Tegenbegroting

ChristenUnie: investeren in gezinnen, banen en groene economie
 
De ChristenUnie doorbreekt in haar tegenbegroting voor 2014 de vicieuze cirkel van oplopende werkloosheid en daardoor nieuwe bezuinigingsrondes waarin Nederland verzeild is geraakt. De partij geeft prioriteit aan banen en de portemonnee van gezinnen en wil daarom niet meer dan 3 miljard bezuinigen.
Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het kabinet overvraagt de samenleving met een pakket van 6 miljard bezuinigingen en lastverzwaringen. Dit verdiept de crisis, kost banen en belemmert duurzame groei van de economie. Wij stellen er een hoopvolle agenda tegenover en bieden met onze plannen wél perspectief aan gezinnen die de crisis zwaar voelen en de 700.000 werklozen die nu aan de kant staan. We vergroenen de economie en zorgen in onze tegenbegroting juist voor een forse lastenverlichting voor gezinnen en bedrijven. Goed voor de koopkracht en het zorgt voor meer banen.”
Voor de ChristenUnie staat centraal dat het broze herstel van de economie niet geschaad mag worden en er niet nog meer werklozen bijkomen. De ChristenUnie zet in op vier terreinen: het versterken van gezinnen, het creëren van werkgelegenheid, het duurzamer maken van de economie en het opkomen voor wat kwetsbaar is. De ChristenUnie verlicht de lasten voor bedrijven en gezinnen met 3 miljard euro. Vooral de lasten op inkomen en arbeid worden verlaagd, waardoor de koopkracht toeneemt en er meer banen bijkomen.
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
 
Gezin
 • De ChristenUnie wil in tegenstelling tot het kabinet juist investeren in gezinnen. Daarom maakt de partij de kabinetsplannen voor
  verlaging van de kinderbijslag voor oudere kinderen ongedaan. Ze trekt 200 miljoen extra uit voor de kinderbijslag. Het kindgebonden budget verhoogt ze eveneens, hier wordt 150 miljoen euro voor uitgetrokken.
 • Er wordt gezorgd voor een forse lastenverlichting voor gezinnen. In tegenstelling tot de plannen van het kabinet worden de belastingschijven en heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting niet bevroren. De belastingtarieven in de eerste drie schijven worden verlaagd. De algemene heffingskorting wordt in 2014 verhoogd, in plaats van verlaagd. Bovendien maakt de partij de algemene heffingskorting voor gezinnen met jonge kinderen op termijn weer volledig overdraagbaar. In totaal wordt hiermee een lastenverlichting van 2,4 miljard gerealiseerd.
 • De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen in krimpgebieden ook gebruik kunnen maken van onderwijs dichtbij. Ze investeert daarom in de onderwijskwaliteit door kleine scholen te ondersteunen.
 
Werkgelegenheid
 • De ChristenUnie wil de werkgelegenheid in de bouw aanjagen. Daarom blijft het lage BTW-tarief in de bouw in heel 2014 van kracht. De verlaagde BTW voor renovatie van woningen wordt ook van toepassing voor de ombouw van kantoren tot huisvesting.
 • De economie wordt gestimuleerd en er wordt werkgelegenheid gecreëerd door 100 miljoen euro extra te investeren in infrastructuur en het Deltafonds.
 • De ChristenUnie neemt maatregelen om geen ‘verloren generatie jongeren’ te krijgen. Daarom kiest de partij voor een ruime premiekorting voor werkgevers als zij jongeren in dienst nemen. Dit zorgt voor 300 miljoen lastenverlichting.
 • Arbeid wordt goedkoper gemaakt, waardoor meer banen ontstaan. Dat doet de ChristenUnie onder andere door de werkgeverspremies met 1,4 miljard euro te verlagen.
 • De ChristenUnie wil werkgelegenheid in krimpregio’s behouden. In tegenstelling tot het kabinet wil de ChristenUnie geen kazernes sluiten  en bataljons opdoeken. Hiervoor is 100 miljoen vrijgemaakt.
 • De ChristenUnie wil geen gevangenissen sluiten. Hiervoor is 50 miljoen vrijgemaakt.
 
Vergroening
 • De ChristenUnie maakt het fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om hun woning te isoleren. Daartoe wordt een energiebesparingsaftrek ingevoerd.
 • De ChristenUnie wil op den duur naar een systeem waarin we betalen naar gebruik (kilometerheffing). Hierbij wordt de motorrijtuigenbelasting afgeschaft. Op de korte termijn moet de aanschafbelasting op auto’s worden aangepast. De afgelopen jaren zijn deze BPM inkomsten gedaald met circa 1 miljard euro door de stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf van zuinige auto’s. Wij blijven de aanschaf van zuinige auto’s stimuleren, maar de eisen om in aanmerking te komen voor een lagere BPM worden wel jaarlijks aangescherpt om over-subsidiëring tegen te gaan. Per saldo draaien wij een deel van de BPM verlaging terug. Deze maatregel levert 500 miljoen euro op.
 • De opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd. De kolenbelasting wordt verhoogd en niet in 2016 afgeschaft, zoals het kabinet wil. Om hergebruik van afval en schone energie te stimuleren, wordt ook de afvalverbrandingsheffing weer ingevoerd.
 
 
Opkomen voor kwetsbaren
 • De bezuinigingen op de langdurige zorg zijn te rigoureus. Daarom draaien wij de door het kabinet geplande bezuiniging op de dagbesteding en de persoonlijke verzorging in de AWBZ terug. Hier trekken we 230 miljoen euro voor uit.
 • De ChristenUnie wil dat het beschikbare budget voor ontwikkelingssamenwerking terecht komt bij de allerarmsten. Daarom intensiveert de partij voor 100 miljoen op ontwikkelingssamenwerking.
 
 
 
 
De volledige toelichting bij de ChristenUnie tegenbegroting kunt u in de rechterkolom (bovenaan) downloaden. Daar staat ook de bijbehorende CPB Notitie.