Schriftelijke vragen Carola Schouten en het Lid Verhoeven (D66) over het clusteren van werkzaamheden bij een aanbesteding door Rijkswaterstaat

woensdag 17 december 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken en het Lid Verhoeven (D66) aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Het clusteren van werkzaamheden bij een aanbesteding door Rijkswaterstaat

Kamerstuk:    2014Z23400

Datum:           17 december 2014

Vraag 1

Bent u bekend met de aankondiging van een opdracht door Rijkswaterstaat voor het meerjarig onderhoud van het Areaal van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid? 1)

Vraag 2

Hoe verhoudt het samenvoegen van een groot aantal opdrachten zich tot het clusterverbod in de Aanbestedingswet? Deelt u de mening dat de noodzaak tot het samenvoegen van opdrachten bij deze aankondiging onvoldoende is gemotiveerd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat bij bovengenoemde opdracht de markt onnodig beperkt wordt door de omvang en tijdsduur van het project en de forse geschiktheidseisen, waaronder het eisen van een referentieproject van meer dan 5,3 miljoen euro? Deelt u de mening dat het midden- en kleinbedrijf als potentiële inschrijver onvoldoende kans krijgt? Is de genoemde opdracht in lijn met de gids Proportionaliteit, waarin wordt gesteld dat de eisen in redelijke verhouding horen te staan tot de aard en omvang van de opdracht?

Vraag 4

Bent u bereid bovengenoemde bezwaren kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat en aan te dringen op het zo min mogelijk samenvoegen van opdrachten en het naleven van de Aanbestedingswet, zodat ook het (specialistisch) midden- en kleinbedrijf een eerlijke kans krijgt?

Vraag 5

Bent u bereid om uitdrukkelijk uitvoering te geven aan het clusterverbod bij aanbestedingen door de rijksoverheid en aan te dringen op naleving van het clusterverbod bij medeoverheden en speciale sectorbedrijven? Zo ja, wilt u de Kamer hierover op korte termijn informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid om onnodige clustering van opdrachten en het onvolledig en onjuist uitvoeren van de motiveringsplicht nadrukkelijk mee te nemen bij de evaluatie van de Aanbestedingswet?

1) Aankondiging van een opdracht: 31092860: het meerjarig onderhouden en in stand houden van, monitoren van en informeren over (de toestand van) het Areaal van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. -Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/5d3af064ae964c57bfc336d7c0083848/pageId/D909B/huidigemenu/aankondigingen/cid/884871/cvp/join

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari