Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

woensdag 21 mei 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Onderwerp:   Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Kamerstuk:    32 855

Datum:            21 mei 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering een overzicht kan geven van de maatregelen uit het gewijzigde wetsvoorstel die doorwerken in cao-bepalingen. Wat is de stand van zaken van het overleg hierover met de sociale partners, zo willen deze leden weten. Deze leden vragen of er ondertussen al inzicht is of een verdere aanpassing van het wetsvoorstel noodzakelijk is, en zo ja op welke punten dit dan dient te gebeuren. Zo niet, wanneer verwacht de regering dan hierover meer duidelijkheid te kunnen geven?

Kan de regering concreter aangeven wanneer de separate nota van wijziging over de overdracht van het bevallingsverlof aan de vader ingeval van sterfte van de moeder komt, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering kan toelichten wat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is.

Ouderschapsverlof

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom de regering er niet voor gekozen heeft om het wettelijk recht voor de werknemer op een periode van 50-procent deeltijdverlof over een aaneengesloten periode te behouden en de uitbreiding van de flexibele mogelijkheden tot opname aan deze regeling toe te voegen. Wordt de positie van de werknemer zo niet verzwakt ten opzichte van de huidige wetgeving, zo vragen deze leden.

Partnerverlof

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten waarop de verwachting van de regering gebaseerd is dat het partnerverlof zal bijdragen aan een grotere acceptatie binnen de arbeidsomgeving dat werknemers ook daadwerkelijk gebruik maken van de verlofmogelijkheden. Kan de regering dit nader toelichten, zo vragen deze leden. Genoemde leden vragen om verduidelijking of het partnerverlof aaneengesloten dient te worden opgenomen of dat het ook verspreid kan worden opgenomen binnen de vier weken vanaf de eerste dag dat het kind thuis bij de moeder woont.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting op basis van welke criteria vastgesteld dient te worden of er een sociale relatie is tussen de werknemer en zorgbehoevende.

Kan de regering verder concretiseren aan de hand van welke criteria werkgevers dienen te beoordelen wanneer er al dan niet sprake is van zodanige omstandigheden dat het redelijk is dat de werknemer de zorg op zich neemt, zo willen deze leden weten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari