Grote zorgen over online gokken

gokken fruitautomaat.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 8 april 2021 om 12:26

Grote zorgen over online gokken

De afgelopen dagen regent het zorgwekkende berichten over de toename van online gokken, verslavingen en alle perverse prikkels in de sport. Alle reden dus om vandaag schriftelijke vragen te stellen, mijn eerste als Kamerlid! Onze zorgen over de aankomende wet die online gokken mogelijk maakt zijn groot en leven breder. Daarom stelde ik de vragen samen met Kamerlid Michiel van Nispen van de SP. 

Wat is er aan de hand? Het aantal gokverslaafden neemt toe en juist online gokken heeft in deze tijden aantrekkingskracht. Maar dat gaat nog veel gekker worden omdat vanaf oktober online gokken ook officieel is toegestaan en we dan een hoos aan reclame kunnen verwachten. Met alle aantrekkingskracht voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Verslavingsklinieken zijn bezorgd en trekken aan de bel. Zij vrezen grote gevolgen als die wet kansspelen op afstand (Koa) (lees: online gokken) van kracht is. Online kansspelaanbieders kunnen zich nu al aanmelden en krijgen waarschijnlijk in oktober een vergunning om ook in Nederland aan de slag te gaan. Dat is nu nog verboden.

Samen met de SP en andere partijen was de ChristenUnie tegen dat wetsvoorstel online gokken. Maar het is aangenomen, alleen nog niet in werking getreden. De grote zorgen over meer verslavingen zijn niet de enige. Er blijkt ook een gebrek aan handhaving en mogelijk falende wetgeving, het risico op matchfixing neemt toe. De sportbonden laten vandaag weten dat deze wet niet zo uit gaat pakken als dat zij voor ogen hadden. Namelijk samen met politie en OM optrekken om matchfixing tegen te gaan. Kortom doorgaan met de invoering van online gokken is wedden op het verkeerde paard. Als we op dit spoor doorgaan ontstaat een beroerde cocktail van een markt die graag meer spelers wil, een overheid die het faciliteert, maar te weinig kan handhaven en een samenleving die kwetsbaarder is dan ooit. Ik denk daarbij juist ook aan de kwetsbare mensen die verslavingsgevoelig zijn. Aan jonge mensen die nu extra kwetsbaar zijn na een jaar Corona-beperkingen. Zou het niet beter zijn om nog eens even te kijken of dit nu een handig moment is? Ook voor de partijen die voor deze wet gestemd hebben? De minister heeft nu nog de tijd om die ellende te voorkomen daarom zeggen wij: overweeg uitstel van de wet en geef gokpartijen geen vrij spel. Houdt die vergunningen maar even op zak. 

Lees hier de schriftelijke vragen: 

Vragen van de leden Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Medische zorg over de NOS-berichten “Deze gokbedrijven willen de Nederlandse markt op; grote spelers op strafbankje”, “Klinieken bezorgd over toename gokverslavingen sinds corona” en “Matchfixing in het basketbal: spelers verdacht van opzettelijk verliezen vier wedstrijden” en “Fout in nieuwe gokwet zorgt voor 'meer risico op matchfixing', sportbonden boos” (NOS 8 april 2021)

 1. Heeft u kennisgenomen van de berichten “Deze gokbedrijven willen de Nederlandse markt op; grote spelers op strafbankje”, “Klinieken bezorgd over toename gokverslavingen sinds corona”, “Matchfixing in het basketbal: spelers verdacht van opzettelijk verliezen vier wedstrijden” en “Fout in nieuwe gokwet zorgt voor 'meer risico op matchfixing', sportbonden boos” (NOS, 31 maart, 1 en 8 april 2021)?
 2. Kunt u bevestigen dat er een toename is in het aantal mensen met een gokverslaving dat zich meldt bij hulpverlening? Is inmiddels landelijke registratie en monitoring van het aantal gokverslaafden dat in behandeling is op orde? Kunt u inzicht geven hoe het aantal gokverslaafden is gestegen sinds de nulmeting van 2016?
 3. De fracties van de ChristenUnie en de SP maken zich ernstige zorgen over deze toename in crisistijd, welke kwalificatie geeft de regering aan deze cijfers en tot welke conclusies leidt dat?
 4. Heeft verslavingszorg momenteel voldoende capaciteit om de juiste zorg te verlenen aan deze groep, kunt u inzicht geven in het aantal beschikbare plekken en zijn er wachtlijsten?
 5. Hoe beoordeelt u de verwachting van verslavingsdeskundigen van ondermeer Jellinek, Hervitas, De Hoop, en SolutionS verslavingszorg dat de openstelling van de Nederlandse markt voor online gokaanbieders zal leiden tot een toename aan verslavingen?
 6. Nu de stijging van het aantal verslavingen evident is en een verdere toename verwacht wordt indien de markt opengaat, is reflectie op het moment van openstelling van de Nederlandse markt vanaf oktober gepast, zeker met de wetenschap dat de openstelling gepaard zal gaan met flinke advertentie-inzet van aanbieders, deelt u dat? Zijn er nog voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens de markt open gaat? Kunt u hierbij specifiek ingaan op de constatering vanuit hulpverlening dat  door een toename van eenzaamheid en isolement  verslavingsproblematiek meer voorkomt, sneller escaleert en later aan het licht komt? Is dit een punt van overweging?
 7. Bent u bereid om, gegeven de nieuw ontstane situatie, verdere regels te stellen om reclameactiviteiten van gokaanbieders te beperken?
 8. Welke andere maatregelen overweegt het kabinet aanvullend te treffen om te voorkomen dat de combinatie van de  invoering van de Koa en de coronacrisis leidt tot een toename in gokverslavingen? 
 9. Is er een analyse gemaakt van de verwachte gevolgen van de invoering van de wet Koa op matchfixing in Nederland? Kunt u ons een actuele analyse geven nu veel sporters en sportclubs lijden onder de coronacrisis en daardoor mogelijk extra kwetsbaar zijn voor inmenging door matchfixers?
 10. Welke stappen worden genomen om een toename van matchfixing, na invoering van de Koa, te voorkomen?
 11. Kent u de signalen vanuit het Instituut Sportrechtspraak dat de overheid aan zet is bij de aanpak van matchfixing? Wat is uw reactie op deze oproep?
 12. Hoe informeert u de betrokken sportbonden bij signalen van matchfixing? Klopt de stellingname van NOC*NSF, KNVB en KNLTB dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat alles wat mogelijk met witwassen te maken heeft verplicht moet worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU), en geheim moet worden gehouden? Welke gevolgen heeft dit voor de aanpak van matchfixing en hoe gaat u dit hiaat in de wetgeving, nu de Wet Online Kansspelen hier geen rekening mee houdt, repareren?
 13. Wat is de rol van het nationaal platform matchfixing momenteel en welke mogelijkheden heeft dit platform momenteel in de bestrijding van matchfixing?
 14. Welke rol heeft de Kansspelautoriteit bij de bestrijding van matchfixing? Heeft de Kansspelautoriteit hiervoor voldoende geld, mensen en instrumenten tot haar beschikking? Kunt u ingaan op de grote zorgen die de sportbonden en NOC*NSF op dit punt hebben?
 15. Is op dit moment het wettelijk kader stevig genoeg om matchfixing effectief te bestrijden?
 16. Biedt de unieke situatie en samenloop van omstandigheden, die niet voorzien waren bij de invoering van de wet Kansspelen op afstand (Koa), aanleiding tot, al dan niet tijdelijke, heroverweging van de openstelling van de markt? Zo ja, op welke wijze gaat u dat proces inrichten, zo nee waarom niet?
 17. Overweegt u gezien de grote zorgen rondom de toename van gokverslavingen en/of het wettelijk hiaat en het handhavingstekort rondom matchfixing om de invoeringsdatum van de wet of ten minste de vergunningverlening uit te stellen naar een later moment? Zo ja, hoe gaat u dit vorm geven? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat u dat wel overwegen?

Labels: ,