Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

dinsdag 15 juli 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Onderwerp:   Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Kamerstuk:    33 964

Datum:            15 juli 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen). Deze leden ondersteunen het streven naar een dienstbare financiële sector die niet gedreven is door korte termijn prikkels, maar gericht op een duurzame en betrouwbare dienstverlening zonder excessen in het beloningsbeleid. Deze leden betreuren dat de beloningscultuur in de financiële sector ondanks de genomen maatregelen tot op heden niet vrij is van deze excessen. Zij vragen hoe voorkomen wordt dat na het inwerking treden van deze wetgeving opnieuw gezocht wordt naar andere routes ten einde de huidige beloningscultuur met haar uitwassen in stand te houden. Deze leden zien de noodzaak van aanvullende wetgeving maar wijzen tegelijk naar de noodzakelijke verandering die in de cultuur van financiële ondernemingen moet optreden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de reikwijdte van het wetsvoorstel met betrekking tot andere ondernemingen waarmee de financiële onderneming in een groep is verbonden niet tot deze ondernemingen strekt indien de hoofdactiviteiten van de groep niet bestaan uit het aanbieden van financiële producten, het verlenen van financiële diensten, het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten. Deze leden merken op dat daarmee op dit moment niet is vast te stellen wat de exacte reikwijdte van het wetsvoorstel is. Deze leden vragen hoe wordt nagegaan of het veronderstelde maatwerk daardoor inderdaad mogelijk is en tegelijkertijd de beoogde reikwijdte van het wetsvoorstel inderdaad behaald wordt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen ten aanzien van het bonusplafond welke landen een soortgelijk regime hebben gekozen of van plan zijn in te voeren. In het bijzonder vragen deze leden welke lidstaten hebben gekozen of van plan zijn te kiezen voor een strenger bonusplafond dan het plafond van honderd procent.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien graag nader toegelicht op wie de uitzondering van het voorgestelde artikel 121 lid 2 Wft betrekking heeft. Zij vragen aan welke werknemers, wiens beloningen niet of niet uitsluitend uit een cao volgen wordt gedacht. Zij verzoeken daarbij tevens in te gaan op de mogelijke ongewenste prikkel om een beloning buiten de cao af te spreken.

Ten aanzien van het zesde lid van artikel 121 Wft vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie of inderdaad geconcludeerd kan worden dat het bonusplafond uit de Wft wel van toepassing is op bijkantoren van financiële ondernemingen met hun zetel buiten de EU, maar dat op bijkantoren van financiële onderneming met zetel in een andere lidstaat het bonusplafond uit de richtlijn kapitaalvereisten van toepassing is. Zij vragen welke argumentatie hieraan ten grondslag ligt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de consequenties van  het uitgangspunt bij dit voorstel dat bij conflicterende wetgeving het lokale recht van een andere staat voorrang heeft boven het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden vragen naar de regelgeving hieromtrent in andere lidstaten en welke conflicten er eventueel zouden kunnen optreden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien de publicatieplicht van financiële ondernemingen als belangrijk aspect in de maatschappelijke verantwoording. Zij onderkennen dat daarbij de omvang van de onderneming van invloed is op de reikwijdte van de publicatieplicht. Deze leden vragen nader concreet te maken welke verplichtingen voor kleine ondernemingen gelden en hoe kleine ondernemingen gedefinieerd worden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari