Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers inzake samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

donderdag 12 februari 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake de samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden

Onderwerp:   Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

Kamerstuk:    34 075

Datum:           12 februari 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel dat voorziet in de samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden tot de nieuwe gemeente Gooise Meren en de wijziging van de grens met de gemeente Weesp. Deze leden constateren dat het huidige wetsvoorstel de uitkomst is van een langdurig en soms onstuimig proces. Op een aantal punten hebben zij behoefte tot het stellen van vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat het beleidskader herindeling 2013 bij de beoordeling van dit voorstel van toepassing is. Zij merken op dat dit beleidskader begint met als belangrijkste leidraad de ervaring te noemen dat gemeentelijke herindeling die niet kan rekenen op steun van de betrokken gemeenten al snel een averechts effect kan

hebben. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe dit risico beoordeeld wordt bij het huidige voorstel, nu het draagvlak in de betrokken gemeenten vermindert doordat men vragen blijft houden bij de financiële risico’s van de huidige gemeente Muiden met betrekking tot het KNSF-terrein.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat tot nu toe niet inzichtelijk is geworden wat exact de omvang van een claim zou kunnen zijn en welke risico’s dit met zich mee brengt. Zij vragen nader toe te lichten waarom niet gewacht kan worden op de afhandeling van deze zaak, of dat er andere oplossingen overwogen zijn die recht doen in deze omstandigheid. Zij vragen om de verschillende scenario’s te schetsen die zijn verbonden aan de juridische procedure die op dit moment doorlopen wordt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat er veel wordt nagedacht over de middellange en lange termijnkaart van de gemeenten in het Gooi- en Vechtgebied. Zij wijzen er op dat voor deze leden het adagium dat samenwerking van onderop tot stand dient te komen de leidraad is bij het toetsen van voornemens tot herindeling en samenvoeging. Zij vragen om in het licht van dit adagium te reageren op de provinciale voornemens om te komen tot een dan wel twee gemeenten in deze regio. Deze leden vragen om een reactie op de stelling dat deze samenvoeging  is bedoeld als een kortetermijnoplossing, zoals valt te lezen in de Memorie van Toelichting. Zij vragen om deze stelling te onderbouwen met besluiten van gemeenteraden of anderszins kenbare momenten van een draagvlakmeting in de betreffende gemeenten.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van de artikel-12- aanvraag van de gemeente Muiden en vragen of de Minister voorbeelden kan geven van eerdere samenvoegingen van artikel 12- gemeenten en de wijze waarop afspraken werden gemaakt over de financiële consequenties.

Ten aanzien van de grenscorrectie vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie op welke wijze is nagegaan op welke plaats de nieuwe bewoners van de Bloemendalerpolder georiënteerd zijn. Tevens vragen deze leden om nader in te gaan op de voorbereidingskosten die door de gemeenten Weesp en Muiden en private partijen zijn gemaakt en hoe de eindbalans na een eventuele grenscorrectie zal zijn.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020