Rouvoet onbetwist op nr. 1

Top 9 kandidatenlijst27-05-2006 13:43 27-05-2006 13:43

Conform het rapport van een onafhankelijke selectiecommissie stelt het bestuur van de ChristenUnie het Uniecongres voor om dit najaar André Rouvoet opnieuw tot lijsttrekker te kiezen.

Foto: Vlnr. (bovenste rij) Esmé Wiegman- van Meppelen Scheppink, Ernst Cramer, Martine van Meekeren-Vonk, Ed Anker, Cynthia Ortega-Martijn, Joël Voordewind, (onderste rij) Arie Slob, Andre Rouvoet, Tineke Huizinga

Bestuur komt met vernieuwende advieslijst aan congres


Het bestuur roemt de inzet van Rouvoet en zijn fractie: “Onder het heldere en overtuigende politieke leiderschap van Rouvoet heeft de partij zich een stevige en kansrijke positie in politiek Den Haag verworven.”

Partijvoorzitter Peter Blokhuis presenteerde het bestuursadvies voor de kandidatenlijst op een open partijdag in het gebouw van de Tweede Kamer. In de advieslijst tekent zich ook een duidelijke verbreding af naar nieuwe doelgroepen die de afgelopen jaren onderdak hebben gevonden bij de partij. Met dit advies aan het Uniecongres neemt het bestuur het rapport van de selectiecommissie integraal over. De definitieve goedkeuring van die lijst is bij de ChristenUnie een bevoegdheid van het Uniecongres. Dit congres staat gepland voor 28 oktober.

Gevarieerde lijst
Ten opzichte van de vorige kandidatenlijst staat er een flink aantal nieuwe kandidaten op de lijst. De lijst is het resultaat van een gedegen en inhoudelijk selectieproces. Opvallende uitkomsten van dit proces zijn de brede variatie in kerkelijke achtergrond van de kandidaten, hoge posities voor een migrant en jongeren op de lijst en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de top-12.
Als de peilingen voor de ChristenUnie op het huidige niveau blijven, betekent deze kandidatenlijst volgens voorzitter Blokhuis “een aangename en nuttige verbreding van kwaliteit en maatschappelijke verbondenheid binnen de fractie”.

Samenstelling selectiecommissie
Het voorbereidende werk voor deze kandidaatstelling is de afgelopen maanden gedaan door een selectiecommissie onder leiding van voormalig EO-directeur Ad de Boer.

De commissie bestond daarnaast uit:
  • Andries Heidema, burgemeester Neder-Betuwe (vice-voorzitter)
  • Jetty Boerma, voorzitter werkgroep vrouwenparticipatie Inclusief
  • Marjan Haak, thans wethouder in Woerden
  • Annemieke Schouten, algemeen secretaris politieke jongerenorganisatie Perspectief
  • Bert Brand, lid College van Bestuur Gereformeerde Hogeschool
  • Evelin-Pierre Dumfries, interim manager gezondheidszorg en representant migrantengemeenschap
  • Henk van Rhee, directeur partijbureau
  • Arnold van Heusden, directeur Evangelische Alliantie
Bijlage 1

Motivering selectiecommissie voor eerste twaalf kandidaten


De commissie is van mening dat de huidige fractie de afgelopen jaren een prestatie van formaat heeft neergezet. André Rouvoet, Arie Slob en Tineke Huizinga hebben er samen voor gezorgd dat de ChristenUnie de afgelopen jaren in de Nederlandse politiek en in de samenleving zichtbaar, relevant en verrassend is geworden. Dat geldt zowel voor hun inzet binnen als voor hun optreden buiten de Kamer. Naar onze waarneming is de waardering daarvoor groot, binnen én buiten de partij. Zeker als we beseffen dat dit is gerealiseerd in een periode waarin de Kamerfractie het vele werk met minder mensen dan in het verleden moest verrichten. Wij zijn blij dat alle drie de Kamerleden bereid zijn om zich de komende jaren opnieuw in te zetten als Kamerlid voor de ChristenUnie en adviseren hen daarvoor opnieuw te kandideren.

1. André Rouvoet
Wij zijn als commissie van oordeel dat André Rouvoet zich in de afgelopen jaren onbetwist en op een uitstekende manier als de politiek leider van de ChristenUnie geprofileerd heeft. Zowel binnen als in toenemende mate buiten het parlement heeft hij zich gemanifesteerd als een allround politicus die het gedachtegoed van de ChristenUnie weet te vertalen naar bruikbare antwoorden op actuele politieke en maatschappelijke vragen. Daarmee maakt hij de relevantie van het Evangelie van Jezus Christus voor het Nederland van onze dagen zichtbaar.
In de afgelopen periode is hij mede door zijn veelvuldige presentie in de media, het wervend gezicht van de partij geworden. Zijn verkiezing in december 2004 tot politicus van het jaar heeft duidelijk gemaakt, dat de waardering voor het politieke optreden van Andre Rouvoet zich uitstrekt tot ver buiten de grenzen van de achterban van de ChristenUnie. Dit alles maakt de keus voor André Rouvoet als lijsttrekker voor de komende verkiezingen tot een vanzelfsprekende en overtuigde keus.

2. Arie Slob
Arie Slob heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een gedegen parlementariër die op de hem toevertrouwde beleidsterreinen vanuit het gedachtegoed van de ChristenUnie een forse inbreng heeft geleverd in het Kamerwerk. Daarbij heeft hij met regelmaat, mede door coalities aan te gaan met Kamerleden van andere fracties, goede resultaten geboekt en voorstellen van de ChristenUnie aanvaard weten te krijgen. Hij heeft het nodige geïnvesteerd in netwerken, zowel binnen als buiten de eigen partijkaders. Op diverse terreinen heeft hij verbindingen gelegd met (het werk van) lokale ChristenUnie-fracties. Daarmee heeft hij laten zien dat inhoudelijk politieke gerichtheid bij hem gepaard gaat met een antenne voor relevante ontwikkelingen in de samenleving.

3. Tineke Huizinga-Heringa
Tineke Huizinga heeft in de afgelopen jaren de ChristenUnie op een aantal beleidsterreinen die voor haar verantwoordelijkheid lagen, flink op de kaart gezet, zowel binnen als buiten de Tweede Kamer. Met name op het terrein van asielzoekers, vluchtelingen en integratie heeft zij met haar optreden de nodige successen geboekt. Haar veelvuldige optreden naar buiten, onder meer in de audiovisuele en geschreven media, gecombineerd met haar uitstraling, hebben de ChristenUnie geprofileerd als een partij die hart heeft voor mensen. Ze heeft haar plek in de Kamer die ze bij de vorige verkiezingen via voorkeurstemmen verwierf, ruimschoots waargemaakt.

4. Joël Voordewind
Joël Voordewind paart een stevige politieke inhoud aan een sterke feeling voor publiciteit rond relevante thema’s. Ook combineert hij affiniteit voor het politieke handwerk met ervaring in het slaan van bruggen tussen de praktische politiek en dat wat christenen, eventueel samen met anderen, in de samenleving aan activiteiten ontplooien. In meerdere situaties heeft hij maatschappelijke groeperingen weten mee te krijgen in steun aan politieke stellingnamen van de ChristenUnie. Hij heeft in diverse landelijke en lokale campagnes en acties van de ChristenUnie de nodige politieke en media-ervaring opgedaan en zich daarin geprofileerd als een inspirerend mens. Veel van de maatschappelijke en politieke acties waarmee de ChristenUnie in de afgelopen jaren op de kaart is gezet, komen uit zijn koker. Hij is sterk naar buiten gericht en gefocust op het aantrekken van nieuwe doelgroepen naar de ChristenUnie. Joël Voordewind heeft sterke contacten in de evangelische wereld. Hij is een uitgesproken generalist, relationeel sterk en heeft een creatieve, initiatiefrijke en vernieuwende stijl van politiek bedrijven.

5. Cynthia Ortega-Martijn
Cynthia Ortega heeft zich aanvankelijk gespecialiseerd op het vlak van personeelsmanagement en –advisering, maar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot specialist op het terrein van integratie, diversiteit, inburgering en daarmee samenhangende sociale thema’s. Met name in Rotterdam heeft ze op dit terrein leidinggevende en initiërende functies bekleed, onder meer als Programmamanager Collegeprogramma Veelkleurige Stad. Binnen de ChristenUnie heeft ze ervaring opgedaan in de Permanente Campagne en in de werkgroep ChristenUnie Multicultureel. Zij is als Antilliaanse de verpersoonlijking van het gegeven dat de ChristenUnie geen blanke partij van de ‘bible belt’ is, maar evenzeer tienduizenden allochtone christenen uit tal van landen en culturen vertegenwoordigt. Als zelfstandig ondernemer heeft ze geleerd eigen wegen te gaan en zich in te werken in voor haar tot dan toe onbekende dossiers. Cynthia Ortega is een sterke, gezaghebbende persoonlijkheid met een enthousiaste uitstraling, een afgewogen oordeel en een heldere stijl van communiceren.

6. Ernst Cramer
Ernst Cramer heeft na een carrière in diverse technisch/commerciële functies ervaring in het politieke handwerk opgedaan als raadslid en wethouder in Zeewolde. In laatstgenoemde functie beheerde hij onder meer de portefeuilles Financiën en Ruimtelijke Ordening. Hij is een bevlogen mens, ziet politiek als een roeping en wil vanuit een analytische instelling in dossiers de onderste steen boven halen. Maar hij heeft ook merkbaar plezier in het politieke werk en spreidt daarin een aanstekelijk enthousiasme ten toon. Hij communiceert heel gemakkelijk, en uitsluitend in gewone-mensen-taal. Elk gebruik van politiek of ambtelijk jargon is hem vreemd. Ernst Cramer is een stevige persoonlijkheid die van het politiek debat houdt en daarin graag lik-op-stuk geeft. Zijn relatiegerichtheid maakt hem tot een teamspeler die met zijn gevoel voor humor, zijn ‘open boek’-achtige uitstraling en zijn kleurrijke taalgebruik kan bijdragen aan de sfeer in een team.

7. Esmé Wiegman- van Meppelen Scheppink

Esmé Wiegman heeft de nodige politieke ervaring opgedaan als raadslid van de ChristenUnie in Zwolle. Zij heeft zich daar doen kennen als een bekwaam politica die met regelmaat verbinding weet te leggen tussen activiteiten van mensen en groepen in de Zwolse samenleving – soms ook door haarzelf geïnitieerd - en het politieke handwerk, zoals rond het prostitutiebeleid. Haar uitstraling is die van de vrouw die weet waar ze over praat en die haar overtuiging op een natuurlijke, ontspannen manier voor het voetlicht brengt. Ze is iemand die zich in haar hart laat kijken, gemakkelijk in de omgang en een gebalanceerde persoonlijkheid.

8. Ed Anker
Ed Anker is sinds enige tijd als vertegenwoordiger van de ChristenUnie actief in de gemeenteraad van Zaanstad. Hij heeft zich daar geprofileerd als een generalistisch ingesteld politicus die op een reeks van veelsoortige terreinen goed uit de voeten kan. Het permanent bijhouden van een weblog illustreert zijn gerichtheid naar buiten en zijn inzet om met de buitenwereld te communiceren en verantwoording af te leggen, zowel aan zijn achterban als daarbuiten. Zijn uitstraling correspondeert met zijn jeugdige leeftijd. Hij weet zich in de media goed te profileren en profiteert daarbij van een losse, ontspannen uitstraling en een ongecompliceerd taalgebruik. Ed Anker is een samenbindende en stimulerende persoonlijkheid. Met hem hoog op de lijst laat de ChristenUnie zien dat zij niet alleen een partij is van veertig-plussers, maar dat zij ook plaats biedt aan getalenteerde jongeren.

9. Martine van Meekeren-Vonk
Martine van Meekeren heeft in de afgelopen jaren naam gemaakt als projectleider van Time to turn, dat christenen stimuleerde tot rentmeesterschap in het leven van alledag. Ze combineert inhoudelijke diepgang (ze bereidt als aio aan het Instituut voor Milieuvraagstukken een proefschrift voor) met een transparante stijl van spreken en beweegt zich ongedwongen in de wereld van de media. Voor televisie komt ze ontspannen en naturel over. Landbouw, natuurbeheer, milieu en daarmee verwante terreinen zoals verkeer en ruimtelijke ordening zijn haar specialiteit, maar met haar analytische en generalistische instelling is zij breed inzetbaar.

10. Rogier Havelaar
Met zijn jeugdige leeftijd beschikt Rogier Havelaar al over een brede kennis van het politieke en maatschappelijke leven. Zijn interesseveld is al even breed. Door zijn studies, zijn maatschappelijke activiteiten, zijn inzet in de Permanente Campagne en zijn voorzitterschap van Perspectief heeft hij breed om zich heen gekeken en aan de weg getimmerd. Zijn stijl van communiceren en optreden is eigentijds en weerspiegelt jeugdig enthousiasme. Hij is uitgesproken mediageniek en liet dat onder meer zien door zijn deelname aan een BNN-tv-serie, waarin hij opviel door de combinatie van authentiek christelijk geloof en een open houding naar anderen. Rogier Havelaar is niet bang zijn nek uit te steken, maar blijkt ook bereid kritisch naar zijn eigen functioneren te kijken.

11. Gertine van Ingen-ten Brinke
Gertine van Ingen zit als beleidsadviseur op het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid dicht bij het politieke vuur en opereert daar op het snijvlak van politieke overtuiging en praktisch beleid. Op dit beleidsterrein ligt haar specialiteit, maar ze is voldoende generalist om zich veel breder te kunnen ontwikkelen. Zij combineert een stevige politiek inhoudelijke visie met een persoonlijke, open en ongekunstelde uitstraling. Enige jaren geleden was ze actief als medewerker bij de Tweede Kamerfractie van de RPF. Mede door haar huidige werk weet ze in politiek Den Haag de weg te vinden.

12. Simone Kennedy-Doornbos
De politieke betrokkenheid van Simone Kennedy is niet van vandaag of gisteren. Al voor haar verblijf van een aantal jaren in Amerika, dat ze in 2003 weer voor Nederland verruilde, was ze politiek actief, onder meer als lijsttrekker in Amsterdam. Ook in de Permanente Campagne en als kandidaat raadslid in Amersfoort deed ze van zich spreken. Haar politieke belangstelling en kennis zijn breed en diep; haar lidmaatschap van het curatorium van het WI en een aantal publicaties in de pers illustreren dat. Haar stijl van optreden is enthousiast en enthousiasmerend.

Bijlage 2

Complete advieslijst met personalia en kerkelijke achtergrond


1. André Rouvoet (4/1/62; Woerden; fractievoorzitter ChristenUnie, lid Tweede Kamer sinds 1994; voorheen medewerker TK fractie RPF, directeur W.I. RPF, eindredacteur verkiezings- en basisprogramma RPF; CGK)

2. Arie Slob (16/11/61; Zwolle; lid Tweede Kamer 2001/2002 en sinds 2003; voorheen raadslid Zwolle en diverse functies in het onderwijs; GKV)

3. Tineke Huizinga-Heringa (16/2/60; Heerenveen; lid Tweede Kamer sinds 2003; voorheen raadslid Heerenveen; NGK)

4. Joël Voordewind (9/7/65; Amsterdam; Hoofd Communicatie en Campagnes bureau ChristenUnie en publicaties ChristenUnie, lijsttrekker Amsterdam, duo-Statenlid PS Noord-Holland; voorheen veldwerker/beleidsmedewerker diverse internat. ontwikkelingsorganisaties, TK PvdA; voorlichter Min. van Defensie; opl. politicologie; medewerker Permanente Campagne; evangelische gemeente)

5. Cynthia Ortega-Martijn (9/2/56, Rotterdam; directeur Bureau voor advisering, coaching en HRM., organisatieontw. en maatsch. vraagstukken; voorheen projectcoördinator/manager Stad resp. Hart voor Rotterdammers gemeente Rotterdam en functies in personeelsmanagement; opl. personeelsmanagement; medewerker Permanente Campagne; Evangelie Gemeente)

6. Ernst Cramer (20/6/60; Zeewolde;adviseur planeconomie; oud-raadslid en oud-wethouder Zeewolde; voorheen technisch/commerciële functies in bedrijfsleven; commercieel medewerker Railconsult; opl. hbo techniek; GKV)

7. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (24/7/75, Zwolle; raadslid Zwolle, bestuurslid Present, lid Landelijk Bestuur ChristenUnie; freelance bureauredacteur uitgeverij, opl. Nederlandse taal- en letterkunde (met journalistiek en politicologie); PKN)

8. Ed Anker (30/6/78, Zaandam; raadslid/lijsttrekker Zaandam; fractiemedewerker PS Noord-Holland; opl. politicologie; GKV)

9. Martine van Meekeren-Vonk (21/7/74, Haarlem; aio/promovendus Instituut voor Milieuvraagstukken VU; voorheen projectmedewerker verkeer en vervoer; projectleider Time to Turn; commissielid ruimtelijk beheer gemeente Houten; NGK)

10. Rogier Havelaar (18/1/84, Tilburg; student organisatiewetenschappen, politieke theorie en gedrag; voorzitter Perspectief; medewerker Permanente Campagne; Vrije Evang. Gemeente)

11. Gertine van Ingen-ten Brinke (5/7/75, Rotterdam; senior politiek adviseur Min.van LNV; voorheen beleidsmedewerker TK-fractie ChristenUnie en Min. Van LNV; opl. Economie van Landbouw en Milieu; PKN)

12. Simone Kennedy-Doornbos (19/12/70, Amersfoort; eigenaar reisbureau, idem vertaalbureau; voorheen lijstttrekker GPV Amsterdam en campagnepresentator GPV; diverse bestuursfuncties GPV en GPJC, kandidaat-raadslid Amersfoort; lid stuurgroep Inclusief; lid curatorium WI; Medewerker Permanente Campagne; GKV)

13. Gijsbert van den Brink (15/5/63; Woerden; universitair docent systematische theologie Universiteit Leiden; lid hoofdbestuur GB; voorheen hervormd predikant; PKN)

14. Koen de Snoo (2/10/78; Wassenaar; inspecteur der rijksfinanciën Min. van Fin., vanaf mei 2006 Min. van VROM; voorheen bestuursfuncties GPJC/Perspectief, ChristenUnie; GKV)

15. Herman Timmermans (28/3/58; Waddinxveen; business manager PMC; voorzitter GMV; voorheen directeur W.I. GPV; GKV)

16. Gerdien Rots (23/11/71; Zwolle; trainer/adviseur SBI; diverse bestuursfuncties in RPF en ChristenUnie; CGK)

17. Arthur Vlaardingerbroek (20/5/71; Rotterdam; manager financiën en registratie deelgemeenten Amsterdam; oud-raadslid Rotterdam; diverse bestuursfuncties ChristenUnie; PKN)

18. Melis van der Groep (4/3/58; Bunschoten-Spakenburg; wethouder Bunschoten-Spakenburg, lid PS Utrecht; voorheen beleidsmedewerker welzijn, directeur partijbureau GPV; diverse bestuursfuncties GPV en ChristenUnie; GKV)

19. Freek Brouwer (17/10/60; Urk; directeur pc basisschool; raadslid/fractievoorzitter Urk; diverse bestuursfuncties GPV en ChristenUnie; GKV)

20. Tjitske Kuiper-de Haan (11/11/62; Barneveld; raadslid/lijsttrekker Barneveld; diverse bestuursfuncties RPF en ChristenUnie; GKV)

21. Marcel Companjen (2/9/67; Harderwijk; senior gerechtssecretaris rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht; raadslid Harderwijk; Evangelische gemeente)

22. Aike Kamsteeg (4/9/52; Dordrecht; wethouder Dordrecht; voorheen raadslid; voorheen rector Geref. Schollengemeenschap; diverse bestuursfuncties binnen GPV en ChristenUnie; GKV)

23. Leon Meijer (20/1/64; Ede; chef-de-bureau Europa Transparant; voorheen idem ChristenUnie/SGP Europarlement; columnist; NGK/Evang.)

24. Marien Bikker (10/9/56; Nunspeet; directeur Landelijke Protestantse Schoolbegeleidingsdienst; diverse bestuursfunctie in RPF en ChristenUnie; PKN)

25. Jan van Eijsden (5/8/51; Ermelo; directeur Accolade Zorggroep; raadslid Ermelo; diverse bestuursfuncties GPJC, GPV en ChristenUnie; GKV)

26. Marcel Benard (5/5/83; Voorburg; trainee/adviseur Lysias Advies BV; voorheen adviseur raads- en statenleden, voorzitter Perspectief; GKV)

27. Klaas Tigelaar (24/5/67; Alphen aan den Rijn; wethouder Alphen aan den Rijn; voorheen raadslid; diverse bestuursfuncties GPV en ChristenUnie; GKV)

28. Janine Clement-de Jonge (9/10/74; Leiden; senior beleidsmedewerker Min. van VROM; raadslid Leiden; fractie-ass. PS; GKV)

29. Rita Klapwijk (19/11/80; Haarlem; medewerker TK-fractie ChristenUnie; opl. Internationale betrekkingen; bestuurslid Perspectief; diverse bestuursfuncties ChristenUnie; GKV)

Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari