Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over kinderarbeid in de katoensector in Turkije

maandag 03 december 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Van Ojik (GroenLinks) en Gesthuizen (SP) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:               Kinderarbeid in de katoensector in Turkije

Kamerstuk:                2012Z20843

Datum:                        3 december 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de reportage over kinderarbeid in de Turkse katoensector? 1)

Vraag 2

Wat vindt u van de bevindingen in de reportage? Wat vindt u van het feit dat de Turkse overheid via stimuleringsregelingen boeren ondersteunt, zonder te controleren of er kinderarbeid plaatsvindt of andere arbeidsrechten worden geschonden?

Vraag 3

Op welke manier hebt u de Turkse regering tijdens uw handelsmissie aangesproken op deze schending van kinderrechten of op welke wijze gaat u dat alsnog doen?

Vraag 4

Wat vindt u van het feit dat in Nederlandse kledingwinkels producten uit Turkije, gemaakt met kinderarbeid, te koop zijn? Bent u bereid met betrokken bedrijven en brancheorganisaties in gesprek te gaan over concrete verbeterstappen?

Vraag 5

Bent u bereid deze kwestie in EU-verband aan de orde te stellen, onder meer in het kader van het regelmatige overleg over de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU?

Vraag 6

Bent u met ons van mening dat kledingproducenten geen of gebrekkige informatie aan consumenten leveren over de totstandkoming van producten? Zo ja, gaat u in gesprek met de winkelketens, met als doel dat zij consumenten in de nabije toekomst wel serieus nemen en voldoende informeren?

Vraag 7

Bent u bereid een actieve rol te spelen in het bereiken van volledige ketentransparantie en uitbanning van kinderarbeid in de textielsector, zoals wordt gevraagd in de motie Braakhuis c.s.? 2) Bent u met ons van mening dat zelfregulering, bijvoorbeeld via het BSCI-initiatief, nog steeds niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, namelijk tot uitbanning van kinderarbeid en tot transparantie in de keten? Zo ja, welke maatregelen wilt u inzetten om te zorgen dat de motie effectief wordt uitgevoerd?

1) NCRV, ‘Altijd Wat’ (Ned. 2), 20 november 2012 http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/kinderarbeid-in-turkije

2) Kamerstuk 26 485 nr. 135

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug