Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het VSO Stand van zaken van de toezegging inzake het beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

donderdag 05 juli 2018 00:00

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenair debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken

Kamerstuknr. 32 156

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Dank u wel voor het woord, mevrouw de voorzitter. Deberging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlogmet daarin nog vermiste piloten en bemanningsleden iseen erezaak. Nabestaanden willen graag dat vliegtuigwrak-ken worden opgegraven, zodat hun familieleden, ook alhebben ze henzelf niet eens gekend, kunnen worden geïden-tificeerd en herbegraven.

In de afgelopen maanden hebben de collega's Van derMolen en Van Haga en ikzelf veel contact gehad met deStudiegroep Luchtoorlog 1939-1945, zeer betrokken vrijwil-ligers die al jaren onderzoek doen naar waar die vliegtuig-wrakken zich bevinden. Zij hebben ontdekt dat er nog zo'n30 tot 50 zijn die geborgen kunnen worden en waarin zichmogelijk stoffelijke resten van vermiste bemanningsledenbevinden. Momenteel kunnen nabestaanden of belangheb-benden een verzoek indienen bij de gemeenten, maar hetis soms best een lastige afweging om dan over te gaan totberging, niet in de laatste plaats vanwege de kosten. En diedrempel willen wij graag wegnemen.

Als eerbetoon aan de piloten en de bemanningsleden diein de oorlog hun leven gaven voor onze vrijheid en omrecht te doen aan de wens van nabestaanden, dien ik hierbijmede namens de collega's Van der Molen en Van Haga eenmotie in om te komen tot een nationaal bergingsprogrammaom de vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog tebergen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inzichten van de Studiegroep Lucht-oorlog 1939-1945 erop wijzen dat er zich in Nederland enzijn territoriale wateren 30 tot 50 vliegtuigwrakken uit deTweede Wereldoorlog bevinden waarin zich mogelijk stof-felijke resten bevinden van vermiste piloten en bemannings-leden;

overwegende dat in 2020 75 jaar bevrijding zal wordengevierd en dat voor deze bevrijding een hevige strijd isgeleverd;

voorts overwegende dat het een erezaak is om vermistende laatste eer te bewijzen en recht te doen aan de wens vannabestaanden om hen te kunnen identificeren en te begra-ven;

verzoekt de regering in overleg met de Vereniging vanNederlandse Gemeenten en de Stafdienst Vliegtuigbergingte komen tot een nationaal bergingsprogramma;

verzoekt de regering tevens de bijdrage in de kosten aangemeenten voor de berging voortaan volledig aan te vullenvanuit het Gemeentefonds, waarin voor de berging vanvliegtuigwrakken nu al een reservering is opgenomen;

verzoekt de regering voorts de Kamer voor de begrotings-behandeling te informeren over de nadere uitwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Graaf,Van der Molen en Van Haga. Naar mij blijkt, wordt deindiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 93 (32156).

Meer informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november