Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Agnes Mulder (CDA) over het achterblijven van de financiering aan maatschappelijke organisaties

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemamaandag 22 augustus 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het lid Agnes Mulder (CDA) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp:   Het achterblijven van de financiering aan maatschappelijke organisaties

Kamerstuk:    2016Z15406

Datum:           22 augustus 2016

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de motie Voordewind/Agnes Mulder 1) en uw toezegging tijdens meerdere debatten om 25% van het ontwikkelingsbudget te besteden via het maatschappelijk middenveld?

Vraag 2

Kunt u verklaren waarom naar verwachting in 2016 slechts 22% van het budget via maatschappelijke organisaties wordt besteed, terwijl de motie verzoekt om een aandeel van 25%?

Vraag 3

Kunt u een specificatie geven van het in uw brief aan de Kamer van 7 juli jl. genoemd percentage van 22% van het ontwikkelingsbudget dat via maatschappelijke organisaties wordt besteed? 2)

Vraag 4

Deelt u de mening dat de positieve evaluatie van het subsidiekader MFS II laat zien dat Nederlandse maatschappelijke organisaties effectief te werk gaan bij het behalen van de ontwikkelingsdoelen? 3)

Vraag 5

Op welke manier gaat u de genoemde motie uitvoeren om in 2016 en 2017 25% van het ontwikkelingsbudget via maatschappelijke organisaties te laten verlopen?

1) Kamerstuk 34 300 XVII, nr. 14

2) Kamerstuk 31 933, nr. 21

3) Kamerstuk 31 933, nr. 19

Meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug