Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van Wijzigingswet financiële markten 2015

donderdag 12 juni 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van Wijzigingswet financiële markten 2015

Onderwerp:   Wijzigingswet financiële markten 2015

Kamerstuk:    33 918

Datum:            12 juni 2014

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015). Zij hebben enkele vragen bij het wetsvoorstel.

Uitbreiding geschiktheids- en betrouwbaarheidstoesing en bankierseed

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn in beginsel positief over de uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing en de bankierseed, maar willen er wel voor waken dat geen uitholling van de toetsing en eed plaatsvindt. Zij vragen de regering nader te onderbouwen welke waarborgen ervoor zijn ingebouwd om te zorgen dat van de toetsing en de eed voldoende gezag uitgaat en dat beide instrumenten ook in praktijk werkbaar en handhaafbaar zullen blijven. Blijkens de memorie van toelichting wil de regering voorkomen dat ook vele «lagere» managers onder de norm geschaard worden. Daarom is de toetsing slechts bedoeld voor personen die een functie vervullen direct onder het eerste echelon, oftewel direct onder de dagelijks beleidsbepalers. Hoe wordt dan voorkomen dat het de toetsing of het afleggen en naleven van de eed op lagere niveaus in hele kleine organisaties niet onevenredig belastend is en de effectiviteit van de eed niet aantast? De leden van de ChristenUnie-fractie vragen verder of er bij de betrouwbaarheidstoetsing in alle gevallen een verklaring omtrent het gedrag is vereist. Zij wijzen erop dat dit een relatief goedkope manier is om iedere persoon te toetsen, zonder dat DNB individueel strafbladonderzoek hoeft te doen. Wat betreft uitbreiding van de bankierseed willen de leden van de ChristenUnie-fractie de regering vragen om de reikwijdte van de eed nader toe te lichten, aangezien nu veel personen onder de eed lijken te gaan vallen. Tevens vragen genoemde leden of de regering in de nota naar aanleiding van het verslag een reflectie kan geven op werking van de bankierseed zoals deze in 2013 is ingevoerd. Heeft er reeds een evaluatie van dit instrument plaatsgevonden, zo vragen deze leden?

Modernisering recht op premie-incasso door bemiddelaars

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de regering het recht op premie-incasso wil inperken om zo de advisering meer klantgericht te maken en ongewenste sturing te voorkomen. Zij vragen de regering aan te geven of er concrete aanwijzingen zijn dat ongewenste sturing plaatsvindt als gevolg van het recht op premie-incasso. Blijkens de memorie van toelichting wil de regering de mogelijkheid creëren om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen met betrekking tot het incasseren van de premies door de bemiddelaar ten aanzien van verzekeringen die onder het provisieverbod vallen. Hierbij denkt de regering bijvoorbeeld aan het stellen van een maximumtermijn tussen het incasseren van de premie door de bemiddelaar en het doorgeven daarvan aan de aanbieder. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering nader te onderbouwen waarom met een maximumtermijn ongewenste sturing kan worden voorkomen. Ook vragen deze leden of de regering nog andere maatregelen voor ogen heeft. Waarom heeft de regering er niet voor gekozen om premie-incasso via bemiddelaars helemaal te verbieden, zo vragen deze leden.

Informatieverschaffing over toepasselijke vangnetregeling

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering nader in te gaan op de actieve informatieplicht voor banken om consumenten te informeren over de werking van het depositogarantiestelsel. Wat houdt deze actieve informatieplicht in? Wanneer worden banken geacht te hebben voldaan aan deze plicht? Krijgen banken bijvoorbeeld de verplichting om depositohouders te informeren indien het saldo op hun spaarrekening de € 100.000 overstijgt?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari