Inbreng Carola Schouten tbv Wijz. Wet financiëel toezicht ivm verstrekken vertrouwelijke gegevens

16-10-2013 00:00 16-10-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van Wijziging Wet op het financiëel toezicht ivm verstrekken vertrouwelijke gegevens Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

Onderwerp:   Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

Kamerstuk:    33 729

Datum:            16 oktober 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer. Zij zijn verheugd dat de regering de belemmeringen voor de Algemene Rekenkamer om toegang te krijgen tot toezichtvertrouwelijke informatie van toezichthouder nu wegneemt. Hiermee krijgt de Algemene Rekenkamer een gelijke positie ten opzichte van de rekenkamers in andere Europese landen.

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn van mening dat in de praktijk wel onduidelijkheid kan ontstaan over de precieze bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Zij lezen dat de Algemene Rekenkamer door de voorgestelde wijziging beter in staat is om onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid van de opzet en werking van het toezicht. Hiertoe krijgt de Algemene Rekenkamer inzicht in maatregelen die de toezichthouders hebben genomen en in de informatie en de afwegingen op grond waarvan die maatregelen zijn genomen. Genoemde leden menen dat een beoordeling van doelmatigheid (economisch, effectief en zuinig) hier dicht in de buurt komt van een beoordeling van kwaliteit. Zij vragen de regering daarom te verduidelijken wat onder ‘kwaliteit’ van toezicht wordt verstaan en welk type beoordeling dus niet behoort tot de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de Algemene Rekenkamer moet motiveren waarom gegevens of inlichtingen volgens haar noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak. Genoemde leden vragen of hierbij ook een beoordeling van deze motivatie dient plaats te vinden en zo ja, wie vervolgens beoordeelt of een informatieverzoek aan de voorwaarden voldoet.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen binnen welke termijn DNB en AFM de gewenste toezichtvertrouwelijke informatie moeten verstrekken aan de Algemene Rekenkamer.

Blijkens de memorie van toelichting mogen DNB en de AFM de toezichtvertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen van een buitenlandse toezichthouder niet verstrekken aan de Algemene Rekenkamer, tenzij de buitenlandse toezichthouder daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Genoemde leden willen op welke wijze de Algemene Rekenkamer een informatieverzoek moet indienen en of er afspraken bestaan over de termijn waarbinnen buitenlandse toezichthouders moeten reageren.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering wat zij vindt van de suggestie van de Algemene Rekenkamer dat Europese toezichthouders onderling af kunnen spreken dat zij van elkaar uitdrukkelijk toestemming hebben om hun Rekenkamers voor de uitoefening van hun controletaak bedoelde gegevens of inlichtingen te mogen verstrekken.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering kan aangeven hoeveel lidstaten invulling gaan geven aan de bepaling in artikel 59, lid 2 van CRD IV. Momenteel zijn er namelijk nog steeds een groot aantal lidstaten, dat een dergelijk mandaat voor Rekenkamer niet kent. Verwacht de regering dat dit een belemmering kan vormen voor het geven van toestemming door buitenlandse toezichthouders, zo vragen deze leden.

Tot slot vragen de leden van de ChristenUnie-fractie aandacht voor punt 3 in het advies van de Raad van State. Is de regering het met genoemde leden eens dat het goed zou zijn om ook op Europees niveau de mogelijkheden te verkennen om de Europese Rekenkamer bevoegdheden te geven om de doelmatigheid van het Europese bankentoezicht te onderzoeken?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari