Bijdrage Joël Voordewind cijfermatige gevolgen van maatregelen op het terrein van asiel, immigratie

donderdag 03 maart 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. De ChristenUnie heeft bij de begrotingsbehandeling Immigratie en Asiel al gezegd dat het debat niet alleen over cijfers moet gaan maar vooral ook over mensen. Als het dan over mensen gaat, dan staat mij bij dat wij hier op dit moment een bekeerde man uit Somalië hebben die binnenkort wordt teruggestuurd naar Somalië, terwijl daar de doodstraf staat op het zich bekeren tot het christendom. Dan staan mij ook bij de mensen die op dit moment mogelijk worden teruggestuurd naar Bagdad, daar waar er elke dag verschillende bomincidenten plaatsvinden en waar Nederland toch gewoon doorgaat met het terugsturen van mensen naar de stad Bagdad.

            Er zijn ook positieve redenen te noemen voor migratie, bijvoorbeeld als het gaat om de kenniswerkers. Natuurlijk zijn er mensen die hun geluk proberen te beproeven hier in Nederland en Europa. En wij kunnen niet iedereen huisvesten. Dat erkent de ChristenUnie natuurlijk ook. Het gaat dus om keuzes. In dat debat moeten wij ons laten leiden door rechtvaardigheid maar ook door een humaan asiel- en immigratiebeleid. Bi de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord werd de doelstelling geformuleerd 50% minder niet-westerse migranten tot Nederland toe te laten. Daarbij werd gespecificeerd een daling van 25% als het gaat om asielinstroom. Ook bij de behandeling van de begroting is hierover gesproken en de heer Fritsma van de PVV heeft toen aangegeven dat die percentages niet uit de lucht kwamen vallen. Zij worden gehaald, zo zei hij nog een keer. Waarop de percentages gebaseerd zijn, werd echter niet duidelijk. Ook de formateur, de huidige minister-president, heeft die duidelijkheid tot nu toe nog niet kunnen geven.

            Intussen zien we minister Leers in allerlei televisieprogramma's uitleggen dat het erom gaat dat asielzoekers zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen krijgen. De ChristenUnie-fractie begrijpt niet hoe een verdere versnelling van de procedure tot een daling met een kwart van de asielaanvragen zou kunnen leiden. Met dat sneller geven van duidelijkheid kom je er toch niet. Dat beperkt misschien wel het aantal aanvragen maar als het doel is om werkelijk de instroom te verlagen met 25% dan kan het niet anders dan dat het kabinet de inhoudelijke gronden voor het toewijzen van asiel zou moeten wijzigen. Welke vluchtelingen zijn er dan niet meer welkom in de toekomst? In het gedoogakkoord staat dat realisering van het gehele pakket van maatregelen op het gebied van asiel en immigratie feitelijk zal leiden tot een substantiële daling van de instroom. De ChristenUnie-fractie vraagt de minister-president de rekensom die tijdens de formatie is gemaakt hier nog eens duidelijk te maken. Waar gaan dan de klappen vallen? Uit haar verkiezingsprogramma blijkt duidelijk dat gedoogpartner PVV de invoering van een quotum voor asielzoekers wil, maximaal 1000 personen per jaar. Als dat quotum in juni al is gehaald, heeft een christen of een homo uit Iran die zich daarna meldt, nog steeds toegang tot Nederland of heeft hij dan gewoon pech omdat het quotum vol is?

            De streefcijfers zoals geformuleerd door de heer Fritsma bij de begroting neigen al een eind die kant op. Daarom wil de ChristenUnie duidelijkheid van het kabinet. Is dit kabinet nu voor een quotumdenken dat leidend is voor de gedoogpartner PVV of gaat het voor een zorgvuldige en snelle asielprocedure waarin echte vluchtelingen welkom zijn, zelfs als dat er meer zijn dan het jaar ervoor?

            Ten slotte ondersteun ik de woorden van de PvdA om breder, om ook in Europees verband te kijken wat we kunnen doen aan een betere verdeling van de instroom. Ik heb het dan even niet over de landen die net genoemd zijn als het gaat om Oost-Europa, maar over landen in West-Europa, zoals Portugal, Spanje en Denemarken die nog maar op een instroom van 1,5% zitten terwijl Nederland te maken heeft met een instroom van dik 6%. Het zou toch ook voor het kabinet een heel sterke inzet vragen om tot een betere verdeling te komen in Europa?

 

« Terug