Schriftelijke vragen Carola Schouten e.a. over de invordering van belasting- en toeslagschulden door de Belastingdienst

donderdag 11 december 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Leden Karabulut (SP) en Yücel (PvdA) aan de staatsecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën

Onderwerp:   De invordering van belasting- en toeslagschulden door de Belastingdienst

Kamerstuk:    2014Z22852

Datum:           11 december 2014

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Belastingdienst maakt het niet makkelijker voor lage inkomens» 1) en het rapport «Belastingdienst, een bron van armoede»? 2)

Vraag 2

Deelt u de conclusie van het rapport «Belastingdienst, een bron van armoede?» dat de Belastingdienst bij het terugvorderen van toeslagen geen rekening houdt met persoonlijke situaties en de beslagvrije voet, met als gevolg dat mensen dieper in de schulden raken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Leidt het besluit van de Belastingdienst om bij alleenstaande ouders vorderingen niet meer te verrekenen met het kindgebonden budget ertoe dat ook bij andere ouders vorderingen niet meer worden verrekend met het kindgebonden budget? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Op welke wijze gaat u de motie Schouten c.s. (Kamerstuk 24 515, nr. 284) om bij terugvorderingen van toeslagen de beslagvrije voet te respecteren concreet uitvoeren? Indien u dit nog niet kunt beantwoorden, wanneer kunt u hierover dan de Kamer alsnog informeren?

Vraag 5

Bent u bereid om de in het rapport «Belastingdienst, een bron van armoede?» genoemde aanbevelingen op te volgen? Wilt u per aanbeveling uw gemaakte afweging inhoudelijk toelichten?.

1) Trouw, 6 december 2014: «Belastingdienst maakt het niet makkelijker voor lage inkomens».

2) Rapport Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, december 2014: «Belastingdienst, een bron van armoede?»

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari