Bijdrage Gert-Jan Segers aan het algemeen overleg Politie

woensdag 14 oktober 2015 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een algemeen overleg met minister van der Steur van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Politie

Kamerstuk:    29 628          

Datum:           14 oktober 2015

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Allereerst wijs ik mijn collega Marcouch erop dat blanke mannen ook heel empathisch kunnen zijn. Dit dreigt een emotioneel algemeen overleg te worden. Voor de voorzitter is dit het laatste algemene overleg over de politie. Ik dank haar voor de inzet. Ik ben blij dat het nooit is gekomen tot de legalisering van wiet en ik kijk terug op een prettige samenwerking. Dat moet gememoreerd worden. Daarnaast vertrekt de korpschef. Ik sluit mij aan bij de vriendelijke woorden die eerder zijn gesproken en dank hem voor zijn inzet. Het was geen saaie tijd, om het eufemistisch te zeggen, maar een heel dynamische tijd waarin een enorme klus moest worden geklaard. De uitdaging voor de Minister is inderdaad om te zoeken naar een goede opvolger. Er is in het korps sprake van een kloof tussen top en laag. Het opnieuw en met onverminderde kracht investeren in het dichten van die kloof moet onderdeel van de profielschets zijn. Kunnen wij inzicht in de profielschets krijgen?

Ik sluit aan bij wat collega Tellegen zei over de politieman in Assen. Ik heb het bericht gelezen en het is echt afschuwelijk. Je krabt je achter de oren over de vraag wat er in deze samenleving aan de hand is waardoor mensen zo reageren op iemand die in zo’n kwetsbare situatie zit. Hij was aangereden en gewond. Echt afschuwelijk. Als we spreken over empathie, laten we dan vooral aan die man laten merken dat we om hem heen staan. Dat geldt voor de Kamerleden en de fracties, maar naar ik hoop ook voor de Minister en de korpschef. Het moet echt volstrekt duidelijk zijn dat dit ontoelaatbaar is. Deze grens moet je nooit over gaan. Ik vind het buitengewoon schokkend om te zien wat er in mensen loskomt. We hebben eerder gesproken over de financiën en we gaan er tijdens de begrotingsbehandeling weer uitgebreid over spreken. De Minister schreef in het herijkingsplan dat er extra geld voor de politie nodig is, omdat de begroting onder druk staat. Hij zei in het debat dat hij de reserve niet kan aanvullen, maar ook niet gaat aantasten. In zijn brief staat dat er 100 miljoen aan de reserve wordt onttrokken. Graag krijg ik een toelichting. Ik zal mijn collega’s in een procedurevergadering voorstellen om een briefing van de Algemene Rekenkamer te vragen, waarvan ik weet dat die daartoe bereid is. Dit is niet bedoeld als een verkapte motie van wantrouwen. Door zo’n briefing krijgen we inzicht in de deugdelijkheid en het langetermijnperspectief. Omdat er zorgen zijn, heeft de Kamer er baat bij om hierin meegenomen te worden.

Ik hoop vurig dat we heel snel een punt achter het cao-conflict kunnen zetten. Ik dank de Minister voor het aanstellen van de verkenner. Dat is een goede zet waaruit het pleidooi voor meer geld is voortgekomen. Ik onderstreep dat, want dat is inderdaad nodig. Er zijn berichten dat er meer geld is of dat het kabinet een stap wil zetten. Kunnen we binnenkort een punt achter dit slepende conflict zetten? Ik hoop dat de Minister ons goed nieuws kan melden.

Voor 1,5 miljoen euro zijn twee externen ingehuurd om de ICT bij de politie op orde te brengen. De Minister verdedigt de keuze van zijn voorganger, maar zegt ook dat dit niet nog een keer mag gebeuren. Het was eens maar nooit meer. Het lijkt mij een moeilijke combinatie. Kan de Minister daarop reflecteren? In zijn algemeenheid moeten we de vinger aan de pols houden. De Minister heeft gezegd dat we het overzicht krijgen en dat het wordt gemeld, maar ik krijg graag op dit specifieke punt een toelichting.

De burgemeester van Maastricht zegt dat zij meer mensen nodig heeft, maar hen niet krijgt. De landelijke aansturing, het lokaal maatwerk en de lokale noden blijven een lastig punt. De Minister zei in het debat dat we gedragsafspraken gaan maken en dat die in de begroting voor 2017 verder worden uitgewerkt. Kan hij ons een doorkijkje geven? Hoe leveren we in een lokale situatie lokaal maatwerk zonder dat dit ten koste gaat van de wijkagent? Dit spanningsveld voelen we allemaal en ik krijg graag een doorkijkje van de manier waarop we hiermee omgaan.

Ik heb het al gemeld in een interruptie, maar ik onderstreep nog een keer het aanbod van de LOPV. Zij wil de handen uit de mouwen steken. Ik wil niet mijn stokpaardje berijden – de Minister denkt daar het zijne van – maar het is te gek voor woorden dat wij private beveiligers inhuren en de marechaussee inzetten die ook drugs- en grenscontroles moeten uitoefenen, terwijl we vrijwilligers hebben klaarstaan. Dat is toch merkwaardig? De LOPV doet een mooi aanbod en ik hoop zeer dat wij in deze tijden van extreme druk op de politieorganisatie des te meer de waarde van vrijwilligers inzien.

Ik dank de Minister voor de brief over de zorg voor het politiepersoneel en voor het vermelden van het 24/7 uursloket, de kleine hiccups die er nog zijn en op welke manier daaraan wordt gewerkt. Wordt er achter het loket samengewerkt met hulpverleners en bijvoorbeeld de Basis in Doorn? Hoe vindt de samenwerking plaats met al die organisaties die met hetzelfde thema bezig zijn?

De Minister schrijft ook over geestelijke verzorging. Collega Marcouch en ik hebben hiervoor eerder aandacht gevraagd. Er is een verstandige route ingezet, want er wordt advies gevraagd. In de cao voor 2005–2007 zijn hierover eerder afspraken gemaakt. Die dateren dus alweer van even geleden. Kunnen deze ook in de nieuwe cao worden meegenomen, omdat er al een precedent ligt?

De Minister schrijft dat rekeningnummers die verbonden zijn met internetoplichting en fraude worden gecheckt. Vindt er terugkoppeling plaats aan een club als Marktplaats? Wordt er met dat soort partijen overlegd, zodat advertenties onmiddellijk verwijderd kunnen worden? Wordt er samengewerkt met dat soort clubs en zitten we erbovenop?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020