Organisatie

Veel gestelde vragen over de organisatie van de Eerste Kamer

Vragen in: 'Organisatie 1e Kamer'

Hoe is de Eerste Kamer georganiseerd?

De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke.

De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste-Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. De dienst zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, documentatie, archivering, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

Tot politieke organisatie kunnen worden gerekend de diverse fracties en voorts de Kamercommissies, het College van Senioren en de Huishoudelijke Commissie.

Wat is een commissie?

De Eerste Kamer kent vaste commissies en bijzondere commissies. Als werkterrein hebben ze het beleidsterrein van een bepaald ministerie of een onderdeel van dat beleid. Zo heeft elk ministerie minstens één vaste commissie. In vaste commissies zitten van alle fracties één of meer leden.

Vaste commissies worden benoemd door de Voorzitter. In vaste commissies zitten van alle fracties één of meer leden. De voornaamste taak van een commissie is wetsvoorstellen aan een voorbereidend onderzoek te onderwerpen door middel van het wisselen van schriftelijke stukken met de verantwoordelijke bewindslieden.

De commissie kan mondeling overleggen met een bewindspersoon. In de praktijk van de Eerste Kamer komt dat evenwel zelden voor.

De Eerste Kamer heeft de volgende commissies:

 • commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin
 • commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat
 • commissie voor Buitenlandse Zaken
 • commissie voor Cultuur
 • commissie voor Defensie
 • commissie voor Economische Zaken
 • commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties
 • commissie voor Financiën
 • commissie voor Herziening Burgerlijk Wetboek
 • commissie voor voor JBZ aangelegenheden
 • commissie voor Justitie
 • commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
 • commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 • commissie voor Onderwijs
 • commissie voor Ontwikkelingssamenwerking
 • commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • commissie voor Verzoekschriften
 • commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • commissie voor Volkshuisvesting
 • commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs

Wat is een fractie?

Een groep partijleden die via de kandidatenlijst van een partij verkozen zijn, wordt aangeduid als fractie. Net als in de Tweede Kamer worden fracties geleid door een fractievoorzitter.

In de fractievergadering bepalen alle leden politieke standpunten. Bij stemmingen zullen de fractieleden, in de regel, stemmen zoals in de fractievergadering is besloten.

Vooral in grotere fracties worden de werkzaamheden onderling verdeeld. Per beleidsterrein bereiden één of meerdere woordvoerders de behandeling van wetsvoorstellen voor en zij voeren ook het woord bij de plenaire behandeling.

De Eerste Kamer kent op dit moment de volgende fracties:

CDA (23 zetels)
PvdA (19 zetels)
VVD (15 zetels)
GroenLinks (5 zetels)
SP (4 zetels)
D66 (3 zetels)
ChristenUnie (2 zetels)
SGP (2 zetels)
LPF (1 zetel)
OSF (1 zetel)

Wat is het College van Senioren?

De Kamervoorzitter wordt bij zijn taak bijgestaan door het College van Senioren. Dit college bestaat uit de fractievoorzitters en de ondervoorzitters van de Kamer.

Het college adviseert de Kamervoorzitter over besluiten die hij op basis van het Reglement van Orde moet nemen. Uitzondering zijn spoedeisende besluiten of besluiten die de voorzitter tijdens een plenaire vergadering moet nemen.

Een belangrijke taak van het college is de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering. Verder is advisering door het College van Senioren verplicht bij de benoeming van ambtenaren van de griffie en de vaststelling van verslagen van commissies.

Wat doet de huishoudelijke commissie?

De Kamervoorzitter en de ondervoorzitters vormen samen de Huishoudelijke Commissie. Zij stelt de ambtenaren van de Kamer aan. De Huishoudelijke Commissie bepaalt tevens de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. De commissie houdt toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie.

Tot slot stelt de Huishoudelijke Commissie de begroting op voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

 

Wat zijn de taken van de griffier?

De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de Griffier. Je zou hem de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: hij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer.

De Griffier heeft een aantal taken die belangrijk zijn
voor het werk van de Kamer, zoals:

 • voorbereiding van vergaderingen
 • verantwoordelijkheid voor de verslagen van de Kamer, van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie en de andere commissies
 • adviseren en bijstaan van de Kamervoorzitter
 • adviseren van de Kamerleden over de agenda en werkzaamheden van de Kamer
 • geven van advies over staatsrechtelijke en procedurele zaken
 • naar gewenst vertegenwoordigen van de Kamer

Omdat het takenpakket van de Griffier uitgebreid is, wordt een belangrijk deel van het verslagleggende werk uitgevoerd door plaatsvervangende griffiers. In de Eerste Kamer zijn twee plaatsvervangende griffiers. Zij kunnen, indien, nodig de Griffier vervangen of taken gedelegeerd uitvoeren.

Kan ik de Eerste Kamer bezoeken?

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie organiseert regelmatig excursies naar het Binnenhof. U komt dan niet alleen meer te weten over de gang van zaken rond het Binnehof maar ook over de werkzaamheden van de fracties van de ChristenUnie.

U kunt ook op eigen gelegenheid het Binnenhof bezoeken. Voor particulieren en groepen wordt via de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof een rondleiding door de Ridderzaal verzorgd. Wanneer de werkzaamheden van de beide Kamers dit toelaten, wordt de rondleiding uitgebreid met de Eerste of Tweede Kamer.

Voordat de rondleiding begint krijgt u via een videopresentatie een korte impressie van de geschiedenis van het Binnenhof te zien.

In de kelder onder de Ridderzaal waar de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof is gehuisvest vindt u een permanente tentoonstelling. Kortgeleden is hier tegen een van de wanden een tijdbalk geplaatst waarop twaalf eeuwen geschiedenis gecalligrafeerd is.

De kosten van een rondleiding zijn afhankelijk van het aantal gebouwen dat bezocht wordt. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar en 65+'ers krijgen korting op de toegangsprijs.

Het is aan te bevelen, wanneer u voor een rondleiding komt, om vooraf te reserveren.

Reserveren:

Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof
Kelder Ridderzaal
Binnenhof 8a
2513 AA Den Haag
070-3646144