Inbreng Carola Schouten inz. Wijz. wet waardering onroerende zaken ivm openbaarheid WOZ-waarde

20-12-2012 00:00 20-12-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën

Onderwerp:   Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen

Kamerstuk:    33 462

Datum:            20 december 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met kritische belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van de wet WOZ. Zij hebben hierbij nog enkele vragen en opmerkingen. Een belangrijk doel van het wetsvoorstel is de acceptatie van de WOZ-waarde te versterken. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn van mening dat hiertoe allereerst de transparantie van de waardebepaling moet worden verbeterd, zodat burgers weten hoe de WOZ-waarde van hun eigen woning precies is bepaald. Zij vragen de regering hoe groot zij de bijdrage acht van de openbaarmaking van de WOZ-waarde aan het versterken van de acceptatie van deze waarde, naast de andere stappen die zijn ondernomen om de acceptatie te versterken.

Openbaarheid van de WOZ-waarden

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat openbaarmaking van de WOZ-waarde van andere woningen voldoende informatie verschaft aan belanghebbenden om de eigen WOZ-waarde mee te vergelijken. Leidt openbaarmaking niet juist tot meer vragen en onduidelijkheid bij belanghebbenden als blijkt dat op papier vergelijkbare woningen verschillende WOZ-waarden hebben, zo vragen deze leden? Zijn er niet meer objectkenmerken nodig om een goede vergelijking te maken? En wat is het oordeel van de regering over de openbaarmaking van deze objectkenmerken, die wellicht meer informatie geven over de woning dan de woningeigenaar lief is.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarvoor en door welke afnemers de WOZ-waarde momenteel wordt gebruikt.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering nader in te gaan op de aanname dat het belang van een openbare WOZ-waarde zwaarder zou wegen dan het nadeel van de inbreuk op de privacy. Is de regering het met deze leden eens dat een openbare WOZ-waarde slechts een hulpmiddel is voor eventuele belanghebbenden die WOZ-waarden willen vergelijken en dat een openbare WOZ-waarde niet noodzakelijk is?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke alternatieven zijn overwogen voor openbaarmaking van de WOZ-waarde om het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ te bevorderen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom de regering de wijziging van maatschappelijke opvattingen over de privacy-gevoeligheid van de Wet WOZ-waarde in de afgelopen twintig jaar zwaarder laat wegen dan recente uitspraken hierover van de Raad van State en het Gerechtshof ’s–Hertogenbosch. Deze leden vragen ook om een nadere onderbouwing van het maatschappelijk belang van een openbare WOZ-waarde. Zij vinden de onderbouwing in paragraaf 2.4 van de Memorie van Toelichting te summier.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat het verschil is tussen het openbare raadpleegbaarheid van WOZ-waarden en het beschikbaar stellen van deze waarden als open data.

De landelijke voorziening WOZ

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat onder meer belanghebbenden straks een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld een WOZ-viewer om de WOZ-waarde van een woning op te vragen. Worden er nog voorwaarden gehanteerd om te bepalen of iemand een belanghebbende is, zo vragen deze leden? Of kan straks iedere burger WOZ-waarden van woningen opvragen?

Ten aanzien van de landelijke voorziening WOZ vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of de herverkaveling van beleidsterreinen als gevolg van het regeerakkoord nog gevolgen heeft voor de verdeling van verantwoordelijkheden tussen bewindspersonen.

Afschaffen van de Fierens-marge

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn het met de regering eens dat er een rol ligt voor de gemeenten om door een goede waardeonderbouwing en een transparante presentatie daarvan te streven naar een toenemende acceptatie van de vastgestelde WOZ-waarde. Zij vragen wat de praktijkervaringen zijn met het nieuwe taxatieverslag en of dit nieuwe verslag inderdaad heeft geleid tot minder bewaarschriften.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de ervaringen zijn met het afschaffen van de Fierensmarge. Zij vragen of het klopt dat zogenoemde WOZ-bureaus in toenemende mate op no-cure-no-pay-basis bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wat zijn de totale kosten voor gemeenten als gevolg van het vergoeden van de kosten die deze bureaus maken, zo vragen deze leden. En in hoeverre zorgt het onderhavige wetsvoorstel er voor dat deze kosten voortaan lager zullen uitvallen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari