Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 13/03)

dinsdag 02 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een plenair debat met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 13/03)

Kamerstuk:    19 637

Datum:            2 april 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Allereerst vraag ik ook deze week aandacht voor de mensen in de Vluchtkerk. Het mag bekend zijn dat zij aanstaande vrijdag uit de Vluchtkerk worden gezet. Via de volgende motie roep ik de staatssecretaris ertoe op om in gesprek te gaan met de burgemeester aldaar om in ieder geval tijdelijk alternatief onderdak te zoeken voor de mensen die daar zitten, in ieder geval totdat wij over het rapport van de ACVZ hebben gesproken.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bewoners van de Vluchtkerk te Amsterdam eind deze week het pand dienen te verlaten en dat ze weer op straat terechtkomen;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de burgemeester van Amsterdam om zodoende tot een passende noodopvang te komen, in ieder geval totdat de Kamer met de staatssecretaris heeft gesproken over het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aangaande de "buitenschuldcriteria",

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Voortman, De Wit en Sjoerdsma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1633 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):

We hebben ook gesproken over de vele verhuizingen van asielkinderen. Daarover dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen van asielzoekers buitengewoon vaak moeten verhuizen en dat dit mogelijk op gespannen voet staat met de verplichtingen die voortvloeien uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind omdat deze kinderen in hun sociaal-emotionele en in hun cognitieve ontwikkeling schade oplopen;

constaterende dat kinderen van asielzoekers sinds 2010 standaard twee keer meer moeten verhuizen: van de centrale ontvangstlocatie (col) naar de procesopvanglocatie (pol) en (uitgeprocedeerde kinderen) vanuit een asielzoekerscentrum (azc) naar de vrijheidsbeperkende locatie (vbl) of een gezinslocatie (gl);

constaterende dat kinderen daarnaast vaak verhuizen van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum, veelal als gevolg van logistieke beslissingen waardoor asielkinderen gemiddeld tien keer vaker verhuizen dan Nederlandse kinderen;

verzoekt de regering:

- alles in het werk te stellen om het verhuizen van kinderen van asielzoekers te voorkomen;

- voor gezinnen met kinderen de functies van de col en de pol samen te voegen en hen van daaruit direct in een asielzoekerscentrum te plaatsen en het gezin daar te laten verblijven tot de terugkeer naar het land van herkomst is gerealiseerd of duidelijk is dat het gezin in Nederland mag blijven;

- het COA de opdracht te geven om gezinnen met kinderen alleen nog op plekken op te vangen waarvan duidelijk is dat ze permanent beschikbaar blijven, zodat kinderen niet meer om logistieke redenen hoeven te verhuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Sjoerdsma, De Wit en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1634 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik heb nog één motie, voorzitter.

De voorzitter:

Ja, maar u hebt echt geen spreektijd meer, want u was al ruim over uw twee minuten heen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dan beperk ik de motie tot alleen het dictum.

De voorzitter:

Nee, het kan echt niet.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik streep de rest van de tekst nu weg.

De voorzitter:

Nee, mijnheer Voordewind, twee minuten is echt twee minuten. Toen we dat destijds hebben vastgesteld, is daarbij overwogen dat daarin een beperkt aantal moties kan worden ingediend. Het kan dus echt niet. Ik ga het woord nu dus geven aan mevrouw Voortman van GroenLinks.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dan weet ik niet waar ik deze motie moet indienen.

De voorzitter:

Ik probeer altijd heel duidelijk te zeggen dat twee minuten twee minuten is en we hebben hierna nog drie VAO's.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik maak er één zin van, voorzitter. Ik streep de rest helemaal weg.

De voorzitter:

U moet de hele motie voorlezen of niet, maar er is geen tijd meer voor. Ik geef nu het woord aan mevrouw Voortman van GroenLinks.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug