Inbreng Carola Schouten tbv goedkeuring van het voornemen tot opzegging van o.m. het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

maandag 01 december 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de goedkeuring van het voornemen tot opzegging van o.m. het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Onderwerp:   Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Kamerstuk:    34 052

Datum:           1 december 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tot opzegging van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko. Deze leden beschouwen opzegging van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko als logische stap, aangezien aanpassing van het verdrag aan de toepassing van het woonlandbeginsel in de sociale zekerheid niet tot stand is gekomen. De onderstaande vragen willen de genoemde leden nog ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting op de redenen waarom het in augustus en september 2014 tijdens de laatste onderhandelingsronden en contacten niet gelukt is om overeenstemming te bereiken. Kan de regering mede naar aanleiding van het advies van de Raad van State aangeven welke mogelijke gevolgen de regering door het opzeggen van het sociale zekerheidsverdrag verwacht voor de bilaterale relatie tussen Nederland en Marokko in de toekomst.

Met het wegvallen van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko vervalt de huidige rechtsbasis voor vermogensonderzoeken vanwege de WWB, zo stellen de leden van de ChristenUnie-fractie vast. Deze leden willen weten in hoeverre de regering al gekeken heeft naar alternatieve mogelijkheden om vermogen in Marokko op te sporen. Kan de regering toelichten welke mogelijkheden zij hiervoor ziet, zo vragen deze leden.

De regering geeft aan dat de positie van vanuit Nederland gedetacheerde werknemers wordt geraakt door opzeggen van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko, maar dat het aantal gedetacheerde werknemers gering is. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering kan toelichten om hoeveel gedetacheerde werknemers het gaat en wat hun mogelijkheden zijn om zich toch te verzekeren.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in hoeveel verdragen met andere landen momenteel nog geen rekening wordt gehouden met het woonlandbeginsel. Kan de regering dan ingaan op de stand van zaken over de onderhandelingen met de betreffende landen, zo vragen genoemde leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari