Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Informele Landbouwraad op 29 en 30 september 2014

vrijdag 19 september 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van de Informele Landbouwraad op 29 en 30 september 2014

Onderwerp:   Informele Landbouwraad op 29 en 30 september 2014

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:           19 september 2014

Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 29 en 30 september 2014

Voedselzekerheid

De leden van de ChristenUnie-fractie verwelkomen de gedachtewisseling over voedselzekerheid die gepland staat op de informele Landbouwraad. Zij ondersteunen de inzet van het kabinet om de landbouw wereldwijd duurzamer, klimaatslimmer en eco-efficiënt te maken van harte. Zij wijzen erop dat verdere regionalisering van de voedselproductie in Europa hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Genoemde leden hopen dat de drie conferenties over klimaatslimme landbouw nu ook navolging krijgen met concrete acties om ontwikkelingslanden te ondersteunen. Kan de staatssecretaris aangeven wat hierbij de concrete inzet van Nederland zal zijn en of hier ook extra budget voor wordt vrijgemaakt? Is het kabinet bereid om mondiale voedselzekerheid als prioriteit te benoemen in de discussie over de nieuwe Sustainable Development Goals (SDGs)?

Verder vragen de leden van de ChristenUnie-fractie wat Nederland precies beoogt met de ‘actiegerichte internationale conferentie’ over het aanpakken van voedselverliezen en voedselverspilling. Deze leden wijzen erop dat er nog veel winst valt te behalen, ook op het gebied van voedselzekerheid, door (regionale) markttoegang voor boeren te verbeteren en logistieke processen te optimaliseren. Op welke wijze beoogt de staatssecretaris bij te dragen aan de vermindering van voedselverliezen en voedselverspilling in ontwikkelingslanden?

De leden van de ChristenUnie-fractie willen de staatssecretaris herinneren aan haar vraag aan de Europese Commissie om de lijst met producten waarvoor geen verplichting voor datumaanduiding geldt uit te breiden, samen met de lidstaten mogelijke acties te onderzoeken om onduidelijkheid over datumaanduiding bij consumenten weg te nemen en te onderzoeken welke belemmeringen er nog meer zijn in de Europese regelgeving die onnodige verspilling veroorzaken (zie verslag Landbouwraad 19 mei 2014)? Deze leden vragen de staatssecretaris of zij inmiddels een reactie van de Europese Commissie op haar verzoek heeft gehad? Is al bekend wanneer de mededeling over ‘duurzaam voedsel’ zal verschijnen?

Verslag extra Landbouw- en Visserijraad 5 september 2014

Russisch verbod op de invoer van EU-landbouwproducten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de staatssecretaris aan te geven in hoeverre Nederlandse groente- en fruittelers tot nu toe profijt hebben gehad van de Europese steunmaatregelen. Klopt het dat zij tot nu toe ongeveer 2 miljoen euro aan steun hebben kunnen krijgen? Zo ja, dan vinden deze dit in schril contrast staan met de ruim 30 miljoen euro die aan steun wordt gegeven voor de perziken- en nectarinesector. Kan de staatssecretaris aangeven in hoeverre de huidige regeling soelaas biedt voor Nederlandse groente- en fruittelers? De leden van de ChristenUnie-fractie betreuren ten zeerste dat er misbruik is gemaakt van het steunpakket, waardoor goedwillende telers de dupe zijn geworden. Zij vragen de staatssecretaris in het bijzonder oog te hebben voor ondernemers die tussen 4 en 10 september een steunaanvraag hebben ingediend. Kan zij aangeven of de Europese Commissie bereid is om deze aanvragen in behandeling te nemen? De leden van de ChristenUnie-fractie betreuren evenzeer dat de Extra Landbouwraad van 5 september teleurstellend is verlopen en dat er geen afspraken konden worden gemaakt over additionele maatregelen. Genoemde leden vragen de staatssecretaris wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de aanscherping van het kader voor steunmaatregelen. Kan de staatssecretaris de Kamer direct informeren zodra het aangescherpte kader gepubliceerd is? Klopt het dat er veel minder producten onder de nieuwe steunregeling vallen en dat Nederland er bij in schiet omdat alleen directe export kwalificeert en Nederland hierdoor wordt benadeeld omdat veel export naar Rusland via Litouwen plaatsvindt? Hoe beoordeelt de staatssecretaris de criteria van de aangescherpte regeling en is zij bereid om hierover met Commissaris Ciolos het gesprek aan te gaan? Genoemde leden vragen verder nogmaals aandacht voor de vrijstellingsregeling van de Mededingingswet, om te zorgen da partijen in de sector afspraken kunnen maken over tijdelijke productiebeperking. Wanneer verwacht de staatssecretaris op dit punt uitsluitsel van de Commissie? Kan de staatssecretaris tot slot aangeven hoe het staat met de leveranties van groente en fruit aan voedselbanken?

Wijzigingen voor de invulling van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn blij met de wijzigingen voor de invulling van de vergroening van het GLB. Zij hebben nog een vraag over de vanggewassen als aaltjesbestrijding. Kan de staatssecretaris bevestigen dat indien de aaltjesbestrijdende gewassen geteeld worden in het kader van de ecologische aandachtsgebieden (EFA’s), deze gewassen inderdaad licht bemest mogen worden en dat beperkte onkruidbestrijding met herbiciden mogelijk is, ook omdat de effecten hiervan op de leefomgeving veel geringer zijn dan het toepassen van metam-natrium? Genoemde leden vragen of het de staatssecretaris bekend is dat er ook goede resultaten zijn behaald met Japanse haver als bestrijder van wortellesieaaltjes? Is zij bereid om Japanse haver ook op de lijst met vanggewassen als aaltjesbestrijding (categorie 3) te plaatsen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari