Inbreng Gert-Jan Segers inzake Wijziging BW, Wetboek Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde vergoeding affectieschade mogelijk te maken en verhaal daarvan alsmede verhaal verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

donderdag 29 oktober 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht

Onderwerp:   Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Kamerstuk:    34 257          

Datum:           29 oktober 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met interesse kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij kunnen zich voorstellen dat het zinnig kan zijn om de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken, maar hebben daarbij wel enkele principiële en praktische vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de vergoeding van affectieschade tot doel heeft het leed van naasten te erkennen en daarnaast het geschokte rechtsgevoel van naasten te verzachten door een ‘opoffering’ van de kant van de dader. Kan de regering verduidelijken waarom financiële genoegdoening naar haar mening noodzakelijk is, naast de vergelding die via het strafrecht zou kunnen plaatsvinden? Ook vragen deze leden hoe zij de samenloop tussen de functies van strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures ziet in dit kader?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering voorts of van de mogelijkheid om affectieschade bij daders te verhalen effect te verwachten is op de strafmaat of aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een storting in fondsen die ten goede komen aan slachtoffers op grond van art. 14c lid 2 sub 4 Sr, in strafprocessen? Deze leden zouden deze vraag graag afzonderlijk beantwoord zien voor zelfstandige civielrechtelijke procedures en voor afdoening binnen de strafzaak.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering of de door het Centraal Justitieel Incasso Bureau gevraagde uitvoeringstoets heeft plaatsgevonden? Zo ja, kan de regering de uitkomsten van deze toets aan de Kamer zenden? Zo nee, waarom heeft de regering deze toets niet laten uitvoeren en op welke gronden heeft zij dan de uitvoerbaarheid beoordeeld?

Voorts vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie hoe de regering verklaart dat zij tot een lagere schatting van het aantal te verwachten voegingen komt dan de Raad voor de Rechtspraak, terwijl beide schattingen zouden zijn gebaseerd op cijfers van het SGM? En waar baseert de regering de inschatting op dat het per zaak gemiddeld slechts om twee naasten zal gaan?

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat door de openstelling van vergoeding van affectieschade aan naasten het bedrag dat de dader moet betalen in veel gevallen hoger zal zijn dan in de huidige situatie. Verwacht de regering dat dit van invloed zal zijn op de inbaarheid van het bedrag? Zo ja, in welke mate? Voorts vragen deze leden of de genoemde functies van affectieschade volgens de regering in stand blijven wanneer de affectieschade ten laste van de Staat komt?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020