Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten ten behoeve van de Resultaten Comprehensive Assessment

donderdag 20 november 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de Resultaten Comprehensive Assessment

Onderwerp:   Resultaten Comprehensive Assessment

Kamerstuk:    21 501 - 07

Datum:           20 november 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de resultaten van de Comprehensive Assessment. Zij hebben hierbij enkele opmerkingen en vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn verheugd dat alle zeven Nederlandse significante banken ‘geslaagd’ zijn voor de uitgebreide balansdoorlichting. Zij zien echter ook dat een aantal banken gevoelig zijn in het geval van een ongunstig economisch scenario. Deze leden zien dan ook een noodzaak om verder te werken aan het versterken van de kapitaalsposities van de Nederlandse banken, met name waar het gaat om de ongewogen kapitaalratio’s. In dit verband vragen zij de minister hoe hij de relatief lage leverage ratio’s van de Nederlandse banken beoordeelt, gelet op het feit dat de leverage ratio’s van de helft van de Europese banken tussen de 5 en 10 procent liggen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het gekozen ongunstige scenario van de stresstest wel ver genoeg gaat. Zij wijzen erop dat hier door verschillende economen kritiek op is geuit. Waarom is bijvoorbeeld niet gekozen voor een scenario waarbij een euroland failliet gaat en de staatsobligaties van dat land waardeloos worden? Of voor een scenario waarbij er sprake is van een brede systeemcrisis op de financiële markten?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of er volgens de minister bij de comprehensive assessment wel voldoende aandacht is geweest voor de macroprudentiële risico’s naast de microprudentiële risico’s. In hoeverre zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen banken meegewogen? Kan het immers niet zijn dat een bank door verwevenheden met verschillende andere banken van verschillende kanten klappen kan krijgen, zo vragen deze leden? Zo ja, hoe zijn deze opties meegenomen in de stresstest?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de prudentiële aanpak van de AQR strenger is dan de gangbare accountantswaardering. Zij vragen de minister of deze prudentiële aanpak vanuit de AQR wordt voortgezet door de ECB om de balansposities van banken blijvend te monitoren.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de Nederlandse banken moeten werken aan het verbeteren van de risicobeheersingsprocessen en de wijze waarop veronderstellingen worden gedaan in de modelberekeningen of waarderingsmethoden alsmede dat zij de datakwaliteit van hun portefeuilles moeten verbeteren. Genoemde leden vragen de minister om deze onvolkomenheden nader toe te lichten. Wat zijn de risico’s als banken hun datakwaliteit of risicobeheersingsprocessen onvoldoende op orde hebben?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of alle banken met nog niet opgeloste kapitaaltekorten inmiddels een kapitaalplan hebben ingediend bij de ECB.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat op 4 november de ECB het directe toezicht op de 130 significante banken binnen de eurozone heeft overgenomen van de nationale toezichthouders. De nationale toezichthouders blijven echter direct verantwoordelijk voor het toezicht op de overige banken, maar volgens de nieuwe Europese toezichtmethodiek. Deze leden vragen op welke termijn deze nieuwe toezichtmethodiek moet zijn geïmplementeerd door de nationale toezichthouders? Op welke wijze is geborgd dat informatie over individuele banken die niet onder direct ECB-toezicht staan tijdig en volledig beschikbaar zal zijn voor de ECB indien dit noodzakelijk is?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of banken op een vergelijkbare wijze aan een AQR in combinatie met een serieuze stresstest worden onderworpen indien er sprake is van een fusie tussen twee of meerdere banken waardoor de nieuwe bank ‘significant’ wordt of in het theoretische scenario wanneer er sprake is van toetreding van een nieuw land tot de eurozone, en daarmee nieuwe banken onder direct toezicht van de ECB worden gesteld.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari