Inbreng verslag Carola Schouten ten behoeve van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen

woensdag 05 november 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen

Onderwerp:   Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)

Kamerstuk:    34 045

Datum:           5 november 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de regering de grens voor kleine voorzieningen die wel alternatieve vormen van ouderinspraak mogen instellen bij 50 kinderen legt. Welke concrete oplossing is er voor voorzieningen met een aantal kinderen dat net boven de gestelde grens van 50 kinderen ligt als het niet lukt om een oudercommissie rond te krijgen, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten aan de hand van welke criteria wordt beoordeeld of het adviesrecht voldoende is geborgd met de alternatieve vorm van ouderraadpleging die een houder heeft ingesteld. Kan de regering aan de hand van voorbeelden toelichten welke alternatieve vormen voldoen, zo vragen deze leden.

De regering stelt voor dat een houder geen klachtenverslag hoeft op te stellen als in het betreffende kalanderjaar geen klachten zijn ingediend. In het klachtenverslag moet de houder echter ook een beknopte omschrijving van de klachtenregeling opnemen en aangeven hoe de klachtenregeling onder de aandacht van de ouders is gebracht. Bestaat hierdoor niet het risico dat het inzicht in de wijze waarop de houder met de klachtenregeling omgaat afneemt, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten. Deze leden vragen op welke wijze ouders anders kunnen controleren of hun eventuele klachten in het jaarverslag terecht komen. Genoemde leden vragen om een nadere onderbouwing waarom de regering het aspect van inzage in de omgang met de klachtenregeling en daarmee o.a. de transparantie voor ouders minder zwaar weegt dan de administratieve lastenverlichting.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting van de regering waarom niet alleen het adviesrecht van oudercommissies over de prijzen vervalt, maar er tevens niet meer voorzien wordt in de mogelijkheid om (forse) prijsstijgingen aan een externe geschillencommissie voor te legen.

Ontvangen commentaren

De regering geeft aan dat de VNG zich kan vinden in het wetsvoorstel. Tegelijk stellen de leden van de ChristenUnie-fractie vast, dat de VNG juist commentaar heeft op het wetsvoorstel omdat alternatieve vormen van ouderinspraak alleen voor kleine locaties mogelijk wordt gemaakt. Om de inspraak van ouders te vergroten blijkt in de praktijk behoefte te zijn aan alternatieve vormen van ouderinspraak, anders wordt volgens de VNG de doelstelling van de wet niet gehaald. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een onderbouwde reactie op het commentaar van de VNG.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari