Bijdrage Joël Voordewind VAO raad Buitenlandse Zaken

donderdag 17 maart 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dank de minister voor het constructieve debat dat wij vanmorgen hebben gehad. Er lagen wat mijn fractie betreft nog twee punten waarop de minister misschien een iets scherper beleid zou kunnen voeren. Daarom wil ik hem twee moties meegeven voor de Europese Raad voor Buitenlandse Zaken. De eerste gaat over de landen waaraan wij overwegen weer hulp te geven. Dat zijn wel landen die de doodstraf kennen op afvalligheid en op overspel. Daarom kom ik tot de volgende motie.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de EU voorstelt bij de Sahel-strategie zich onder andere te richten op Mauritanië welke nog altijd de doodstraf hanteert voor afvalligheid;

 

overwegende dat ook Jemen en Saudi-Arabië de doodstraf hanteren voor afvalligheid en overspel en dat de doodstraf ook wordt toegepast op kinderen;

 

van mening dat zowel de EU als Nederland geen overheidssteun zou moeten verlenen aan landen die de rechten van religieuze minderheden niet respecteren;

 

verzoekt de regering, geen overheidssteun meer te verlenen aan landen waarin de rechten van religieuze en seksuele minderheden niet verankerd zijn in de wetgeving en hier eveneens in EU-verband steun voor te verwerven,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Kortenoeven, Van der Staaij, Dikkers en Nicolaï.

            Zij krijgt nr. 1034 (21501-2).

**

 

De heer Voordewind (ChristenUnie): Mijn tweede en laatste motie gaat over de uitspraken en de handelingen van president Abbas van de Palestijnse Autoriteit. De minister heeft onlangs de president uitgenodigd om een tegenbezoek aan Nederland te brengen. Wij maken ons daar grote zorgen over; vandaar de volgende motie.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de Palestijnse Autoriteit, onder leiding van president Abbas, zelfmoordterroristen legitimeert en aanmoedigt;

 

overwegende dat de Palestijnse Autoriteit pleinen, straten en evenementen vernoemt naar zelfmoordterroristen;

 

van mening dat dit de kans op duurzame vrede aanzienlijk verkleint;

 

overwegende dat de Palestijnse Autoriteit aanzienlijke financiële steun ontvangt vanuit Nederland en de Europese Unie;

 

overwegende dat president Abbas onlangs door het Nederlandse kabinet is uitgenodigd voor een staatsbezoek;

 

verzoekt de regering, de uitnodiging aan president Abbas op te schorten totdat blijkt dat de Palestijnse Autoriteit niet langer zelfmoordterroristen legitimeert en aanmoedigt,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Kortenoeven en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 1035 (21501-2).

**

 

« Terug