Grondslag en Beginselverklaring

Grondslag

Op het partijcongres van 13 juni 2015 heeft de ChristenUnie haar grondslag aangepast en als volgt geformuleerd:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Beginselverklaring

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De partij heeft dit verwoord in de Beginselverklaring, die op 24 november 2018 is goedgekeurd door de leden. 

Klik hier om de Beginselverklaring te lezen (PDF):

Mensen die lid willen worden van de ChristenUnie wordt gevraagd de grondslag te onderschrijven.

Daarnaast dienen vertegenwoordigers van de ChristenUnie via de bewilligingsverklaring de beginselverklaring uit te dragen en te verdedigen.