Themanetwerk Sociale Zekerheid en Werk

Themanetwerk Sociale zekerheid en Werk wil bijdragen aan maatschappelijke effecten zoals het voorkomen van bestaansonzekerheid, het bevorderen van gelijke kansen en een goede gezondheid.

We vinden het relevant om vanuit een christelijk-sociale visie na te denken over de manier waarop de overheid hierbij een rol speelt en hoe die verantwoordelijkheid van de overheid zich daarbij verhoudt tot die van burgers, netwerken en organisaties in de samenleving.

Het is van meerwaarde wanneer onze bestuurders en politici gevoed worden vanuit het Themanetwerk met kennis vanuit de praktijk. Daarbij willen we kennis ophalen bij de brede achterban van de ChristenUnie waar veel kennis aanwezig is. 

Het Themanetwerk houdt zich bezig met onderwerpen die vallen binnen het werkterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hieronder een greep uit de mogelijke thema’s die daarbij horen:

  • Arbeidsmarkt en werk (zoals de toekomstige arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, gezond en veilig werken)
  • Werk gerelateerde thema’s (zoals cao’s, O&O fondsen, duurzame inzetbaarheid, pensioenen, gezond en veilig werken)
  • Werknemers- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (zoals WW, WIA en Wajong)
  • Bijstandsuitkeringen (zoals de algemene bijstand, loonkostensubsidie)
  • Re-integratie naar werk (zoals jobcoaches, re-integratietrajecten, leerwerkloket)
  • Schuldhulpverlening (zoals preventie van schulden, wettelijke- en minnelijke schuldsanering)
  • Armoedebestrijding (zoals lokale armoederegelingen, kinderarmoede, bijzondere bijstand)
  • Er zijn nog tal van andere thema’s die voluit verbonden zijn aan sociale zekerheid en werkgelegenheid, die ook of vooral tot het aandachtsgebied van een ander ChristenUnie netwerk behoren. Denk hierbij aan kinderopvang (jeugd en gezin), het toeslagenstelsel (financiën), inburgering, asiel en arbeidsmigratie (asiel en migratie), maar ook een thema als betaalbare huisvesting. Verkokering is uiteraard niet de bedoeling. Daarom zullen we - waar nodig - actief contact en samenwerking zoeken met de themanetwerken die zich hier (ook) mee bezig houden.

Het mailadres van de kerngroep is: szw@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw ChristenUnie-lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?

Samenstelling kerngroep

De kerngroep van Themanetwerk Sociale Zekerheid en Werk bestaat uit ChristenUnie-leden die deskundig zijn op het onderwerp en zich vrijwillig inzetten om het Themanetwerk op te bouwen.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bestuurders en commissies en verzamelen input van de leden van het Themanetwerk. De kerngroep bewaakt de kwaliteit van de adviezen aan bestuurders en commissies en zorgt dat de adviezen in lijn zijn met het christelijk-sociaal denken.

De leden van de kerngroep zijn:

Caroline Blom-de Ruiter (voorzitter)
Adviseur Strategisch Arbeidsmarktbeleid bij Transport en Logistiek Nederland, fractievoorzitter ChristenUnie Alphen aan de Rijn

Jabco Vreugdenhil (secretaris)
Senior beleidsadviseur sociaal domein

Yvonne Buit (event organisatie)
Senior beleidsmedewerker Armoede & Schulden, ministerie SZW

Cieka Galenkamp-Bolt
Directeur voedselbank Amersfoort

Bas de Ruijter
Plaatsvervangend Afdelingshoofd Loopbaan & Ontwikkeling ministerie SZW

Niels Rook
Vakbondsbestuurder bij CNV

Heb je belangstelling en wil je meer weten over het functioneren van het netwerk of de rol van netwerken binnen de partij?
Neem dan contact op met de kerngroep via szw@christenunie.nl of met de coördinator partijnetwerken via netwerken@christenunie.nl