Inbreng Carola Schouten ten behoeve van Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

woensdag 03 december 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Wet op de jeugdverblijven

Onderwerp:   Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

Kamerstuk:    34 053

Datum:           3 december 2014

Algemeen

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Het wetsvoorstel geeft deze leden aanleiding tot het stellen van een aantal vragen en opmerkingen.

Vrijwillig toezicht en zelfregulering

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het wetsvoorstel een vorm van wettelijk toezicht op jeugdverblijven introduceert, in het bijzonder voor jeugdverblijven die volledig privaat gefinancierd worden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een aangenomen Kamermotie. Genoemde leden constateren dat er sinds januari 2014 met het grootste gedeelte van de betrokken gemeenten en jeugdverblijven een vrijwillig toezicht is overeengekomen. Deze leden vragen de regering aan te geven met hoeveel betrokken gemeenten en jeugdverblijven een dergelijk vrijwillig toezicht niet is overeengekomen en welke redenen hiervoor zijn aangegeven.

Probleemstelling

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering uiteen te zetten op welke wijze het onderhavig wetsvoorstel bijdraagt aan de integratie van de betreffende kinderen. Het is voor deze leden vooralsnog onduidelijk op welke wijze het wetsvoorstel hieraan zal bijdragen. Die zorgen – die bovendien ook door de genoemde leden worden gedeeld – vormden namelijk de aanleiding voor dit wetsvoorstel.

Noodzaak tot overheidsinterventie

De leden van de ChristenUnie-fractie delen de constatering van de regering dat kinderen extra kwetsbaar zijn en dat de overheid hierin ook een verantwoordelijkheid heeft. Tegelijkertijd constateren deze leden dat er op dit moment niet het algemene beeld bestaat dat kinderen in jeugdverblijven een veiligheidsrisico lopen. De regering lijkt dan ook te suggereren dat een wettelijke regeling gewenst is vanwege de maatschappelijke onrust die eerder over dit onderwerp is ontstaan. Deze leden vragen de regering nog eens helder uiteen te zetten waarom de noodzaak tot overheidsinterventie op dit punt gewenst is.

Reikwijdte begripsbepaling

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering concreet aan te geven hoeveel betrokken gemeenten en jeugdverblijven onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel zullen vallen. Het kwaliteitskader waaraan jeugdverblijven getoetst zullen worden, wordt overgenomen van het bestaande vrijwillig overeengekomen toezicht. Genoemde leden vragen zich in dit verband echter af of een evaluatie van dit vrijwillig toezicht, inclusief de werking van het toetsingskader, niet gewenst is voordat dit vastgelegd wordt in een wettelijke regeling.

Financiële gevolgen

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat gemeenten hebben aangegeven dat de uitvoeringskosten groter kunnen zijn dan de inschatting van de regering. Ook in dit verband vragen de leden aan de regering of een evaluatie van de huidige vrijwillige regeling op dit punt meer helderheid kan verschaffen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari