Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 02/07)

donderdag 03 juli 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voortgezet algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 02/07)

Onderwerp:   VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 02/07)

Kamerstuk:    24 515

Datum:            3 juli 2014

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Wij hebben gisteren een overleg gevoerd over het belang van het beslagregister en over de vraag of de overheid daar al dan niet bij aanhaakt. De staatssecretaris kon toen niet aangeven waarom de overheid niet meteen aan de pilot meedoet. In de Kamer leeft het gevoel dat dit wel van belang is en daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na de zomer de pilot van het landelijk beslagregister van start gaat, maar dat de overheid hier nog niet aan deelneemt;

overwegende dat inzage in de incassoregelingen van debiteuren, juist ook met overheidsorganisaties, eraan bijdraagt dat schuldeisers beter zicht krijgen op de financiële positie van hun debiteuren en incassoregelingen;

van mening dat de effectiviteit van het beslagregister wordt beperkt als de overheid hier niet aan deelneemt;

verzoekt de regering, meteen deel te nemen aan de pilot landelijk beslagregister en mogelijke belemmeringen daartoe zo snel mogelijk weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Van Weyenberg, Pieter Heerma en Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 283 (24515).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Ik heb nog een tweede punt. Ik had gevraagd of mijn vragen schriftelijk beantwoord konden worden, maar ik heb de antwoorden weer niet gezien. Ik word daardoor gedwongen om nu de motie in te dienen ten aanzien van de beslagvrije voet in relatie tot terugvorderingen. Er ontstaan nu problemen doordat er terugvordering plaatsvindt die op zich terecht is, maar die zo hard gaat dat mensen er meteen weer door in de schulden raken. Je gaat dan het ene probleem met het andere probleem creëren. Vandaar dat ik de volgende motie indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat debiteuren in financiële problemen komen omdat de beslagvrije voet bij het terugvorderen van toeslagen niet wordt gerespecteerd;

van mening dat het bestaansminimum van mensen met schulden moet worden gegarandeerd en dat de overheid hierin ook een voorbeeldfunctie heeft;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de beslagvrije voet ook wordt gerespecteerd bij de terugvordering van toeslagen behoudens wanneer er sprake is van fraude,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Van Weyenberg, Pieter Heerma en Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 284 (24515).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Ik wil voor de zekerheid nog toelichten dat het mij er niet om gaat dat de terugvordering niet moet plaatsvinden, maar wel dat deze terugvordering op een zodanige manier moet plaatsvinden dat mensen niet gelijk in de problemen komen door de terugvordering.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari