Grondslag en preambule

Veel gestelde vragen over de Grondslag en Preambule

Vragen in: 'Grondslag en Preambule'

Waarom wilde men de Uniefundering veranderen?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

Met de wijzigingen in de grondslag (voorheen Uniefundering) wordt de verwoording van de gezamenlijk basis verrijkt en nog beter het hart en het hoofd in onze gezamenlijke missie dichter bij elkaar te gebracht. Als unie van christenen wil de ChristenUnie onnodige drempels slechten voor tal van medechristenen die zich herkennen en aangetrokken voelen tot onze missie om als navolgers van Christus in de politiek het geloof handen en voeten te geven.

Waarom heeft men aan deze wijziging in de grondslag een preambule gekoppeld?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

De ChristenUnie wil met de nieuwe voorgestelde preambule (samenvattende inleiding) op het kernprogramma van de partij een duidelijke richting geven over hoe deze gezamenlijke grondslag gestalte krijgt in de politieke praktijk. Zowel de rijkdom van de politiek relevante delen in de verschillende geloofsbelijdenissen als een drietal kernwaarden die onlosmakelijk met de politieke missie van de ChristenUnie zijn verbonden worden hierin kernachtig verwoord.

Wat is een grondslag en waarvoor is die nodig?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

De ChristenUnie is een politieke partij van christenen voor de samenleving die vanuit het christelijke geloof een unieke bijdrage wil leveren aan de samenleving via de politiek en bestuur van het land. Omdat het christelijk geloof verschillende stromingen en accenten kent en ook de politiek vele terreinen beslaat is het voor een unie van christenen belangrijk om een duidelijke gezamenlijke basis/missie af te spreken. Een grondslag verwoordt deze gezamenlijke missie van de ChristenUnie zodat men elkaar daarop kan aanmoedigen en aanspreken. Wanneer je lid en/of actief wil worden voor de ChristenUnie dan wordt je gevraagd de grondslag (missie) te onderschrijven. Daarmee erken en belijd je deze gezamenlijke basis van waaruit men actief is in de politiek.

Waarom heet het nu grondslag?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

De grondslag werd eerst Uniefundering genoemd maar een onderdeel van de voorgestelde aanpassing is o.a. om de naam Uniefundering te veranderen in grondslag. Het woord Unie ademde teveel de sfeer van de fusie van 15 jaar geleden uit hetgeen nu niet meer relevant is. Het woord fundering is vervangen door het wat algemener en vaker gebruikte woord ‘grondslag’. Een overwogen alternatief was het woord missie maar de leden van de ChristenUnie willen met deze term heel duidelijk de basis van de partij markeren.

Wat is een preambule van een kernprogramma en waarom wordt deze aangepast?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

Het kernprogramma van een politieke partij beschrijft de belangrijkste (kern) politieke standpunten waar de partij voor staat ongeacht de actualiteit of politieke context. Kortom, het kernprogramma formuleert de politieke visie van de ChristenUnie op langere termijn. Daarmee vormt het de basis van ieder verkiezingsprogramma die per geleding en verkiezing (Tweede Kamer, Europa, Provincie, Gemeenteraad, waterschap) wel aangepast is op de korte termijn (politieke actualiteit en context). Een preambule is een inleiding op dit kernprogramma die de onderliggende waarden van dit kernprogramma samenvat.

Wat is het verschil tussen die twee?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

Behalve dat de één (preambule) een verdere uitwerking is van de ander (grondslag), is het belangrijkste verschil dat de grondslag door leden wordt onderschreven en het kernprogramma (en dus de preambule) ook door vertegenwoordigers van de ChristenUnie.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen voor de grondslag?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

De kern van het hele voorstel is om een ongewenste drempel weg te nemen voor degenen die wel de ChristenUnie van harte steunen of zouden willen steunen maar moeite hebben met het onderschrijven van de drie Formulieren van Eenheid (3FvE; gereformeerde geloofsbelijdenissen) die in de huidige Uniefundering staan. Vandaar dat in de grondslag de 3FvE niet meer genoemd worden. De kern van de herziene grondslag is nog steeds de belijdenis dat de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is en dat men Jezus belijdt als Verlosser en Heer en Hem wil navolgen. Dat is de basis van waaruit de ChristenUnie politiek wil voeren.

Is de belijdenis "Bijbel als gezaghebbende woord van God" dan niet voldoende als grondslag?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

De geschiedenis leert dat het verstandig is om toch een kernachtige duiding te geven van de leer van de Bijbel. Daarmee voorkomt men onnodige misverstanden en lange theologische discussies en doet men recht aan de rijke traditie van christelijke kerk. Er is daarbij gekeken naar de Oecumenische belijdenisgeschriften, waarbij het Apostolicum (de twaalf artikelen van het geloof) en de geloofsbelijdenis van Nicea zijn overwogen. Het Apostolicum is daarvan de meest bekende, maar toch is gekozen voor Nicea, aangezien die rijker van inhoud is, meer politieke aanknopingspunten biedt en ook oecumenisch heel breed is geaccepteerd. In de grondslag spreken we kortweg van de geloofsbelijdenis van Nicea, overigens is de volledige aanduiding de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel.

Wat houdt de preambule in?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

Het kernprogramma verwoordt de politieke visie voor de lange termijn. In de preambule wordt het gezamenlijke vertrekpunt (grondslag) verbonden met een richtinggevend perspectief en drie kernwaarden van het kernprogramma. Daarmee beschrijft het beknopt hoe het eigen geloofsvertrekpunt de politieke visie van de ChristenUnie kleur geeft en ook onderscheidend is naar andere politieke partijen. De drie kernwaarden zijn Dienstbare samenleving, Geloofsvrijheid en Waardevol leven. In deze kernwaarden klopt het hart van de ChristenUnie. Een bredere uitwerking van de kernwaarden vinden we in dus in het kernprogramma zelf, waar de visie van de ChristenUnie op het brede politieke domein besproken wordt.

Waarom worden ze allebei aangepast?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

Door de aanpassing van de grondslag zou de suggestie kunnen ontstaan dat de diverse geloofsbelijdenissen die veel rijkdom bevatten voor het politieke leven, geen rol meer zouden spelen bij het ontwikkelen van het politieke beleid voor de lange termijn. Door er naar te verwijzen in de nieuwe preambule wordt er recht gedaan aan deze politieke wijsheid en de relevantie die ze hebben voor de politieke praktijk.

Waarom willen de leden van de ChristenUnie deze herzien, hadden ze dat 15 jaar geleden niet goed gedaan?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

15 jaar geleden was er sprake van een fusie tussen twee partijen met een eigen historische en maatschappelijke context. Hoewel de missie onveranderd is vraagt het van een landelijk bestuur van tijd tot tijd wel om scherp te blijven kijken of de verwoording van de grondslag nog altijd aansluit bij de dagelijkse beleving en praktijk en geen ongewenste drempels opwerpt. Het bestuur is er van overtuigd dat deze aanpassing de missie verrijkt en recht doet aan de breedte van de ChristenUnie achterban zonder dat het ten koste gaat van de gezamenlijke onveranderde missie.

Wil de ChristenUnie haar principes hiermee oprekken om meer stemmen en of leden te winnen?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

Juist vanuit het belangrijke bijbelse principe dat men geen onnodige drempels wil opwerpen en alle christenen wil betrekken bij de missie van de partij kiest men voor een verrijking van de verwoording van de grondslag. Met deze aanpassing wordt er niets afgedaan aan de gezamenlijke missie terwijl men wel ongewenste drempels slecht voor mensen die zich niet thuisvoelen bij bepaalde niet-politieke passages van bijvoorbeeld de gereformeerde belijdenisgeschriften. 

Waarom worden ├╝berhaupt kerkelijke documenten gebruikt voor een politieke partij?

Laatst gewijzigd op: 13-06-2015 00:00

Deze documenten zijn allereerst persoonlijke geloofsbelijdenissen en verwoorden al sinds jaar en dag op zeer rijke en herkenbare wijze het geloof van heel veel christenen. Het zou een gemiste kans zijn om de politieke relevante gedeelten van deze rijke belijdenissen niet te betrekken bij de ontwikkeling van het politieke beleid van een uitgesproken christelijke partij als de ChristenUnie.