Kandidaten

Kandidaten voor de waterschapsverkiezingen stellen zich voor

Tussen 13 en 25 november vinden de waterschapsverkiezingen plaats. De ChristenUnie doet in zoveel mogelijk waterschappen mee. Maar met wíe precies? In HandSchrift 5 en 6 en hier op de website stellen een aantal van de waterschapskandidaten zich alvast aan u voor.


Jef Landman uit Utrecht

"Ruimte voor water"

jef landman"Water heeft mij altijd geboeid. Stromend en stilstaand water. In mijn jeugd zwom, viste en zeilde ik veel. Later volgde ik aan de Landbouw Universiteit de studie Milieuhygiëne-waterbeheer. Nu werk ik alweer zo'n 35 jaar bij het waterschap tussen Amsterdam en Utrecht. Graag wil ik mij ervoor inzetten dat de ChristenUnie een goede ingang en een stevige plek krijgt in het bestuur van het waterschap Vallei en Eem.
De ChristenUnie zal steeds benadrukken dat het gaat om dienstbaar bestuur en verantwoord waterbeheer. Rentmeesterschap verplicht tot keuzes voor duurzame oplossingen. Het algemene waterbelang voorop en zoveel mogelijk recht doen aan individuele belangen. Uiteraard gaat het om de kerntaak: water keren en beheren. Maar ook om oog hebben voor landschap, natuur, recreatie en voor de schoonheid van water en waterwerken. Kortom, een dienstbaar, open en doorzichtig bestuur, sociaal en met een brede kijk.
Ondanks een recente versterking van de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen voelen velen zich nog onveilig. Hiervoor moet een bevredigende oplossing komen. Meest voor de hand ligt de maatregel om de dijk nog iets verder op te hogen, zo mogelijk in combinatie met ruimte voor water."

Naar boven


Rein Ferwerda uit Fryslân

"Goed rentmeesterschap"

rein ferwerda"De Provinciale ChristenUnie Fryslân vroeg mij om voor de komende waterschapsverkiezingen in Friesland ‘de kar te trekken'. Als oud-Statenlid en oud-gemeenteraadslid had ik immers bestuurlijke ervaring. Maar wat heb ik met water? Als Fries heb ik het voorrecht in de mooiste waterprovincie te mogen wonen dichtbij Waddenzee en Lauwersmeer. Voor alles ben ik voorstander van veilige dijken. Maar waar mogelijk ook water de ruimte te geven volgens de waterbeheerstrits: vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. Daarvoor zijn al eeuwenlang waterschappen nodig.
Omdat de ChristenUnie erkent dat de aarde van God is en ook het water het werk van Zijn hand, is verstandig, veilig en duurzaam waterbeheer onderdeel van goed rentmeesterschap.
In een tijd van klimaatverandering met zeespiegelstijging -en in Friesland ook bodemdaling door gas-en zoutwinning- zie ik voor Wetterskip Fryslân als prioriteit naast innovatieve maatregelen voor kustbescherming, de bouw van een nieuw supergemaal bij Lauwersoog uiterlijk in 2015. Daarmee voldoen we ook aan een wens van de Friese Staten, waar de ChristenUnie in mijn vorige statenperiode steun aan gaf."

Naar boven


Piet Barendregt uit Limburg

"Schoon water voor nu en toekomst"

piet barendregt"Zestien jaar lang werkte ik als afdelingshoofd voor twee Limburgse waterschappen in een bestuursadviserende rol. Alleen daardoor al raak je automatisch nauw betrokken bij alles wat de waterschappen doen. Daarnaast is bij mij het besef gegroeid dat het heel belangrijk is om schoon, voldoende en veilig Maas-, grond- en gebiedswater te hebben. Voor nu en in de toekomst.
De koers van de ChristenUnie is onder meer gebaseerd op beginselen als doelmatigheid, rentmeesterschap en rechtvaardigheid. Dat betekent dat wij zorgvuldig met water willen omgaan. Wij willen ook op een rechtvaardige manier de verschillende belangen afwegen die verbonden zijn aan het gebruik van water, en de kosten rechtvaardig verdelen. Wij vinden ook dat de waterschappen geen belastinggeld kunnen verspillen.
De belangrijkste problemen in ons waterschap zijns de verdroging in Midden-Limburg, de wateroverlast in de hellende gebieden of in de bebouwde kom bij toenemende heftige regenbuien in Zuid-Limburg en het bewaren van voldoende grondwater voor toekomstige generaties. Dat kan worden opgelost door afkoppeling van verharde oppervlakten van het rioolstelsel en meer buffering van regenwater en oppervlaktewater binnen het gebied zelf."

Naar boven


Pieter-Jan Hofman uit Zuid-Holland

"Vernietigende kracht van water wordt onderschat"

pieter-jan hofman"Van jongs af aan ben ik betrokken bij water. Eerst via ons familiebedrijf (glastuinbouw) later beroepsmatig (adviseur waterveiligheid provincie Zuid-Holland). Daaruit is mijn drive geboren.
De vernietigende kracht van water wordt onderschat. Ondanks alle oefeningen dit najaar wordt nog nauwelijks aandacht gegeven aan het weer bewoonbaar maken van overstroomde gebieden. Nederland moet weerbaarder worden gemaakt zodat wij minder kwetsbaar worden. We moeten preventieve maatregelen nemen om de schade - na overstromingen- te beperken. Dat kan door aanleg van klimaatbuffers en opdelen van gebieden in kleine compartimenten om overstromingswater te weren en te stuiten om zo de kans om uit het bedreigde gebied te vluchten te vergroten.
Ook extra aandacht voor inspraak van burgers bij planvorming is belangrijk. De bescherming van belangen van derden krijgt helaas nog te weinig aandacht bij de aanpassing van het watersysteem. Ook de kans om de waternatuur te verbeteren wordt nog te weinig benut! Het behoud van de aarde en respect voor de schepping is daarbij voor mij de rode draad.
Het verhelpen van de problemen rondom grondwateroverlast( te hoge en te lage grondwaterstanden) in stedelijke gebieden. Ook met de nieuwe waterwet is dit nog niet opgelost."

Naar boven


Jaap van Ginkel uit Zeeland

"Ik heb dus het watervirus"

jaap van ginkel"In Zeeland wonen we tussen grote zeearmen en deels onder de zeewaterspiegel. Aandacht voor water is hier een tweede natuur en van levensbelang. Veiligheid tegen overstromingen en het voorkomen van wateroverlast zijn het belangrijkst. Daarna komen kwaliteit, eerlijk omgaan met water voor de hele bevolking en verantwoord omgaan met de natuur. Dit alles als rentmeesters namens onze Schepper.
Eerder was ik zestien jaar lid van Provinciale Staten van Zeeland en een korte tijd gedeputeerde met de waterportefeuille; ik heb dus het watervirus.
De ChristenUnie is een stabiele principiële partij die haar wortels heeft in de Bijbelse boodschap. Van daaruit zoekt ze naar oplossingen voor praktische problemen in het waterbeheer. De eer van God en het goede voor de medemens gaan daarbij hand in hand. Dit geeft een bijzonder perspectief in ons bezig zijn.
Ons waterschap moet de komende jaren veel aandacht besteden aan de gevolgen van de klimaatverandering. Grotere hoeveelheden regenwater moeten in een kortere tijd worden beheerst. Daarnaast is meer aandacht nodig voor de bescherming tegen hoog water en voor moderne methoden van dijkbeheer waarin we gebruik maken van de natuur en andere functies."

Naar boven


Tjip Douwstra uit Groningen

"Streven naar duurzaam waterbeheer"

tjip douwstra"Het werk van waterschappen en hoogheemraden heeft mij van jongs af aan geïnteresseerd. Dit droeg ook bij aan mijn studiekeuze HTS- weg en waterbouw. Later was ik vanuit mijn werk betrokken bij (afval)waterzuivering en leidingwerk. Met die kennis heb ik wel eens waterschappen geadviseerd op technische gebieden en beheerszaken; bijvoorbeeld met het ontwikkelen van calamiteitenplannen. Zo heb ik ervaring opgebouwd met waterkwaliteit en kwantiteit
Ik houd ervan om maatschappelijk betrokken te zijn en straks via het waterschap invulling te kunnen geven aan het begrip rentmeesterschap. Want als ChristenUnie maken we het verschil omdat we met een gezonde visie komen vanuit Bijbels perspectief. Wij streven naar duurzaam waterbeheer. Dat betekent dat we de belangen van alle betrokken (water)partijen goed afwegen.
Ik wil mij zelf niet richten op een specifiek gebied maar juist zo breed mogelijk inzetten op alle vlakken van het waterschap. Er is genoeg te doen. Met de wijzigende regels, komt er de komende jaren behoorlijk wat werk binnen bij de waterschappen."

Naar boven


Lambert Ebbers uit Flevoland

"Zorg voor milieu en agrariërs"

lambert ebbers"Als bioloog weet ik dat water eerste voorwaarde is voor leven. Zuiver water wordt wel levend water genoemd. Is er iets mis met het water, tekort of te veel of vervuild, dan is dat meteen een bedreiging voor mensen, dieren en planten.

Een ChristenUniebestuurder is een verantwoordelijk rentmeester, die verantwoording aflegt aan het publiek, de provincie en belanghebbenden zoals agrariërs. Maar ook ten opzichte van de Schepper. Hij of zij zoekt gerechtigheid voor hetgeen geen stem heeft en daardoor in de verdrukking dreigt te komen. Het milieu zal de bijzondere zorg hebben evenals alle organismen die ervan afhankelijk zijn.

Het belangrijkste probleem voor waterschappen is de klimaatsverandering en de onzekerheid daarmee voor droogte in de polder. Meer ruimte voor water, intensievere bemaling, dijkverzwaring zijn bewezen oplossingen maar we moeten ook nieuwe creatieve oplossingen zoeken.

Betrouwbaarheid is voor mij het sleutelwoord voor al het waterschapwerk. Je kunt als burger en bedrijf op het waterschap vertrouwen voor een droge polder, schoon oppervlaktewater en grondwater. De zorg voor het water is zorg voor al wat leeft. Het waterschapsbestuur staat daarom voor zorgzaamheid, betrouwbaarheid, continuïteit en een eerlijke afweging van belangen."

Naar boven


Titia van den Berg uit Drenthe

"Beheer de schepping goed"

titia van den berg"De afgelopen vier jaar zat ik in het Algemeen Bestuur van waterschap Velt en Vecht; een nieuwe wereld voor mij. Nu pas sta ik goed stil bij het feit 'hoeveel water er vanuit Europa door Nederland stroomt'. En weet ik hoe belangrijk het is om duidelijk de kaderrichtlijn voor water (KWR) vast te stellen in Europa.

Velt en Vecht voerde de afgelopen jaren geweldige projecten uit voor de waterkwaliteit. Zo is De Vecht overgedragen aan ons waterschap en wordt nu bijzonder goed beheerd. Of neem de De Swieseborgh tussen Mariënberg en Hardenberg, een locatie waar gehandicapten grote natuurlijke rust vinden, vlak aan de Vecht. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Grootste probleem in Velt en Vecht is de samenwerking met Duitsland. Als Nederland de problemen goed aanpakt en Duitsland werkt alleen maar in grote lijnen, dan schiet het niet op met de KWR. Regels zijn ook voor ons water belangrijk.

Als christelijk-sociaal bestuurder is het mijn taak deze schepping goed te beheren. De ChristenUnie heeft dit hoog in het vaandel. Daar ga ik komende vier jaar weer voor, mét - hoop ik- een paar vrouwen meer."

Naar boven


Herman Odink uit Overijssel

"Water, natuur en recreatie"

herman odink"De komende jaren moeten we veel belangrijke keuzes maken over waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Over deze kerntaken van het waterschap denk ik graag mee. De ChristenUnie is nooit voor bestuurlijke verantwoordelijkheden weggelopen en dat doen we ook niet bij de waterschapsverkiezingen.

Op een aantal punten zijn we onderscheidend in Waterschap Groot Salland. Driekwart van onze inwoners woont in de bebouwde kom, soms is het open water wel erg ver verwijderd van stad of dorp. Dat zorgt voor problemen van de waterafvoer in natte periodes. De ChristenUnie wil dat waterschap en gemeenten meer samenwerken om de wateroverlast te beheersen in bestaand en nieuw stedelijk gebied. Dit is prima te combineren met de natuur. Recreatief watergebruik gaat in onze beleving ook goed samen met de belangrijkste landschapbeheerders, de agrarische sector.

Enkele weken geleden verscheen het rapport van de commissie Veerman, de analyse daarin heeft grote gevolgen voor Groot Salland. De IJssel komt via Kampen in het IJsselmeer; als het IJsselmeer anderhalve meter stijgt, heeft dat enorme consequenties voor de landbouw, natuur en -niet in de laatste plaats- de financiën."

Naar boven


Gerben Ekelmans uit Gelderland

"Geen water weg"

gerben ekelmans"De waterschappen zijn oer-Hollands. Onze lage landen zijn eigenlijk onttrokken aan het water. Zonder waterschappen zou de helft van Nederland onbewoonbaar zijn. Water bepaalt ook de mogelijkheden voor de landbouw, de kansen voor natuur maar ook voor recreatie. Mooie dingen zijn dat. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Ik werk voor Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling langs de rivieren. Die ervaring lijkt me zeker bruikbaar binnen het waterschap.

De ChristenUnie heeft een sterk besef van het rentmeesterschap. De aarde is ons toevertrouwd. Dat geeft een duidelijke richting aan onze afwegingen. Evenwichtig invulling geven aan de Bijbelse opdracht om de aarde te bebouwen èn te bewaren. We zijn dus geen belangenclub voor de een of de ander. Duurzaam waterbeheer en verantwoord gebruik staan voorop.

Vanwege de klimaatverandering moeten we ons instellen op zowel nattere perioden als drogere tijden. Maar ons watersysteem is nog teveel gericht op afvoer van water. Daarom vind ik de Waterweg hier in Nunspeet heel typerend. Water weg! Maar we moeten water juist langer vasthouden en langzamer afvoeren. Kortom, er is nog veel te doen voor de waterschappen."

Naar boven


Jan Bezemer uit Noord-Holland

"Water voor de deur"

jan bezemer"Als landbouwkundig ingenieur ben ik opgeleid in de kennis van de waterbeheersing en de relatie tussen water en groei, en dus opbrengst van de landbouw. De watersnoodramp bracht in 1953 ook in mijn geboorteplaats Zwijndrecht het water tot bijna voor de deur. Het thema veiligheid blijft dan voor altijd beklijven. Als lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland stond ik aan de wieg van alle recente beleidsontwikkelingen op het gebied van het water.

De ChristenUnie-SGP vraagt aandacht voor de betekenis van de schepping en het water. Water is alles beheersend voor je leefomgeving en voor de toekomst van het land. Wij geloven in God de Schepper, en Onderhouder van de schepping. Het omgaan met de schepping, en dus ook het waterbeheer, moeten we in dat perspectief beoordelen. 

Ons Hoogheemraadschap, Hollands Noorderkwartier, wordt begrensd door primaire waterkeringen, duinen en dijken. Dat is een zaak voor de landelijke overheid. Wij moeten het besef levend houden dat de rijzende zeespiegel en een inklinkend veengebied om tijdige maatregelen vraagt. Dit gebied is te waardevol om aan het water prijs te geven."

Naar boven


Hans Dorr uit Noord-Brabant

"Leven in teken van water"

hans dorrMijn hele leven staat in het teken van de wereld van het water. Ik ben een 'waterbouwer' en heb als niet-politiek geëngageerde praktijkman ingestemd met een kandidaatstelling. Na mijn studie, HTS Weg-en waterbouw, werkte ik steeds 'langs de waterkant' voor aannemingsbedrijven. Ik heb ondermeer elf jaar meegewerkt aan de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde en drie jaar als interim- en crisismanager op Curaçao. Waterbouw is mijn vak en mijn hobby.

Juist in de waterschappen kun je op microniveau laten zien wat goed rentmeesterschap en gelovig handelen betekent. Verstandig waterbeheer, tot opbouw van de samenleving, met verantwoordelijkheid voor de lange termijn.   

Ons waterschap, de Brabantse Delta, is een goed georganiseerd waterschap, dat zijn taken op verantwoorde wijze uitvoert, voor zover ik dat nu kan beoordelen,.

De uitdaging ligt in de goede invoering van de kaderrichtlijn water als het gaat over kwaliteit en van de nieuwe waterwet (die op stapel staat) als het gaat over de kwantiteit en veiligheid.

De vertaling van deze regelgeving naar de praktijk dus 'naar sloot en beek' zo gezegd. Met visie en inbeeldingsvermogen, met fantasie en innovatiekracht. Dat lijkt mij de grootste uitdaging."

Naar boven