Inbreng verslag Carola Schouten tbv Wet vaststelling parkeertarieven per minuut en Wet parkeerbelasting per minuut

donderdag 24 april 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van de Wet vaststelling parkeertarieven per minuut en de Wet parkeerbelasting per minuut

Onderwerp:   Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

Kamerstuk:    33 707 en 33 587

Datum:            24 april 2014

33 707

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het initiatiefwetsvoorstel dat regelt dat parkeertarieven van private aanbieders (wat in sommige gevallen ook gemeenten kunnen zijn) voortaan per minuut worden vastgesteld. Genoemde leden vinden parkeertarieven per minuut een sympathieke gedachte. Hiermee kan een transparanter betaalsysteem ontstaan. Zij hebben hierover nog enkele vragen.

Genoemde leden constateren dat het overgrote deel van de parkeerplaatsen niet in handen is van private aanbieders. Dat betekent dat in de meeste gevallen in de nabije omgeving van een privaat geëxploiteerde parkeergarage ook parkeerplaatsen van de gemeente voorhanden zijn. Inmiddels kan in de meeste gemeenten waar betaald kan worden geparkeerd bovendien via belparkeren achteraf worden betaald waarbij een tarief per minuut geldt. Genoemde leden vragen in dit verband of er voldoende redenen zijn om ook voor privaat beheerde parkeervoorzieningen betalen per minuut in te voeren.

Ook vragen genoemde leden of de indiener over dit wetsvoorstel overleg heeft gevoerd met Vexpan, als platform voor het parkeren in Nederland en of gesproken is met particuliere eigenaren van parkeergelegenheden. Heeft de indiener een indicatie in hoeveel parkeergarages nog niet per minuut kan worden betaald?

De indiener ziet bij nota van wijziging af van de eerbiedigende werking omdat dit bij nader inzien weinig meerwaarde heeft omdat de meeste parkeerautomaten alleen een softwarematige aanpassing behoeven waardoor de noodzaak van geleidelijke uitfasering van oudere automaten er niet is. Genoemde leden vragen wat de financiële consequenties zijn voor exploitanten van parkeergelegenheden waarin parkeren per minuut niet met een eenvoudige softwarematige aanpassing kan worden gedaan. Heeft de indiener nadere informatie hoe vaak dit voorkomt, zo vragen genoemde leden?

33 587

De leden van de ChristenUnie fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het initiatiefwetsvoorstel dat regelt dat parkeerbelasting voortaan per minuut wordt geheven. Genoemde leden vinden het betalen van parkeerbelasting per minuut een sympathieke gedachte. Hiermee kan een transparanter betaalsysteem ontstaan. Zij hebben hierover nog enkele vragen.

De indiener ziet bij nota van wijziging af van de eerbiedigende werking omdat dit bij nader inzien weinig meerwaarde heeft omdat de meeste parkeerautomaten alleen een softwarematige aanpassing behoeven waardoor de noodzaak van geleidelijke uitfasering van oudere automaten er niet is. Genoemde leden vragen wat de financiële consequenties zijn voor gemeenten waarin parkeren per minuut niet met een eenvoudige softwarematige aanpassing kan worden gedaan. Heeft de indiener nadere informatie hoe vaak dit voorkomt, zo vragen genoemde leden?

Voorts wijzen genoemde leden op het steeds breder verspreide belparkeren dat uitgaat van betalen achteraf, in plaats van betalen vooraf. Is het niet zo, zo vragen deze leden, dat bij belparkeren sowieso al sprake is van betalen per minuut en dat in de meeste gemeenten (circa 100 van de 150 gemeenten die parkeerbelasting heffen) parkeerders hier dus al voor kunnen kiezen? Om deze reden is door het VNG nut en noodzaak van dit wetsvoorstel ter discussie gesteld. Genoemde leden vragen om een nadere reactie op dat standpunt.

In een aantal gemeenten is de minimale tijdseenheid om te parkeren op straat afgestemd op de minimale geldinworp bij de parkeerautomaten. Is het de indieners bekend dat deze gemeenten in de meeste gevallen in de parkeerverordening als tarief een bedrag per uur hebben opgenomen, maar dat dit niet betekent dat het minimale tarief het tarief voor één uur is. In de meeste gevallen herkennen de parkeerautomaten geen munten van 5 eurocent en is dus 10 eurocent de minimale inworp. Dit leidt tot een minimale tijdseenheid van 1 minuut (6 euro/uur) tot 8 minuten (0,75 euro/uur). Genoemde leden vragen of de indieners met het wetsvoorstel beogen dat parkeerautomaten ook muntstukken van 1,2 en 5 eurocent moeten accepteren.

Voorts wijzen genoemde leden er op dat mensen bij vooraf betalen bij straatparkeren altijd zelf een inschatting maken hoe lang ze willen parkeren en daarbij zelf vaak een ruime tijdmarge hanteren om niet een parkeerboete te krijgen of tussentijds terug naar de parkeerautomaat moeten om bij te betalen. Genoemde leden vragen of het klopt dat bij vooruit betalen er na het in werking treden van dit wetsvoorstel geen verschil zal optreden voor parkeerders aangezien zij bij vooraf betalen geen geld terugkrijgen voor de periode die zij vooraf te veel hebben betaald.

Tenslotte vragen genoemde leden waarom in dit initiatiefwetsvoorstel niet de maximale termijn van 4 uur wordt gesteld, zoals wel is gebeurd in wetsvoorstel 33707 voor particuliere parkeervoorzieningen, teneinde bepaalde aantrekkelijke abonnementsvormen zoals dagkaartjes buiten het wetsvoorstel te houden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari