Schriftelijke vragen Joël Voordewind ea over bericht verbranding 100 huizen Pakistaanse christenen

woensdag 13 maart 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind, Van der Staaij (SGP), Gesthuizen (SP) & Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie

Onderwerp:   Het bericht dat circa 100 huizen van Pakistaanse christenen zijn verbrand vanwege vermeende belediging van Mohammed

Kamerstuk:   2013Z05005

Datum:            13 maart 2013

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Christian protesters decry Muslim mob’s arson spree following blasphemy charge ’1).

Vraag 2

Bent u van mening dat de Pakistaanse overheid haar christelijke minderheden adequaat beschermt? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, deelt u onze mening dat de Pakistaanse overheid haar verplichtingen niet nakomt ten aanzien van het beschermen van de christelijke minderheden en dat dit de facto inhoudt dat de Pakistaanse overheid bijdraagt aan de straffeloosheid aangaande discriminatie, bedreiging, geweld en aanslagen op Pakistaanse christenen?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel gewelddadige incidenten er in 2012 tegen christenen in Pakistan hebben plaatsgevonden? Kunt u hierbij aangeven hoeveel daders er succesvol zijn vervolgd?

Vraag 4

Hoe verhoudt het voorgaande zich tot uw besluit om christenen niet aan te merken als risicogroep zoals u onlangs wel terecht heeft gedaan ten aanzien van ahmadi’s 2)? Zijn deze recente ontwikkelingen voor aanleiding om christenen alsnog aan te merken als risicogroep? Zo nee, kunt u aangeven, in aanvulling op uw brief van 15 januari, aan welke criteria de situatie van christenen in Pakistan niet voldoet om aangemerkt te worden als risicogroep?

1) CNN, 10 maart 2013, http://edition.cnn.com/2013/03/10/world/asia/pakisan-unrest/index.html

2) Landgebonden asielbeleid, Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie, 16 januari 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug