Inbreng Carola Schouten tbv Wijz. Alg. Ouderdomswet ivm grondslag regels hoofdverblijf zelfde woning

donderdag 20 februari 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van een wijziging van de Algemene Ouderdomswet

Onderwerp:   Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

Kamerstuk:    33 853

Datum:            20 februari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het onderliggende wetsvoorstel. Deze leden vinden het goed dat de regering de onduidelijkheid bij de beoordeling over het al dan niet voeren van een gezamenlijke huishouding bij AOW-gerechtigden wil wegnemen. Wel willen de genoemde leden graag nog de volgende vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten welke gevolgen de regering van het wetsvoorstel verwacht voor de fraudegevoeligheid. Kan de regering toelichten hoe het risico op frauduleuze inschrijvingen in de Gemeentelijke Basisadministratie wordt voorkomen en hoe het toezicht op de nieuwe twee-woningen-regel er uit komt te zien, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe de regering de huidige mogelijkheden beoordeelt voor AOW-gerechtigden om mantelzorg te verlenen zonder dat zij er financieel op achteruit gaan vanwege een lagere vaststelling van de uitkering. Ziet de regering aanleiding en mogelijkheden om de uitzondering voor mantelzorg voor AOW’ers binnen één huishouden te verruimen, zo vragen deze leden. Zo nee, waarom niet?

De regering geeft aan dat de financiële effecten niet uit het wetsvoorstel zelf voorkomen, maar afhankelijk zijn van de nog op te stellen AMvB. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering al inzicht kan bieden in de concept AMvB, de uitvoeringstoets van de SVB en de verwachte uitvoeringskosten. Zo nee, wanneer gaat de regering de Kamer over de AMvB met bijbehorende uitvoeringstoets en kosten informeren?

Genoemde leden of de regering kan toelichten hoeveel AOW-gerechtigden als gevolg van de versoepeling van het samenwooncriterium een hogere AOW-uitkering zullen ontvangen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari