Bijdrage Gert-Jan Segers aan het voortgezet algemeen overleg IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding (AO d.d. 02/09)

dinsdag 22 september 2015 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister van der Steur van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding (AO d.d. 02/09)

Kamerstuk:    30 977          

Datum:           22 september 2015

De heer Segers (ChristenUnie):
Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg hebben we gesproken over het feit dat de Kamer vaak op afstand staat als het gaat om de impact van bezuinigingen en de mate waarin bezuinigingen de staatsveiligheid raken. Vandaar dat ik omwille van onszelf de volgende motie indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rekenkamer een rapport heeft uitgebracht over de gevolgen van wijzigingen in het budget van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

overwegende dat politieke keuzes over de hoogte van het budget de effectiviteit van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en daarmee de nationale veiligheid kunnen raken;

verzoekt de regering, bij voorgenomen significante aanpassing van het budget van de AIVD eerst onafhankelijk en extern advies te vragen aan bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer en de CTIVD over de te verwachten gevolgen voor het werk van de AIVD en daarmee voor de nationale veiligheid, dat advies aan de Kamer te overleggen en pas daarna tot besluitvorming over te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Segers, Van Raak, Van Toorenburg, Ko┼čer Kaya en Bisschop.

Zij krijgt nr. 123 (30977).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020