ChristenUnie: veiligheid Groningers moet voorop staan

Carla Dik_APR1555donderdag 06 februari 2014 17:57

In het Kamerdebat over gaswinning in Groningen heeft de ChristenUnie twee cruciale eisen genoemd. Ten eerste moet de veiligheid van de Groningers voorop staan. Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,De afgelopen tijd zijn in de discussie over gaswinning nog te vaak de termen ‘leveringszekerheid’ en ‘langetermijncontracten’ gevallen. Er is één belang dat daar nog voor moet staan, en dat is ‘veiligheid’.”

De ChristenUnie heeft een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om het winningsplan tussentijds aan te passen, wanneer uit nader onderzoek en uit de contra-expertise van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt dat de veiligheid van bewoners in het geding is. De motie vraagt de minister ook om voorbereidingen te treffen voor een drastische vermindering van de aardgaswinning, wanneer de veiligheidssituatie daar aanleiding toe geeft. Tijdens het debat bleek dat dit voorstel van de ChristenUnie op steun van de meerderheid in de Kamer kan rekenen.

Analyse

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is bezig met een analyse van de bestaande onderzoeksgegevens en de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Dik-Faber: ,,In deze analyse wordt gekeken of de veiligheid van de bewoners van het winningsgebied voldoende is geborgd. De ChristenUnie hecht veel waarde aan de uitkomsten van dit onderzoek.”

De tweede belangrijke eis van de ChristenUnie gaat over de termijn van het investeringspakket. ,,De termijn van 5 jaar is een te beperkte horizon. De ChristenUnie heeft daarom een motie van D66 ondertekend, die de termijn van het investeringspakket naar 10 jaar verlengt”, aldus het Kamerlid.

Nader onderzoek

Naast deze belangrijke eisen, heeft de ChristenUnie ook via een motie gevraagd om nader onderzoek te doen naar het effect van gaswinning en zoutwinning in hetzelfde gebied.

De derde motie van de ChristenUnie verzoekt de NAM bij productie in het zuidelijk deel van Groningen rekening te houden met de reeds opgetreden compactie. Met het oog op de veiligheid moet per winningscluster worden bekeken of het productieniveau verantwoord is.

De ChristenUnie kreeg de toezegging van minister Kamp dat schades ruimhartig worden vergoed, ook als het totale schadebedrag hoger uitvalt dan geraamd is. Het is belangrijk dat alle schade vergoed wordt en dat uitbetaling van schadebetalingen niet ten koste gaat van investeringen in economie en infrastructuur.


De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat er ondanks alle onderzoeken terecht onzekerheid leeft onder de Groningse bevolking;

Overwegende:

-              dat de Nederlandse samenleving afhankelijk is van het aardgas uit het Groningenveld;

-              dat de gaswinning slechts voor 80% kan worden beperkt, omdat anders de leveringszekerheid in gevaar komt;

-              dat niet valt uit te sluiten dat de gaswinning in Groningen verder moet worden beperkt om de veiligheidsrisico’s voor de inwoners van Noordoost Groningen te verminderen;

-              dat het dan van belang is dat dit in de praktijk ook mogelijk is;

verzoekt de regering te onderzoeken welke maatregelen de komende jaren genomen kunnen worden ter voorbereiding op een eventueel besluit over drie jaar tot drastische vermindering van aardgaswinning, indien de veiligheidssituatie daartoe aanleiding geeft,

verzoekt de regering tevens de mogelijkheid open te houden dat naar aanleiding van de straks te ontvangen contraexpertise van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de gegevens die de komende maanden en jaren uit de monitoring en nader onderzoek van het veld komen, het huidige besluit tussentijds wordt bijgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Veldhoven

Jan Vos

Leegte

Dijkgraaf

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: veiligheid Groningers moet voorop staan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari