Deelsessies Voorjaarscongres 14 juni 2008

Politieke bezinning (in deelsessies)

Tijdens de congresdag is er ruimte voor politieke bezinning. Deze vindt plaats in een aantal verschillende deelsessies.

Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kunnen deelsessies nog samengevoegd en/ of geschrapt worden. Leden die zich voor zo'n deelsessies hebben opgegeven, ontvangen daarvan in de week voorafgaand aan het congres bericht.

Deelsessie A: Visie op samenleving en overheid (Kernprogramma) - Deze deelsessie is vol!
Het huidige kernprogramma van de ChristenUnie dateert uit 1999 en werd opgesteld naar aanleiding van de fusie van GPV en RPF tot één ChristenUnie. Acht jaar later bleek dit programma aan vernieuwing toe. Vorig jaar besloot het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie daarom een commissie in te stellen die het huidige programma zou moeten gaan herzien. Deze commissie werkt aan een document dat meerdere jaren meegaat en duidelijk maakt wat de visie en de uitgangspunten van de ChristenUnie zijn. Graag zou de commissie in een tweetal deelsessies over een aantal onderwerpen inhoudelijk met u in gesprek gaan.

Aan de hand van nog aan te leveren stellingen zullen we ons in deze workshop buigen over vragen rond een visie op samenleving en overheid. Hierbij kunt u denken aan vragen als:

  • Hoe zien we de verhouding tussen overheid en samenlevingsverbanden?
  • Hoe zien we de verhouding tussen kerk (moskee) en staat?
  • Hoe kunnen we in het algemeen de taak van de overheid omschrijven? Welk kernbegrip kunnen we het beste hanteren om de overheidstaak te omschrijven?
  • Wat betekent het dat de overheid dienaresse Gods is? Is de Europese Unie in deze zin ook een onderdeel van de overheid?

Deelsessie B: Visie op onderwijs en opvoeding (Kernprogramma)
Het huidige kernprogramma van de ChristenUnie dateert uit 1999 en werd opgesteld naar aanleiding van de fusie van GPV en RPF tot één ChristenUnie. Acht jaar later bleek dit programma aan vernieuwing toe. Vorig jaar besloot het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie daarom een commissie in te stellen die het huidige programma zou moeten gaan herzien. Deze commissie werkt aan een document dat meerdere jaren meegaat en duidelijk maakt wat de visie en de uitgangspunten van de ChristenUnie zijn. Graag zou de commissie in een tweetal deelsessies over een aantal onderwerpen inhoudelijk met u in gesprek gaan.

Aan de hand van nog aan te leveren stellingen zullen we ons in deze workshop buigen over vragen rond een visie op opvoeding en onderwijs. Hierbij kunt u denken aan vragen als:

  • Welke taak heeft de overheid met betrekking tot de opvoeding van kinderen?
  • Wanneer is de overheid gerechtigd in te grijpen in het gezinsleven?
  • Welke taak heeft de overheid ten aanzien van het onderwijs?

Deelsessie C: Leren van Limburg (o.l.v. Klaas Koelewijn) - Deze deelsessie is vol!
Ruim één jaar na de Provinciale Statenverkiezingen zijn er in Limburg vier werkgroepen aan de slag gegaan met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Waar twee jaar geleden nog geen vijf mensen actief waren, zijn inmiddels enkele tientallen mensen op een of andere manier betrokken bij ChristenUnie Limburg. Wat is hun geheim? En wat kunnen we van Limburg leren? Klaas Koelewijn, lijsttrekker bij de Limburgse PS-verkiezingen, vertelt hierover.

Deelsessie D: Een ChristenUnie-man op Defensie (o.l.v. Eimert van Middelkoop)
In deze deelsessie vertelt Eimert van Middelkoop over zijn werk als minister van Defensie. Aansluitend is er ruimte voor gesprek.

Deelsessie E: Politiek panel (m.m.w. landelijke ChristenUnie-politici)
Tijdens het politiek panel, zullen landelijke ChristenUnie-politici ingaan op een aantal actuele, politieke onderwerpen. Deelnemers van deze deelsessie zullen ook in de gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Deelsessie F: Méér leden méér betrekken (gefaciliteerd door de Kaderschool) - Deze deelsessie is vol!
De ChristenUnie heeft ongeveer 28.000 leden. Slechts een klein deel daarvan is actief betrokken. Veel plaatselijke besturen en fracties zijn op zoek naar versterking. In deze deelsessie, die met name is bedoeld voor bestuurders van kiesverenigingen, komt aan de orde hoe je leden kunt betrekken en actief kunt krijgen.

Deelsessie G: Centra voor Jeugd en Gezin (o.l.v. Bernadette van den Berg) - Deze deelsessie is vol!
Deze workshop is primair bedoeld voor lokale en provinciale politici. In deze workshop zullen enkele concrete handvatten geboden worden met betrekking tot de beleidsvorming rond de Centra voor Jeugd en Gezin. Verder zal er ruimte zijn voor onderlinge uitwisseling.