Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten inz. Initiatiefnota De Mos, Van Dekken en Çörüz

21-06-2012 00:00 21-06-2012 00:00

Inbreng verslag schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: vragen voorgelegd aan de indieners van de initiatiefnota “Voetbal weer een feest voor iedereen!”

Onderwerp:   Initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Kamerstuk:   33 281

Datum:            21 juni 2012

1. Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn blij met de initiatiefnota waarmee de indieners beogen voetbalvandalisme harder aan te pakken. Zij delen de visie dat voetbal weer een feest voor iedereen moet worden. Deze leden hebben nog wel enkele vragen over de voorgestelde maatregelen. Deze leden vragen welke rol de indieners voor de KNVB en de clubs zien in het verder aanpakken van het voetbalvandalisme. Delen de indieners de mening dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de overheid neergelegd kan en mag worden?

3. De clubcard en combiregeling; uitsupporters de sigaar

De leden van de ChristenUnie-fractie delen de analyse van de indieners dat welwillende supporters en clubs niet onnodig het slachtoffer mogen zijn van een kleine groep die voor grote overlast zorgt. De indieners noemen daarbij specifiek de combiregeling en de clubcard. Deze leden constateren echter dat de indieners geen concreet voorstel doen met betrekking tot deze twee regelingen. Genoemde leden zijn van mening dat de situatie rond het voetbal eerst moet zijn genormaliseerd, waarna aanpassing van deze regelingen overwogen moet worden. Dit dient echter volgens deze leden wel voorzichtig te gebeuren, bijvoorbeeld door eerst een pilot uit te voeren. Als de situatie rond het voetbal weer zou verslechteren, dan kunnen deze regelingen gemakkelijk weer geïntroduceerd worden. Genoemde leden vragen naar de visie van de indieners op dit punt.

4. Menukaarten in Tienpuntenplan

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen aandacht voor de handhaafbaarheid van de voorgestelde maatregelen. Zij vragen of de indieners nader hierop in kunnen gaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de handhaafbaarheid van een strafrechtelijk stadionverbod dat automatisch een landelijk gebiedsverbod wordt.

5. Nadere uitwerking Tienpuntenplan

MENUKAART I: DE RELSCHOPPER

7.2

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat indieners een convenant voorstellen tussen alle gemeenten ten aanzien van de gebiedsverboden. Deze leden vragen hoe dit zich verhoudt tot het voorstel om de rechter gebiedsverboden op te laten leggen. Zij vragen voorts om duidelijker aan te geven welke bevoegdheden volgens de indieners straks moeten komen te liggen bij de burgemeester, bij de officier van justitie en bij de rechter.

7.5

De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen het voorstel om een stadion verbod landelijke werking te geven, maar vragen hoe dit zich verhoudt tot de meldplicht. Betekent dit dat veroordeelden zich ook veel vaker moeten melden, ook wanneer de eigen club niet speelt? Ook vragen deze leden waarom er wordt gekozen om het stadionverbod automatisch landelijk te laten gelden. Moet dit niet aan de rechter worden overgelaten? Voorts vragen de aan het woord zijnde leden om een reactie op het voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een gebiedsverbod voor een hele politieregio te laten gelden en zonder tussenkomst van de burgemeester van de woonplaats van de meldingsplichtige te effectueren. Voornoemde leden vragen in welke situaties de indieners vinden dat een enkelband zou moeten worden toegepast. Zij constateren dat in sommige delen van het land de locaties waar de meldingsplichtige zich dient te melden, gesloten zijn in het weekend. In dat geval zou melding ook mogelijk kunnen via een intercom met beeldverbinding. Graag ontvangen deze leden een reactie op dit punt.

7.13

De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het uitreisverbod een zodanig zwaar middel dat dit niet aan de burgemeester is een dergelijke maatregel (die het vrij verkeer van personen tussen landen betreft) op te leggen. Delen de indieners deze mening?

MENUKAART II: DE SUPPORTER EN DE CLUB

7.19

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben vragen over de proportionaliteit van het voorstel om gemeenten de taak te geven om standaard foto- en beeldmateriaal te verzamelen van grote evenementen. Deze leden vragen of dit wel een taak van gemeenten is aangezien het louter dient om de opsporing te faciliteren. Voorts vragen zij hoe gemeenten dit moeten bekostigen. Deze leden pleiten er daarom voor om het voorstel in ieder geval te splitsen in een voorstel met betrekking tot het verzamelen van beeldmateriaal en een voorstel met betrekking tot gebruik van beeldmateriaal. Voorts vragen voornoemde leden welk afwegingskader de indieners toepassen bij het besluit of beeldmateriaal openbaar wordt gemaakt, mede met het oog op de privacy van omstanders. Is het de taak van gemeenten of voetbalclubs te beslissen welk beeldmateriaal wordt vertoond of zijn de indieners met genoemde leden van mening dat dit uiteindelijk door het OM dient te worden afgewogen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari