijk te treden. Zij merken op dat de kosten die dit met zich meebrengt een drempel kunnen vormen voor het aangaan van een huwelijk voor burgers met een bescheiden vermogen. Deze leden vragen of de indieners zich hier rekenschap van hebben gegeven bij het vormgeven van het huidige wetsvoorstel en hoe ze deze drempel voor mensen met een bescheiden vermogen willen slechten.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat dit wetsvoorstel een breuk is met het denken omtrent de bestaande wettelijke gemeenschap van goederen zoals dat nu verankerd is in het civielrechtelijk denken. Zij wijzen bijvoorbeeld naar de bijdrage van  prof. mr. W.G. Huijgen in het Fiscaal en civiel Tijdschrift Vermogen (FTV in januari 2015 (2015/4)). Deze leden vragen om een reactie op het stevige bezwaar dat het nieuwe voorstel zal leiden tot allerhande nieuwe problemen doordat de rechtshandelingen voor burgers tijdrovender en complexer worden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie voelen veel meer voor het verder uitwerken van voorstellen die de koude uitsluiting voorkomen en toewerken naar een vermogensrechtelijke solidariteit. Zij vragen of de indieners dit verlangen delen en of overwogen is dit ook verder vorm te geven bij het huidige wetsvoorstel. Zij vragen waar dit uit blijkt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020