Nieuwe regels woningcorporaties: beter toezicht, ruimte voor krimpregio’s en voor inzetten op leefbaarheid en meer rechten huurders

carola-schouten-banner-944x390dinsdag 16 december 2014 11:56

Als vervolg van de parlementaire enquête woningcorporaties is een nieuwe wet vastgesteld met strengere regels met betrekking tot het toezicht op en de taken van woningcorporaties. Hiermee moeten in de toekomst excessen worden voorkomen zoals de Vestia affaire.

Dit is van belang omdat alle corporaties in Nederland borg staan voor elkaar. Doordat Vestia ging handelen in complexe financiële producten (derivaten) ging deze bijna failliet. Deze corporatie kon alleen worden gered doordat alle woningcorporaties en daarmee de huurders in Nederland een bijdrage leverden. Daarnaast waren er recent ook andere corporaties in de problemen door te veel grondaankopen en risicovolle activiteiten.

Met de nieuwe wet worden corporaties verplicht zich te concentreren op één regio en op sociale volkshuisvesting. Taken buiten de sociale volkshuisvesting (duurdere huurwoningen en andere activiteiten) mogen ze blijven uitvoeren maar moeten administratief of juridisch worden gesplitst zodat de corporaties hiervoor geen indirecte staatssteun krijgen. Ook mogen corporaties deze taken niet verrichten als een commerciële partij hiervoor beschikbaar is. De ChristenUnie was kritisch over deze wet omdat de administratieve regels voor kleine corporaties te ingewikkeld zouden worden, activiteiten op het gebied van leefbaarheid in de wijken te sterk zouden worden beperkt en omdat de kans groot was dat corporaties in krimpregio’s in de problemen zouden komen omdat herstructurering van verouderde wijken lastig zou worden vanwege de nieuwe regels voor interne financiering.

De volgende voorstellen van de ChristenUnie zijn aangenomen:

  • Amendement dat aangeeft dat corporaties zich niet alleen mogen inzetten voor de leefbaarheid ten behoeve van hun eigen huurders, maar ook ten behoeve van direct omwonenden als dit past binnen de prestatieafspraken met gemeenten. Bij veel van deze taken is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende bewonersgroepen. Het gaat dan om zaken als het bestrijden van overlast, het schoonhouden van wijken, en kleinschalige voorzieningen. De nieuwe wet garandeert al dat allerlei prestigeprojecten onder het mom van leefbaarheid niet meer mogelijk zijn.
  • Amendement dat verduidelijkt dat corporaties niet verplicht zijn Europees aan te besteden. Dit is van belang omdat Europees aanbesteden veel omslachtiger is dan een normale aanbestedingsprocedure en voor corporaties en daarmee hun huurders tot hogere kosten zou leiden.
  • Motie die regelt dat corporaties kunnen blijven bijdragen aan maatschappelijk vastgoed voor basisscholen en centra voor Jeugd en Gezin als deze plannen renderend zijn. Dit is vooral van belang voor kleinere kernen en krimpregio’s waar vaak sprake is van multifunctionele gebouwen.
  • Motie die regelt dat een groter deel van de kosten voor herstructurering in krimpregio’s en in Rotterdam Zuid kunnen worden bekostigd door corporaties. In deze gebieden is maatschappelijk gewenste herstructurering anders niet te bekostigen omdat marktpartijen zich richten op economisch meer interessante gebieden. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat net zoals nu al geldt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een toets uitvoert op het financiële effect van de investeringen op de woningcorporatie.

 
De ChristenUnie heeft een aantal amendementen van andere partijen meegetekend die ook zijn aangenomen:

  • Amendement dat regelt dat huurders een instemmingsrecht krijgen bij fusies van corporaties
  • Amendement dat regelt dat kleine corporaties (met een jaaromzet van 30 mln euro of minder) met een bescheiden aandeel activiteiten buiten de sociale huursector (maximaal 5% van de jaaromzet) hun activiteiten niet administratief of juridisch hoeven te splitsen maar kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. Per saldo betekent dit dat zo’n 200 corporaties (ongeveer de helft van de corporaties met zo’n 15% van het bezit) zich niet hoeven te splitsen. Indirect is dit ook een prikkel tegen verdergaande fusies van corporaties.
  • Amendement dat regelt dat er één autoriteit woningcorporaties komt die toezicht houdt op de volkshuisvestelijke en financiële prestaties. De minister wilde twee aparte toezichthouders. De Tweede Kamer wilde in navolging van de parlementaire enquête commissie één krachtige toezichthouder die meer op afstand van de minister staat, maar wel onder verantwoordelijkheid van de minister valt.

Tenslotte zijn met steun van de ChristenUnie een groot aantal amendementen aangenomen die de rechten van huurders versterken en een motie die oproept de topsalarissen van corporatiebestuurders te beperken. Verder wordt in deze verankerd dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning tijdelijk voor 5 jaar wordt verhoogd van circa 33.000 naar circa 38000 euro. Dit is een uitwerking van een eerder aangenomen motie van de ChristenUnie.

« Terug

Reacties op 'Nieuwe regels woningcorporaties: beter toezicht, ruimte voor krimpregio’s en voor inzetten op leefbaarheid en meer rechten huurders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari