Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten ten behoeve van Exitcondities voor uittreding uit de EMU

donderdag 12 juni 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van Exitcondities voor uittreding uit de EMU

Onderwerp:   Exitcondities voor uittreding uit de EMU

Kamerstuk:    21 501 - 07

Datum:           12 juni 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de exitcondities voor uittreding uit de EMU. Zij hebben hierbij een aantal opmerkingen en vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn van mening dat uittreden uit de eurozone voor lidstaten mogelijk moet zijn, waarbij deze lidstaten volwaardig lid van de Europese Unie kunnen blijven. Zij wijzen er in dit verband op dat er een aantal EU-lidstaten zijn die geen onderdeel uitmaken van de eurozone, maar wel aan alle criteria voor toetreding tot de eurozone voldoen: Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Deze landen hebben een uitzonderingspositie bedongen, maar deze constructie is feitelijk niet conform de Europese verdragen, op grond waarvan alle EU-lidstaten verplicht zijn op termijn de euro in te voeren. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën wat er dan op tegen zou zijn als een land er vrijwillig voor zou kiezen om de eurozone op een ordentelijke manier te verlaten, om zo voor zichzelf de mogelijkheid te creëren om orde op zaken te stellen en de concurrentiepositie te verbeteren buiten de eurozone. Genoemde leden vragen de ministers tevens nader te onderbouwen waarom een uitreding uit de eurozone niet los gezien kan worden van uittreding uit de EU, zoals betoogd door de minister van Financiën tijdens het plenaire debat over de  “aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied” op 14 mei j.l.

De leden van de ChristenUnie-fractie verbazen zich erover dat het kabinet enerzijds zowel in de brief “Visie toekomst Economische en Monetaire Unie” d.d. 7 september 2011 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 839) als in het regeerakkoord aangeeft dat het voor lidstaten mogelijk moet zijn om (in het uiterste geval / in onderling overleg) uit de eurozone te treden, maar dat het kabinet anderzijds aangeeft dat het niet bereid is om de hiervoor noodzakelijke stappen te zetten. Het kabinet wijst erop dat hiervoor een verdragswijziging nodig is en hiervan is het kabinet geen voorstander. Genoemde constateren dat dit punt uit het regeerakkoord dus een wassen neus is en zij zijn teleurgesteld dat het kabinet zich er niet voor wil inzetten om uittreding uit de eurozone mogelijk te maken.

In de brief “Visie toekomst Economische en Monetaire Unie” d.d. 7 september 2011 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 839) stelt het kabinet dat “om deel uit te blijven maken van de monetaire unie zullen lidstaten de gemaakte afspraken volledig moeten nakomen”. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de ministers aan te geven welke maatregelen het kabinet dan wel zou willen nemen als blijkt dat lidstaten zich niet houden aan de begrotingsafspraken en niet bereid zijn zich onder curatele te stellen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari