Inbreng verslag Carola Schouten ivm hervorming ontslagrecht en wijziging rechtspositie flexwerkers

maandag 20 januari 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Wet werk en zekerheid

Onderwerp:   Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Kamerstuk:    33 818

Datum:            20 januari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Genoemde leden graag de volgende vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Flexibele arbeid

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om nader te onderbouwen hoe het beperken van tijdelijke contracten tot twee jaar er aan zal bijdragen dat de positie van flexwerkers wordt verbeterd. Bestaat juist niet het risico dat werkgevers flexcontracten voortaan na twee jaar beëindigen zonder dat er een vast contract voor de werknemer volgt, zo vragen deze leden. In hoeverre verwacht de regering dat de transitievergoeding die na twee jaar betaald moet worden tevens van invloed zal zijn op de keuze van de werkgever om na twee jaar geen vast contract aan te bieden, zo willen deze leden weten.

De regering geeft aan dat de werkgever in het kader van goed werkgeverschap een zorgplicht heeft voor werknemers bij ontslag. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke wijze de zorgplicht van de werkgever tot uiting komt bij medewerkers met een dienstverband tot twee jaar.

Het wetsvoorstel biedt ruimte om vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering per CAO af te wijken van de beperking van maximaal drie tijdelijke contracten. Via de CAO is het mogelijk om de grens bij maximaal zes tijdelijke contracten te leggen, zo stellen de leden van de ChristenUnie-fractie vast. Deelt de regering de vrees van de PO Raad dat er desondanks financiële problemen voor schoolbesturen kunnen ontstaan als invallers die een aantal keer bij een schoolbestuur invallen al een vast contract moeten krijgen, zo willen deze leden weten. Deze leden vragen of het onderwijs volgens de regering vanwege intrinsieke aard van de werkzaamheden onder de verruiming van maximaal zes tijdelijke contracten zou kunnen vallen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke mogelijke nadelige effecten het verbod op nulurencontracten in de zorg kan hebben voor werkgevers en werknemers, gezien de behoefte aan flexibiliteit en sectoren als de zorg. Hoe wil de regering de mogelijke nadelige effecten opvangen, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie of de regering de effecten van de aanpassingen ten aanzien van flexibele arbeid gaat evalueren. Zo ja, wanneer vindt deze evaluatie plaats? Zo nee, waarom niet?

De regering stelt voor om de mogelijkheid van verlenging bij CAO van de wettelijke termijn waarvoor een uitzendbeding wordt toegestaan en de termijn waarbinnen afgeweken mag worden van de loondoorbetalingsverplichting te stellen op 78 weken. Op grond waarvan is de keuze voor 78 weken tot stand gekomen, zo vragen deze leden. Genoemde leden vragen of de regering kan beschrijven op welke wijze en hoe frequent onder het huidige recht bij CAO de loondoorbetalingsverplichting wordt uitgesloten. Welke effecten hebben de voorgestelde maatregelen op de uitzendsector, zo vragen deze leden.

Ontslagrecht

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting waarom de regering de toestemming bij de preventieve toets ook van toepassing laat zijn voor personeel werkzaam in het bijzonder onderwijs en geestelijken. Waarom is de regering in tegenstelling tot de Raad van State van mening dat de voorgestelde wijzigingen geen afbreuk doen aan de grondwettelijk geborgde vrijheden, zo willen deze leden weten. Deze leden vragen de regering om te motiveren waarom de huidige procedures niet meer toereikend zouden zijn om te voorzien in de vereiste rechtsbescherming tegen onredelijk ontslag.

Genoemde leden vragen of voorzien wordt in een evaluatie van het nieuwe ontslagrecht. Zo ja, per wanneer vindt deze plaats?

Transitievergoeding

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een nadere toelichting over de kosten die in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, als die kosten verband houden met maatregelen gericht op het bevorderen van het vinden van een andere baan bij (dreigend) ontslag. Hoe wordt dit precies gedefinieerd en vastgesteld, zo willen deze leden weten. Op welke wijze wordt gebord dat de aangeboden scholing ook daadwerkelijk bijdraagt aan een betere kans op de arbeidsmarkt, zo vragen deze leden. Genoemde leden willen weten over welke periode de ontvangen scholing wordt meegenomen.

Hoe wordt bij de vaststelling van de transitievergoeding rekening gehouden met de positie van kleinere werkgevers, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten. Deze leden vragen hoe voorkomen wordt dat kleinere werkgevers minder vaste contracten gaan aanbieden, om eventuele hoge kosten voor transitievergoedingen te vermijden. Welke oplossing is er voorzien voor de financiering van de transitievergoeding als een werkgever failliet is, zo vragen deze leden. Genoemde leden willen weten onder welke specifieke omstandigheden en onder welke voorwaarden een transitievergoeding niet tot uitkering komen, en of het Algemeen Werkloosheidsfonds hierin een uitkomst kan bieden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering alvast nader kan ingaan op de inhoud van de AMvB over de verrekening van opleidingskosten met de transitievergoeding. Hoe wordt de werknemer door de werkgever geïnformeerd over de gemaakte kosten voor scholing die afgetrokken kan worden van de hoogte van de transitievergoeding, zo vragen deze leden. Genoemde leden vragen welke waarborgen er zijn met betrekking tot de inspraak en de instemming van de werknemer als het gaat over het in mindering brengen van de kosten voor scholing ten tijde van het ontslag.

WW

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe wordt voorkomen dat de prikkel voor het aanvaarden van werk en daarmee een inkomen minder wordt, doordat inkomen dat genoten wordt naast de WW meteen wordt verrekend met de uitkering.

Inwerkingtreding

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting over de termijn en de wijze waarop de voorlichting over de verschillende elementen van het wetsvoorstel naar bedrijven en burgers zal plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari